Inspirerende visie

Zelfs de VVD'er Franssen meende gisteren als woordvoerder van de grootste oppositiefractie in de Tweede Kamer dat de nieuwe minister van onderwijs, dr. ir. Ritzen, een 'indrukwekkend' betoog had gehouden, een betoog met een goede analyse van de positie van het Nederlandse onderwijs, ook in internationaal verband. Volgens Kamerlid Nuis (D66), ook in de oppositie, getuigde het regeringsbetoog bij het begrotingsdebat over onderwijs en wetenschappen van 'visie'.

En namens de CDA-fractie noemde Van de Camp de uiteenzetting van de minister 'inspirerend'.

Toch was Van de Camp van het CDA, de grootste regeringspartij, een bedekt waarschuwinkje aan het adres van beide tot de PvdA behorende bewindslieden - minister Ritzen en staatssecretaris Wallage - te horen: 'Vertrouwen komt te voet en gaat te paard'.

Met andere woorden: pas op, ook kleinigheden kunnen het vertrouwen schaden. Zo werd van CDA-zijde aangedrongen op een zorgvuldig begrotingsbeheer: het is ongewenst dat de begroting uit de hand loopt. (De Kamervergadering werd gepresideerd door de vorige minister van onderwijs, drs. Deetman (CDA), die na de verkiezingen in september op de voorzittersstoel werd geplaatst).

'Het is fijn om leraar te zijn.'

Uit het betoog van de minister van onderwijs kon dit beeld gisteren naar voren komen. Een 'convenant' ter verbetering van de positie van leraren zou in het verschiet liggen, maar daaraan zijn natuurlijk financiele aspecten verbonden. Convenanten tussen de overheid en bepaalde organisaties zijn in staatsrechtelijk opzicht merkwaardige verschijnselen, waarbij de vraag rijst hoe het zit met de positie van het parlement. In een motie legde Franssen (VVD) nadruk op de betrokkenheid van de Kamer. Om de oppositie relief te geven kwam hij trouwens ook met andere moties, zoals een mede door Lankhorst (Groen Links) gesteunde motie tegen de als zeer onbillijk ervaren extra korting op de onderwijssalarissen.

Volgens de nogal heftig reagerende minister werden door de motie verwachtingen gewekt zonder financiele dekking. Ook de bewindslieden van een ander departement, dat van sociale zaken en werkgelegenheid, kwamen gisteren uitvoerig in de Tweede Kamer aan het woord. Serieus, maar droog als gort, en zonder veel concrete mededelingen verdedigde minister De Vries zijn begroting.

Ook hij had het over 'sociale vernieuwing', maar als Groninger wilde hij daaraan een 'nuchtere en praktische' benadering geven.

Pas na langdurig te hebben gesproken noemde hij de recente CAO-ontwikkelingen; de afspraken over scholing en werkgelegenheid werden ook door hem als 'mager' ervaren. Er ligt hier evenwel een ruime verantwoordelijkheid van 'sociale partners'.

Tot laat in de avonduren werd de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken afgeraffeld, waarbij staatsecretaris Ter Veld nog het hare zei over het vraagstuk van de fraudebestrijding, die naar wij begrepen geindividualiseerd zou moeten worden toegepast.

    • Mr. B. C. L. Waanders