Geen hogere subsidie premiekoophuis

DEN HAAG, 9 febr. - De subsidie voor premiekoopwoningen gaat voorlopig niet omhoog. Volgens staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) is voor verhoging nog geen reden. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich gisteravond bij die opvatting neergelegd.

De fracties van VVD, PvdA en D66 drongen eerder deze week bij de behandeling van de begroting van volkshuisvesting aan op een verruiming van de subsidie, omdat de laatste tijd de hypotheekrente nogal is gestegen. Zij bepleitten een systeem waarbij de subsidie voor de premiekoopwoningen omhoog gaat als de rente stijgt en omlaag gaat bij daling van de rente.

Heerma zei gisteren wel naar zo'n systeem te willen, maar pas wanneer het volkshuisvestingsbeleid grotendeels is overgedragen aan de gemeenten. In 1992 wil de staatssecretaris een nieuw subsidiesysteem voor de volkshuisvesting invoeren, waarbij (grotere) gemeenten zelfstandig kunnen beslissen of ze het geld voor nieuwbouw van sociale huur- dan wel koopwoningen willen gebruiken of voor ingrijpende renovaties.

Verkocht

Heerma sprak de alarmerende berichten tegen dat de bouw en verkoop van premiekoopwoningen ernstig zouden stagneren. Hij gaf aan dat alle premiekoopwoningen waarvoor in 1988 geld beschikbaar is gesteld door het ministerie, zijn verkocht. Over 1989 was volgens de laatste cijfers, van eind december, inmiddels 65 procent verkocht. Dat is geen afwijkend beeld ten opzichte van andere jaren, aldus de staatssecretaris, die daarmee beweringen tegensprak van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers en de Vereniging Eigen Huis.

Niettemin kondigde Heerma aan zijn beleid op twee punten aan te passen. Als het aantal begrote premiekoopwoningen over een bepaald jaar niet wordt gehaald, wordt het geld dat daarvoor was bestemd voortaan doorgeschoven naar een volgend jaar. Het blijft zo beschikbaar voor premiekoopwoningen. Verder wil Heerma aannemers desgewenst in plaats van zes maanden negen maanden de tijd geven om met de bouw te beginnen, nadat zij daarvoor het groene licht via een premiebeschikking hebben gekregen. Op die manier krijgen ze meer tijd om een koper voor de woning te vinden.

Dat dat laatste moeilijker is geworden, ontkende Heerma niet. Behalve door de stijgende hypotheekrente komt dat vooral door de veranderde inkomenseisen en wijzigingen in de subsidieregeling, meende hij. 'Vroeger werden premiekoopwoningen op tekening verkocht, nu is daar een grotere inspanning voor nodig.'

Heerma beloofde eventueel extra maatregelen te nemen als de komende tijd blijkt dat met name de laagste inkomensgroep waarvoor de premiekoopwoningen zijn bestemd, uit de boot valt.

De Kamer stemde in met deze plannen van Heerma. Alleen de VVD hield vast aan een voorstel om al op korte termijn de subsidie voor premiekoopwoningen te verhogen. Dit kreeg van de andere fracties geen steun.

Op verzoek van CDA en PvdA onderzoekt Heerma verder de mogelijkheid om de financiele eisen aan woningbouwverenigingen die premiehuurwoningen willen bouwen, te verzachten.

Huurgrens

De staatssecretaris houdt vast aan de huurgrens van 700 gulden waarboven geen huursubsidie meer wordt gegeven. CDA en PvdA hadden om 'ontdooiing' van deze grens gevraagd. Pas in 1992 wil hij kijken of de grens kan worden verhoogd. Deze nu al te laten meegroeien met de jaarlijkse algemene huurstijging zou de schatkist dit jaar 4 miljoen gulden kosten en in 1994 zelfs 65 miljoen, becijferde Heerma. Hij zit toch al met nieuwe financiele tegenvallers voor zijn begroting, zo bleek uit cijfers die hij gisteren naar de Kamer stuurde. De hogere rente vergt over 1989 in de sociale huursector een extra uitgave van vijf miljoen gulden. Dat bedrag kan in 1994 tot 175 miljoen oplopen, wanneer de rente een procent hoger blijft dan begroot.

De staatssecretaris wees een voorstel van Groen Links af om al volgend jaar 5.000 extra sociale huur- en koopwoningen te bouwen. Het regeerakoord voorziet deze stijging pas in 1991. Groen Links wilde de verhoging van het huurwaarforfait dan wel een beperking van de hypotheekrente-aftrek hiervoor gebruiken. Het voorstel maakt in de Tweede Kamer geen kans.