Twente staat klaar voor invoering regio-politie

ENSCHEDE, 21 febr. - Eenregio-politie kan in Twente, dat is aangewezen als een van de 23 politieregio's in Nederland, binnen de kortste keren worden ingevoerd. 'We zijn er hier zeer voor. Alle neuzen staan dezelfde kant op', zegt de commissaris van politie in Enschede, H. R. van Bruggen. De nieuwe regio zou de gemeentepolitiekorpsen van Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Almelo en Hellendoorn en de rijkspolitiekorpsen rond die gemeenten bestrijken. In Twente had men al een plan de campagne nog voordat de ministers van binnenlandse zaken en justitie met hun voorstel voor een regio-politie naar buiten kwamen. Het werd vorige week al aan de beide ministers aangeboden.

Onderdelen van het plan zijn terug te vinden in het voorstel dat de beide ministers gisteren naar de Tweede Kamer stuurden. Van Bruggen wil hierop geen reactie geven, omdat hij de preciese inhoud van het voorstel niet kent.

Het Twentse plan voorziet in een regiokorps met verschillende taken. De lokale politiezorg zal zeker niet verdwijnen, alleen voor specialismen en ondersteuning wordt een regionaal samenwerkingsverband opgezet. In Twente spreekt men daarom van eerste- en tweedelijns politiezorg.

De eerstelijnszorg bestaat uit de 'basispolitiezorg', aldus van Bruggen. De surveillance bijvoorbeeld, bestrijding van de kleine criminaliteit en hulpverlening. Die politiezorg zal op lokaal niveau georganiseerd blijven, 'om het contact met de burger vooral niet te verliezen'. Men denkt daarbij aan plaatselijke korpsen van ongeveer zestig tot zeventig politiemensen voor een gebied van vijftigduizend mensen.

De tweedelijns politiezorg moet zich bezighouden met de specialismen en de ondersteunende diensten: verkeerstoezicht op autosnelwegen, bestrijding van zware criminaliteit, bovenlokale recherchetaken en de Criminele Inlichtingen Dienst (CID). Die zorg wordt regionaal georganiseerd. Zij zal ongeveer 20 tot 30 procent van het totale politiewerk in de regio uitmaken. Volgens het Twentse model zal de invloed van het lokale bestuur op de eerstelijns politiezorg zeker in stand blijven. Het beheer is in handen van de districtschef van het gebied, de officier van justitie en de burgemeester. Het beleids- en het werkplan worden door de burgemeester aan het lokale bestuur gepresenteerd en dat kan daar zijn commentaar op geven. De lokale eenheden krijgen een eigen budget en een eigen financiele structuur. Men houdt in het plan echter wel vast aan de structuur zoals de ministers die ook gisteren voorstelden: er is uiteindelijk een korpsbeheerder en dat is de burgemeester van de grootste gemeente, in dit geval Enschede. Het voorstel van Twente om die korpsbeheerder te laten bijstaan door een vertegenwoordiging van burgemeesters uit de regio, is ook door de ministers naar voren gebracht. Van Bruggen: 'De angst van heel wat burgemeesters is immers dat ze de zeggenschap over hun lokale politie verliezen. Dat kan zo worden ondervangen.' Alle betrokkenen in de regio hebben het Twentse plan goedgekeurd. Het garandeert volgens Van Bruggen een flexibele organisatie en voldoet aan de lokale behoeften en maakt toetsing aan het lokale beleid mogelijk. 'De noodzaak om tot een politiekorps te komen wordt hier dan ook al lang onderschreven, ' aldus de commissaris. 'We vinden haar zelfs dringend gewenst. ' Als belangrijke beweegredenen noemt hij overwegingen van efficiciency, grotere mogelijkheden voor professionalisering van de bedrijfsvoering en bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Maar ook de mogelijkheid van professionalisering van het eigen sociale beleid moet niet onderschat worden. 'In sommige kleine korpsen van nu kunnen de mensen absoluut geen kant op en dat werkt zeer demotiverend.'

    • Frank Poorthuis