DDR schaft subsidies op voedsel af

OOST-BERLIJN, 20 febr. - De Oostduitse regering moet nog voor de verkiezingen van 18 maart overgaan tot afschaffing van de subsidies op de levensmiddelen, ter waarde van 30 miljard Ostmark per jaar. Als compensatie moet iedere burger een maandelijkse toelage op loon, uitkering, pensioen of kinderbijslag krijgen van 150 Ostmark. Dit besluit nam gisteravond de Ronde Tafel, sinds de omwenteling het feitelijke parlement van de DDR, op voorstel van Neues Forum.

Ook de burgers zonder inkomen zullen, als het kabinet-Modrow met het plan instemt, deze toelage krijgen.

Hiermee is volgens de Ronde Tafel een sociale garantie ingebouwd in het plan dat tot drastische prijsverhogingen kan leiden. Nu worden veel voedingswaren - van bier, brood tot braadworst - tot ver onder de kostprijzen verkocht.

Bij zijn argumentatie van het voorstel wees Neues Forum-vertegenwoordiger Werner Schulz erop dat de economie door de massale wijze waarop Westduitsers en buitenlanders, met hun vaak zwart gewisselde marken, inkopen doen in de DDR elke dag een verlies van 10 a 15 miljoen mark lijdt. Weliswaar besefte hij het gevaar dat de eigen bevolking nu zal gaan hamsteren, maar dat moet op de koop worden toegenomen als men een vrije discussie wil over de komende economische hervormingen.

Pag.13: Vervolg

BONN, 20 febr. - De anderhalve week geleden officieel aan de DDR aangeboden snelle Duits-Duitse monetaire unie heeft het vertrek van DDR-burgers al evenmin tot staan gebracht of in omvang verminderd als het perspectief van de snel naderende Oostduitse verkiezingen (18 maart). Een kleine 90.000 DDR-burgers zijn sinds begin dit jaar naar de Bondsrepubliek gekomen. Eerverleden week leek de omvang van de Oostduitse exodus voor het eerst iets terug te lopen (tot circa 2.000), maar vorige week steeg hij weer tot 3.500. In de Bondsrepubliek blijkt inmiddels uit allerlei signalen en opiniepeilingen dat de scepsis groeit jegens de komst van voortdurend nieuwe burgers uit de DDR. Deelstaten (Saarland, Bremen) hebben de verdere opvang tijdelijk moeten beeindigen wegens gebrek aan verblijfsruimte, steeds vaker worden spanningen en zelfs geweld uit opvangcentra gemeld, beschikbaar gestelde kazernes raken overvol en in enkele gevallen zijn mensen uit de DDR al tijdelijk in Westduitse gevangenissen ondergebracht. De opvangvoorzieningen per deelstaat beginnen nu ook sterk uiteen te lopen als gevolg van wisselende besluiten daarover per deelstaat. Bij de verdeling van DDR-burgers over regionale opvangcentra zorgt dat voor complicaties. Een lichtpunt is dat het grote aantallen DDR-burgers vrij snel lukt om aan werk te komen, zo meldt het Westduitse centrale Instituut voor Arbeid in Neurenberg.

Uit enquetes blijkt dat een grote meerderheid van de Westduitsers voor Duitse eenheid is maar vindt dat DDR-burgers thuis moeten blijven en anders minder hulp in de Bondsrepubliek moeten krijgen. Ander voorbeeld: het is het tweede Duitse televisienet (ZDF) uit een opiniepeiling gebleken dat de helft van zijn kijkers in actualiteitenprogramma's langzamerhand graag wat minder vaak exclusief Duits-Duitse nieuwsberichten, reportages en beschouwingen zou zien. Behalve het probleem van de toestroom van nieuwe Westduitsers uit de DDR (Ubersiedler) zorgen ook de groepen Duitsers uit Oost-Europa (Aussiedler) voor groeiende bezorgdheid in Bonn, mede wegens hun vaak slechte kansen op de arbeidsmarkt. Vorig jaar kwamen er uit Oost-Europa in totaal 377.000, waarvan 250.000 uit Polen en bijna 100.000 uit de Sovjet-Unie, aanzienlijk meer dan de 344.000 Ubersiedler uit de DDR. Voor dit jaar wordt gezien de ontwikkelingen in Oost-Europa rekening gehouden met een nieuw record. Uit Roemenie bijvoorbeeld waar in '89 23.000 zogenoemde Volksduitsers vandaan kwamen lijkt, na een pauze tijdens de revolutie daar, nu weer een nieuwe uittocht op gang te komen (vorige week: 350).