Opnieuw overschrijding van onderwijsbegroting

DEN HAAG, 15 febr. - De begroting van onderwijs zal ook dit jaar worden overschreden. Minister Ritzen (onderwijs) wilde hier vanmorgen bij de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer verder geen informatie over geven omdat hij eerst het kabinet wil informeren over de uitkomsten van de doorlichting van zijn begroting. Met name de uitgaven voor studiefinanciering zullen aanzienlijk hoger zijn dan geraamd.

De minister rekent er op dat hij dit jaar 90 miljoen gulden extra krijgt. Dat geld moet komen uit de loonruimte waarover wordt onderhandeld door minister Dales (binnenlandse zaken) met de ambtenarenbonden. Volgens Ritzen heeft Dales er al mee ingestemd dat hij de 90 miljoen gulden mag houden die vrij komt nu de vervroegde uittredingsregeling voor ouder onderwijspersoneel - de DOP-regeling - niet wordt verlengd. Maar de ambtenarenbondeen moeten met deze besteding van het geld nog instemmen.

Ritzen blijft er bij dat het afschaffen van de salariskorting voor hem geen hoge prioriteit heeft. 'Als hoogleraar heb ik er ook mee te maken gehad en ik weet dus wat de korting betekent.'

De minister is wel bereid het intrekken van van de WIISO-korting aan de orde te stellen in het overleg dat hij met de onderwijsbonden gaat voeren over de verbetering van de positie van de leraren. Ook het verhogen van de aanvangssalarissen van de leraren wil hij dan met de bonden bespreken. Het geld voor deze maatregelen hoopt Ritzen te krijgen uit de loonruimte voor de ambtenaren. De grootste onderwijsbond ABOP heeft inmiddels al verklaard in dat kader wel met de minister te willen praten over de verhoging van de aanvangssalarissen, maar niet over de intrekking van de WIIOSO-korting. Het geld daarvoor moet volgens de ABOP uit de onderwijsbegroting komen.

Ritzen onderzoekt bij het ministerie van defensie of het mogelijk is het tekort aan leraren te bestrijden door ze van de dienstplicht vrij te stellen. Dit gaat in tegen het streven van Defensie om vrijstellingen voor categorieen (geestelijke verzorgers, kostwinners en dergelijke) af te schaffen en alleen nog op individuele basis vrijstellingen toe te staan.

Wallage ontkende dat het terugdraaien van de 'vierjarigen-maatregel' waardoor vierjarige leerlingen bij de financiering weer volledig meetellen, alleen een gebaar is 'dat goed in de markt' ligt. De VVD'er Franssen had hem dat verweten. Volgens de staatssecretaris zijn er wel degelijk onderwijskundige redenen voor. Hij noemde het belangrijker kinderen een goede basis te geven dan het geld te gebruiken voor uitbreiding van het aantal examenvakken in het voortgezet onderwijs, zoals de VVD wil.