Kamer vraagt minister scherp toezicht CAO's

DEN HAAG, 15 febr. - Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) moet er scherp op toezien dat de CAO-partners goede afspraken maken over arbeidsmarktmaatregelen en deze ook naleven. De Tweede Kamer vindt dat hij te afwachtend is.

Dit bleek gisteren tijdens het debat over de begroting van het ministerie van sociale zaken. D66 en de PvdA willen dat minister De Vries zodra de meeste CAO-onderhandelingen zijn afgerond, nagaat in hoeverre afspraken zijn gemaakt om kansarme groepen weer aan het werk te helpen. Ook moet hij er op toezien dat de bedrijven zich aan die afspraken houden. Uit een onderzoek van de Loontechnische Dienst dat vorige week verscheen, blijkt dat slechts een klein gedeelte van de ondernemers zich daadwerkelijk houdt aan de verplichtingen die zij in de CAO zijn aangegaan.

De partijen verwijten De Vries dat hij nog geen maatregelen wil nemen. PvdA-Kamerlid Spieker waarschuwde de minister dat hij zo het risico loopt zijn werkgelegenheidsdoelstelling - 100.000 nieuwe banen per jaar - niet te halen. De meeste partijen toonden zich bezorgd over de toenemende discussies over fraude met uitkeringen. Zij drongen aan op een duidelijker beleid wat betreft de rechten en plichten van de uitkeringsgerechtigden.

D66-Kamerlid Schimmel pleitte ervoor dat ondernemers verplichtingen krijgen opgelegd, aangezien zij in de praktijk weinig bereidheid tonen etnische minderheden, vrouwen en langdurig werklozen in dienst te nemen. 'Tegenover de verplichting van de werkzoekende en de verplichting die de overheid op zich neemt past geen vrijblijvende houding van de werkgevers', aldus Schimmel.

Groen Links, D66 en GPV toonden zich bezorgd over het besluit van de regering dat budgetoverschrijdingen in de sociale zekerheid niet meer via andere posten kunnen worden gecompenseerd. Zij vrezen een verlaging van de uitkeringen als er teveel uitkeringsgerechtigden komen. Maar volgens PvdA-Kamerlid Spieker bestaat geen gevaar voor de hoogte van de uitkeringen. Hij vindt de maatregel niet meer dan een stimulans om het beroep op sociale zekerheid terug te dringen. De hele Kamer was het er over eens dat vooral het beroep op de arbeidsongeschiktheid een halt moet worden toegeroepen. Vrijwel alle partijen toonden zich voorstander van een systeem waarbij bedrijven die veel arbeidsongeschikten uitstoten, relatief meer premie moeten betalen.