Afromingspercentage

De gave des woords kan de nieuwe minister van milieubeheer, de socialist Alders, bepaald niet worden ontzegd. Gisteravond verdedigde hij in de Tweede Kamer voor het eerst het hem toevertrouwde beleidsterrein met een bijzondere spreekvaardigheid. Een opmerkelijk verschijnsel: verbale begaafdheid om duidelijk te maken dat een 'snelle overstap van woorden naar daden' bij het milieubeleid nodig is. De overtuiging bestaat dat er heel wat moet gebeuren en de indruk mag volgens de minister niet worden gevestigd dat het milieubeleid stopt bij de uitvoering. Naar zijn overtuiging is er met nota's en wetgeving veel te bereiken, al zijn bepaalde problemen niet wettelijk te regelen. Hoe het ook zij: wij mogen zijns inziens niet zeggen dat de uitvoeringsorganisatie niet deugt, nu het op daden bij het milieubeleid aankomt.

Langdurig was gisteren in de Tweede Kamer ook de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij, ir. Braks, aan het woord en veel van wat hij naar voren bracht had ook te maken met het milieuvraagstuk. Zo is, aldus deze minister, toeneming van de mestproduktie niet acceptabel en in 1995 zal de zaak definitief moeten zijn geregeld. In dit verband - het ging dus over mest - sprak de bewindsman ook over een hoger afromingspercentage - een korting op de mestrechten van veehouders.

Een 'enorme complexiteit' vertoont ook het vraagstuk van de bestrijdingsmiddelen bij de gewasbescherming. De bewindsman 'sidderde' bij de gedachte aan deze uiterst riskante chemische middelen; ook hier rijst evenwel de vraag welke daden op woorden zullen volgen. Het is in elk geval van belang - de minister wees daarop - dat de landbouw milieubewust produceert.

Uit ministeriele mond kwamen gisteren verder onaangename mededelingen voor de Nederlandse graanproducenten en het is de vraag of een motie van de regeringsgezinde fracties (CDA en PvdA) om de ernstige gevolgen van de overproduktie van graan in de EG te beperken veel zal uithalen. Verder toonde Braks zich voorstander van een geleidelijke liberalisering van de superheffing op melk.

Bij de bespreking van het volkshuisvestingsbeleid maakte de staatssecretaris van volkshuisvesting, Heerma, zich gisteren in de Tweede Kamer niet erg druk over de vermeende moeilijkheden bij de verkoop van premiekoopwoningen. Deze verkoop gaat volgens hem door, ondanks het hogere niveau van de hypotheekrente - dus: niet meteen een extra subsidieringsprikkel, maar eerst gewoon 'de vinger aan de pols houden'.

Met deze vinger nam het lid De Pree (PvdA) opmerkelijk snel genoegen, maar ja, hij maakt nu eenmaal deel uit van een regeringsfractie. De VVD'er De Korte daarentegen diende als lid van de oppositie een motie in.

    • Mr. B. C. L. Waanders