Alders wil discussie over milieuheffingen

DEN HAAG, 15 febr. - Minister Alders (milieubeheer) wil binnenkort een 'open discussie' met de Tweede Kamer over de vraag of milieuheffingen al dan niet onder de collectieve lastendruk vallen. Volgens de minister wordt daarover onder economen zeer verschillend gedacht, maar moet het parlement uiteindelijk zelfstandig tot een eindoordeel komen. Alders zelf staat op het standpunt dat niet alle heffingen onder de collectieve lastendruk moeten vallen. Dit biedt hem meer ruimte voor het invoeren van dergelijke heffingen. In het regeerakkoord is namelijk afgesproken dat de collectieve lastendruk niet mag stijgen. De VVD-fractie wil aan de voorgestelde discussie niet deelnemen omdat zij er onverkort aan vasthoudt dat de door Alders gepropageerde regulerende heffingen zonder meer tot verhoging van de lastendruk leiden.

Alders deed zijn voorstel voor een open discussie gisteren bij de voortgezette behandeling van het onderdeel milieubeheer van zijn begroting. Aan vrij algemene kritiek uit de Kamer dat de overheid dit jaar te weinig doet aan de schoonmaak van vervuilde terreinen wil Alders gedeeltelijk tegemoetkomen door voor dit jaar toch nog 25 miljoen gulden uit te trekken voor de bodemsanering. De helft daarvan zal onmiddellijk beschikbaar zijn terwijl voor de overige 12,5 miljoen in de loop van het jaar nog financiele dekking moet worden gevonden.

In dit verband kwam D66 met een motie om scherpere normen op te stellen om te voorkomen dat Nederland volgend jaar niet met een onoplosbaar mestoverschot van circa 6 miljoen ton komt te zitten. Verder wees D66 erop dat op en rondom Schiphol zoveel uitbreidings- en andere activiteiten worden ontwikkeld dat die in onderlinge samenhang duidelijk op hun gevolgen voor het milieu moeten worden bekeken. Minister Alders vindt de gevraagde milieu-effectrapportage wel wenselijk, maar acht die onmogelijk zolang de Schipholplannen nog niet concreet zijn.