Wilde actie van boeren tegen akkerbouwbeleid

ROTTERDAM, 19 febr. - Vanmiddag vertrekken ongeveer 450 tractoren uit het hele land naar het Binnenhof in Den Haag, waar ze morgenmiddag zullen aankomen. Met deze wilde actie willen akkerbouwers hun bezwaren tegen het gevoerde akkerbouwbeleid nog eens krachtig kenbaar maken.

De Tweede Kamer stemt morgenmiddag over een door het D66-kamerlid Ter Veer ingediende motie, waarin deze protest aantekent tegen de daling van de graanprijzen, waardoor volgens het Kamerlid 'de bedrijfstak zijn ondergang tegemoet gaat.'

Met hun actie ondersteunen de agrariers de motie.

De boeren pleiten voor een verhoging van de graanprijs naar het niveau van 1988 van 42 gulden per honderd kilo; de prijs bedraagt nu ongeveer 38 gulden. Ze eisen bovendien een 'breed werkende' investeringssteun voor de sector, inkomstensteun (in de vorm van een hectarestoeslag) en een goede 'beeindigingsregeling'. Het initiatief voor de wilde actie is afkomstig van de Studiegroep agrarische vrouwen Noord-Beveland uit Zeeland. Volgens actievoerster J. de Koning hebben zij deze actie georganiseerd 'omdat de drie centrale landbouworganisaties niets wilden organiseren'.

Het Koninklijk Nederlands Lanbouw-Comite en de katholieke en christelijke boerenbond hebben wel laten weten te sympathiseren met de actie.

Volgens K. Dijkstra, lid van de Landbouwmaatschappij IJsselmeerpolders maar sprekend 'als boer', denken de centrale organisaties via het regulier overleg 'het mogelijke te hebben gedaan en nog te doen'.

Maar de achterban, aldus Dijkstra, gelooft nietmeer in het bewandelen van deze weg. 'Daarvoor zijn de resultaten te mager.' Actievoerster J. de Koning zegt dat het de bedoeling is 'dat minister Braks over een paar weken met een ander verhaal, dat van de boeren, naar Brussel gaat' wanneer hij daar in EG-verband moet onderhandelen over de vaststelling van de graanprijzen.