Amsterdam bezorgd over dekking plan Marokkanen

AMSTERDAM, 12 febr. - Een aantal Amsterdamse raadsleden stoort zich aan het feit dat het plan ten behoeve van jonge Marokkanen in de hoofdstad nog nauwelijks enige financiele dekking heeft. Grofweg kan de gemeente Amsterdam op dit moment slechts een miljoen van de totaal begrote negen miljoen gulden zelf inbrengen. Het plan voorziet in opvang van Marokkaanse jongeren en aanpak van hun problematische situatie.

Wethouder P. Jonker van migrantenzaken zei vanmorgen in een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies Minderheden- en Politiezaken te verwachten dat het Rijk gelden ter beschikking zal stellen voor het plan. De officiele aanvraag moet nog komen. Woensdag zal de zaak voor het eerst worden besproken in het vier-grote-steden-overleg, als de opvang van nieuwkomers ter tafel komt, kondigde Jonker aan. Verder, zo zei hij, zal in de gemeente-begrotingen van de komende jaren voor dit doel zo veel mogelijk financiele ruimte worden gecreeerd.

Alle raadsleden toonden zich globaal zeer tevreden over de wijze waarop B en W van plan zijn de moeilijke positie van jonge Marokkanen aan te pakken. Verwarring bestond nog wel over de opmerkingen die in het in december gepubliceerde rapport 'Een stevige handgreep' worden gemaakt over de uitwijzing zonder gerechtelijke vervolging van illegale Noordafrikaanse jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Het openbaar ministerie heeft deze bewering categoraal ontkend, maar burgemeester Van Thijn zei dat de zaak 'nogal genuanceerd' ligt. Volgens hem worden deze criminele jongeren regelmatig overgedragen aan de vreemdelingenpolitie en vervolgens uitgewezen, omdat inbewaringstelling niet altijd mogelijk is wegens het gebrek aan cellen. 'Overigens', aldus de burgemeester, 'is de criminaliteitsbestrijding in onze stad niet in de eerste plaats gericht op illegalen, maar als de politie tegen een illegaal oploopt moet hij er wel wat aan doen. Net als bij ons beleid op het gebied van de soft drugs'.