Bedrijfsfonds wil persfusies beperken

DEN HAAG, 14 febr. - Fusies van krante-uitgevers die leiden tot een marktaandeel van een derde of meer moeten worden verboden. Bedraagt het aandeel tussen de 20 en 33 procent dan moet worden bekeken of hierdoor een economische machtspositie ontstaat die kan leiden tot misbruik. In deze schemerzone moet bovendien worden onderzocht of dit gevolgen heeft voor het zelfstandig voortbestaan van de betrokken bladen.

Deze aanbevelingen heeft het Bedrijfsfonds voor de Pers vandaag gestuurd aan minister d'Ancona van WVC. De minister had het fonds om een standpunt gevraagd na de voorgenomen fusieplannen tussen de Nederlandse Dagbladunie en Perscombinatie. Deze fusie van de uitgevers van onder meer NRC Handelsblad en de Volkskrant is inmiddels afgeketst. In een voorlopig standpunt van de regering was de voorkeur uitgesproken voor een absolute grens voor het marktaandeel na een fusie, waarbij gedacht werd aan een grens van 25 procent. Ook de Tweede Kamer voelde voor een dergelijke grens. Het fonds houdt met zijn advies vast aan zijn eerdere aanbeveling met een toetsingszone voor fusies waarbij een marktaandeel tussen de 20 en 33 procent ontstaat.

Het fonds vindt dat een grens voor fusies bij een marktaandeel van 25 procent niet hanteerbaar is. De voor- en nadelen van een fusie kunnen in dergelijke gevallen niet worden afgewogen, meent het Bedrijfsfonds. Zo zouden fusies met een marktaandeel net boven die grens worden verboden, terwijl ze toch een bijdrage kunnen leveren aan de verscheidenheid van de pers. Aan de andere kant zouden fusies net onder de 25 procent worden goedgekeurd, terwijl daardoor in bepaalde gevallen een grote persconcentratie zou ontstaan. Bij een toetsing van fusies die leiden tot een marktaandeel tussen de 20 en 33 procent kan met de afzonderlijke omstandigheden van iedere persfusie rekening worden gehouden.

Minister d'Ancona wilde ook weten of in het vennootschapsrecht constructies ter bescherming tegen onvriendelijke overnemingen in de media kunnen worden opgenomen. Daarvan moet niet veel worden verwacht, aldus het Bedrijfsfonds voor de Pers. De bestaande mogelijkheden worden in EG-verband steeds meer ingeperkt. Ook de beurs dringt aan op minder beschermingsconstructies. Het fonds is van mening dat ongewenste binnenlandse of buitenlandse overnemingen beperkt kunnen worden door de toetsing van fusieplannen die leiden tot een marktaandeel van maximaal 33 1/3 procent en een verbod boven die grens.