Bonn gaat beter met EG samenwerken bij vorming Duitse Unie

BRUSSEL, 13 febr. - De Westduitse minister van financien, Theo Waigel, heeft zijn collega-ministers in de Europese Gemeenschap toegezegd dat alle stappen die Bonn neemt in het streven naar een economische en monetaire unie met Oost-Duitsland in nauwe samenwerking met de Europese Gemeenschap zullen worden genomen.

Waigel zei dat gisteren tijdens de raad van ministers van financien van de EG in Brussel, waar enige bezorgdheid tot uitdrukking werd gebracht over de consequenties voor de EG en haar lidstaten van een monetaire unie met de DDR. Waigel verklaarde Bonns aanbod aan de DDR uit de 'dreigende ineenstorting van het staatsgezag' en de kritieke economische situatie in de DDR, die ertoe hadden geleid dat sinds begin dit jaar al 63.000 Oostduitsers naar de Bondsrepubliek waren gekomen.

Als voorwaarden voor een monetaire unie noemde Waigel 'ogenblikkelijke onomkeerbare overeenkomsten over het toestaan van particulier eigendom, vrije markt, vakbondsvrijheid, hervorming van het geldwezen en consequente openstelling naar buiten, in het bijzonder voor particulier investeringskapitaal'. De politieke en economische destabilisering van de DDR moet volgens Waigel een halt worden toegeroepen. Gezien de omvang van de Westduitse economie in vergelijking tot die van de DDR waren de economische risico's berekenbaar: de economische prestatie van de DDR bedroeg immers slechts tien procent van die van de Bondsrepubliek.

Daartegenover staat dat economische vernieuwing in de DDR groeikansen biedt die tot ver buiten Duitsland kunnen reiken: de nieuwe economische dynamiek zou voor alle lidstaten van de Europese Gemeenschap winst betekenen en nieuwe investeringskansen. In dat verband maakte Waigel gewag van een studie van de Europese Commissie, waarin geschat wordt dat het opnemen van de DDR in de EG een extra groei-impuls van 0,5 procent per jaar betekent.

De vrees dat een monetaire unie met de DDR de inflatie zal aanwakkeren bestreed Waigel met de opmerking dat een 'strikt vasthouden aan onze op stabiliteit gerichte financiele en monetaire politiek' de 'onverzettelijke basis' was van Bonns aanbod aan de DDR. 'De Duitse mark zal ook in de toekomst het stabiliteitsanker van het Europese monetaire systeem blijven', beloofde de Duitse minister.

Tegelijkertijd legde Waigel er de nadruk op dat er geen tegenstelling bestaat tussen de verantwoordelijkheid die de Bondsrepubliek voor de DDR voelt en die voor de Europese integratie: 'We willen de economische en politieke uitdagingen in nauwe samenwerking met onze Europese partners aangaan.'

Doel blijft de politieke en economische integratie van Europa. De Bondsregering zal met volle inzet meewerken aan de beslissingen die waren genomen met betrekking tot het vormen van een Economische en Monetaire Unie (EMU). Volgens Waigel zal dat streven door de Duits-Duitse EMU niet worden belast. De Nederlandse minister van financien, Wim Kok, meende in dat verband dat bij de voorbereidingen voor het begin van de intergouvernementele conferentie (IGC), eind dit jaar, de Duitse EMU mogelijk wel een rol zal spelen. Kok noemde het 'een slechte zaak' als dat voorbereidingsproces daardoor zou worden vertraagd. De Franse minister van economie en financien, Pierre Beregovoy, meende dat het vooruitzicht van Duitse monetaire eenheid de voortgang naar de EMU nog dringender maakt.