Geen ontslagen bij verandering van politiebestel

DEN HAAG, 21 febr. - Minister Dales (binnenlandse zaken) sluit gedwongen ontslagen bij de vorming van 23 politieregio's uit. Zij zei dit gistermiddag op een persconferentie nadat de nota 'een nieuw politiebestel voor de jaren '90' aan de Kamer was gezonden.

Volgens minister Hirsch Ballin (justitie) zal de burgemeester van de 'kerngemeente' de beheerder worden van het regiokorps. Deze kerngemeenten zullen in de nieuwe Politiewet worden aangewezen. Tot 'de kleine probleempjes die we nog moeten oplossen' behoort volgens minister Dales de verantwoordingsplicht van de burgemeester van de kerngemeente. Deze is als korpsbeheerder verantwoordelijk voor de bestuurlijke leiding van het gehele regiokorps en moet zich als zodanig verantwoorden aan het college van burgemeesters uit de regio. Als burgemeester moet hij zich echter ook in de eigen gemeenteraad verantwoorden voor het deelbelang dat hij namens de kerngemeente bij het regiokorps moet behartigen. De korpsbeheerder is dus niet alleen bestuurder in het belang van alle regiogemeentes, maar ook bestuurder in het belang van zijn eigen gemeente. De voorzitter van de politiecommissie in de Tweede Kamer, Kohnstamm (D66) uitte gisteravond tijdens een spreekbeurt in Zeeland kritiek op de plannen. 'De mogelijkheid tot beinvloeding van het politiebeleid door de gemeenteraad is tot bijna nul gereduceerd', aldus Kohnstamm. 'Tegenover de vele rechten van het openbaar ministerie staat dus de rechteloosheid van de gemeenteraad.'

Volgens D66 komt de nieuwe politie door de regionale indeling feitelijk los te staan van haar meest democratische verankering, de gemeenteraad.

Het PvdA-Kamerlid Stoffelen heeft stemt in met het doorgaan van de plannen maar heeft op onderdelen bedenkingen. 'De bestuurlijke inbedding op regionaal niveau verdient verduidelijking. Wat blijft er nog over voor het lokale bestuur'.

Voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide ministers op het politiebudget voelt Stoffelen niets, hij vindt dat er slechts een politieminister moet komen.

Ook Kamerlid Van der Heijden (CDA) ziet problemen bij 'twee kapiteins op een schip'.

Hij wil duidelijk geregeld hebben wie de baas is. Hij vraagt zich ook af of sommige regionale korpsen, met name Amsterdam en Rotterdam niet te groot zijn. 'Het zou verstandig zijn die grote regio's onder te verdelen in sub-regio's', aldus Van der Heijden.

Voorzitter Leen van der Linden van de Nederlandse Politiebond zegt 'niet negatief' te staan tegenover de plannen het politiebestel in 23 regio's in te delen. Wel zei hij het te betreuren dat de twee ministers nog geen overeenstemming hebben bereikt over de landelijke politiediensten. Duidelijk is dat Justitie daarover enige zeggenschap zal behouden.