Bedrijven negeren afspraken kansarmen

DEN HAAG, 9 febr. - Werkgevers houden zich nauwelijks aan CAO-afspraken over het in dienst nemen van langdurig werklozen, etnische minderheden en jongeren. Tachtig a negentig procent spant zich niet actief in om deze groepen aan werk te helpen.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Loontechnische Dienst (LTD) dat minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

De Vries zegt de ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden, en zich zonodig met werkgevers en werknemers te zullen beraden op nadere maatregelen. Werkgevers- en werknemersorganisaties konden vanochtend nog geen commentaar geven.

Van de werkgevers die zich niet aan de CAO-verplichting houden om moeilijk plaatsbare groepen in dienst te nemen zegt, aldus de LTD, een kwart in de eerste plaats te selecteren op geschiktheid. Voorrang voor bepaalde 'doelgroepen' past niet in hun personeelsbeleid. Ongeveer 20 procent - voornamelijk kleine bedrijven - zegt niets voor moeilijk plaatsbaren te hebben gedaan omdat ze geen vacatures hadden. De rest heeft er nooit aan gedacht of ziet er geen heil in moeilijk plaatsbaren in dienst te nemen.

De Loontechnische Dienst concludeert dat slechts 11,5 procent van de bedrijven die volgens de CAO zijn verplicht zich extra in te zetten voor etnische minderheden, zich ook werkelijk actief opstelt. Voor langdurig werklozen voldoet slecht 8,7 procent van de bedrijven aan zijn verplichting. Voor jongeren is de inzet iets groter: 24,3 procent.

Het gaat in het onderzoek van de LTD om de zogenoemde actieve inspanning. De dienst verstaat hieronder alles wat een werkgever uit zichzelf onderneemt om de doelgroepen in dienst te nemen. Voorlichting, actieve werving en speciale opleidingen en voorzieningen vallen hieronder.

Sommige werkgevers nemen een passieve houding aan. Zij ondernemen zelf niets, maar zijn wel bereid om te kijken of de doelgroepen de voorkeur kunnen krijgen als ze uit zichzelf solliciteren. Maar zelfs als deze groep ondernemers wordt meegeteld doet tussen de 65 en 85 procent van de ondernemers niets.

Pag.9: Groepen genegeerd