CDA in Senaat vraagt uitstel van verhoging huurwaardeforfait

DEN HAAG, 13 febr. - De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft vanmorgen bij de regering aangedrongen op uitstel van de verhoging van het huurwaardeforfait. Het kabinet zou pas met een voorstel hiertoe moeten komen nadat de Tweede Kamer de Nota Volkhuisvesting in de jaren negentig heeft behandeld.

Deze nota komt waarschijnlijk in juni aan de orde. Een nieuw voorstel tot verhoging van het huurwaardeforfait zou dan pas na het zomerreces aan de orde kunnen komen.

De VVD-senaatsfractie, samen met het CDA een meerderheid, keerde zich vanmorgen opnieuw tegen elke verhoging van het huurwaardeforfait. Ook D66 heeft grote bezwaren. De PvdA stemt met de maatregel in.

Senator Boorsma (CDA) gaf vanmorgen bij het begin van het debat uiting aan grote 'twijfels' over voorstel van staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) het huurwaardeforfait te verhogen van 1,8 tot 2,3 procent. 'We hebben te veel moeite om de argumentatie te volgen', aldus Boorsma. Hij maakte ook duidelijk dat er in zijn fractie onvrede bestaat over de haast waarmee het wetsvoorstel is behandeld. De CDA-senator wees erop dat de Tweede Kamer geen kennis meer had kunnen nemen van de vele reacties uit de samenleving, waarmee de Eerste Kamer nu wordt geconfronteerd.

Boorsma verwierp met kracht de argumenten van het kabinet om tegelijk met de verhoging van huurwaardeforfait over te gaan tot verlaging van de overdrachtsbelasting die is verschuldigd bij de verkoop van een huis. Volgens het kabinet zal deze maatregel in samenhang met het voorstel tot aftopping van het reiskostenforfait bezitters van een eigen huis ertoe bewegen dichter bij het werk te gaan wonen. Boorsma sprak van een 'onjuist inschatting'.

Volgens hem zal er veeleer sprake zijn van een 'averechts effect', omdat de woonlasten in de Randstad relatief meer zullen toenemen dan in de landelijke gebieden. De CDA-woordvoerder vond ook dat het kabinetsvoorstel geen rekening houdt met de inkomenseffecten van het wetsvoorstel voor de inkomens rond en beneden modaal.

De CDA-senaatsfractie is niet tegen elke verhoging van het huurwaardeforfait. Maar deze moet volgens Boorsma dan wel 'in goede kaders' worden geplaatst. Het gaat hierbij vooral om de gelijke behandeling van huurders en kopers. Boorsma verwees naar de Nota Volkshuisvesting in de jaren negentig, waarin zijn fractie zich volgens hem goed kan vinden. De CDA-senator wil ook eerst meer duidelijkheid over de inkomensontwikkeling dit jaar voor huurders en huiseigenaren.

VVD-senator Van Graafeiland verwierp de verhoging van het huurwaardeforfait als een denivellerende inkomenspolitieke maatregel. Ook hij meende dat de maatregel ten onrechte niet in het kader van het volkshuisvestingsbeleid was geplaatst. Hij noemde de door het kabinet aangehaalde milieu-argumenten voor verlaging van de overdrachtsbelasting 'valse voorwendsels'.

D66-woordvoerster Gelderblom-Lankhout drong er bij het kabinet op aan de bezwaren van de Senaat op hun inhoud te beoordelen en niet via een machtswoord politieke argumenten de doorslag te laten geven.