Minister wil meer sancties bij milieubeleid

DEN HAAG, 9 febr. - Er moet meer milieuwetgeving met dwingende voorschriften en sancties komen. De resultaten van de vrijwillige milieu-afspraken (convenanten) die de overheid met het bedrijfsleven heeft gesloten zijn in een groot aantal gevallen niet hoopgevend. Dat zei PvdA-minister H. Alders (milieubeheer) gisteravond in de Tweede Kamer. Met zijn uitspraak kwam de minister tegemoet aan de wens van de PvdA-fractie om meer regelgeving op milieugebied. Alders ziet weinig in verdere afspraken met het bedrijfsleven zoals de CDA-fractie had bepleit. Hij gaat ook niet akkoord met het voorstel van CDA en VVD om het bedrijfsleven lastenverlichting of financiele tegemoetkomingen voor milieu-inspanningen in het vooruitzicht te stellen. Nederland, de Bondsrepubliek en Denemarken zijn volgens de minister 'koplopers' op milieugebied. Volgens hem levert het milieubeleid voor de nationale economie geen nadelen op. 'Zelfs als andere Europese landen, wat niet het geval is, niets aan milieubeleid zouden doen, moeten wij daarmee doorgaan, want onze economie kan dat goed verdragen'. Volgens Alders die gisteren precies drie maanden minister was, zijn alle milieudoelstellingen definitief en duidelijk geformuleerd. Volgens hem gaat het daarin niet alleen om zorgvuldig en sober beleid, maar ook om een gedragsverandering bij de bevolking die niet bij wet kan worden afgedwongen. Het wachten is nu op het aangescherpte nationale milieubeleidsplan (NMP-plus) dat in april of mei gereed moet zijn en dat tegelijk met andere kabinetsbeslissingen over landbouw-, natuur- en milieubeleid gepubliceerd moet worden. De fractie van Groen Links vreest dat deze beleidsplannen te laat komen om nog voor de zomer door de Tweede Kamer behandeld te worden. Eerder dan april kan volgens Alders niet, omdat het NMP-plus nog door vier departementen behandeld moet worden.

Onevenwichtig

Minister Alders bestreed het verwijt van de VVD dat hij zich schuldig maakt aan een hetze tegen de auto en hij vroeg VVD-milieuwoordvoerder Te Veldhuis dringend die kritiek terug te nemen. Volgens de milieuminister staat objectief vast dat de auto 'een vervuiler van de eerste orde' is. Hij gaf de VVD-fractie wel gelijk dat er geen sprake is van een evenwichtige verdeling tussen de milieuheffingen waaraan het verkeer onderworpen is en de besteding daarvan. De vraag of die kan worden bereikt zal Alders later nog met de Tweede Kamer bespreken.

Een amendement van de VVD-fractie om voor 1990 honderd miljoen gulden meer uit te trekken voor de schoonmaak van vervuilde gronden, zei Alders niet te kunnen overnemen. Wel is hij bereid het amendement van de PvdA-fractie om 25 miljoen gulden extra aan bodemsanering te besteden, voor de helft te honoreren. Volgens Alders mag het amendement beslist niet ten koste gaan van het chemisch afvalbeleid, want 'naar het buitenland kan dat niet meer'. Als de minister het PvdA-voorstel voor vijftig procent zou overnemen, betekent dat onder meer een korting van ruim vijf procent op het fonds voor de bestrijding van luchtvervuiling.