Verbreding van rijksweg A4 splijt Leiderdorp

ROTTERDAM, 8 febr. - De breuk in de gemeenteraad van Leiderdorp over de verbreding van rijksweg A4 wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet meer gelijmd. Wethouder Den Boeft, die in de raadsvergadering maandag een motie van wantrouwen door de voltallige gemeenteraad met uitzondering van zijn eigen fractie zag ondersteund, blijft wel lijsttrekker van het CDA en is zelfs bereid tot een nieuw wethouderschap. Aanleiding vormt het al jaren bestaande plan om rijksweg A4 (Amsterdam-Den Haag) wegens de drukke verkeersstroom te verbreden.

De weg loopt dwars door de gemeente en verbreding betekent hoe dan ook sloop van de huizen aan een van beide kanten. Aan de westelijke zijde staan zo'n zestig vrij oude woningwetwoningen, aan de oostelijke kant zijn ongeveer evenveel koopwoningen gebouwd.

Rijkswaterstaat komt eind februari met een al enkele malen uitgesteld adviesrapport, waarin behalve geluidsoverlast, luchtverontreiniging en techniek ook stedebouwkundige aspecten zijn opgenomen. Wethouder Den Boeft heeft dit onderdeel van het rapport, waarin voorkeur wordt uitgesproken voor sloop van de woningwetwoningen, verstrekt aan de Belangengroep A4 voordat het gemeenteraad er kennis van had genomen. De motie van wantrouwen van de raadsleden die zich gepasseerd en in hun hemd gezet voelden was het gevolg. Wethouder Den Boeft is zeer teleugesteld over dit 'wel erg zware middel', temeer daar hij in de veronderstelling verkeerde dat de informatie voor de raadsleden toegankelijk was.

VVD-fractievoorzitter Scheffer, die de motie namens de hele raad behalve de CDA-fractie indiende, laat weten dat het krediet van de wethouder al niet meer zo groot was. Den Boeft heeft naar zijn zeggen 'een gave om mensen tegen zich in te nemen'.

De CDA-wethouder zou al eerder hebben laten merken de raad niet serieus te nemen. Op de PvdA na hebben noch de partijen noch het college van B en W een afgerond standpunt over de verbreding. De PvdA is tegen de afbraak van de woningwetwoningen, de andere partijen willen na het rapport van Rijkswaterstaat met een oordeel komen. Het college heeft zich wel steeds een voorstander getoond van een zogenoemde 'diepe ligging' van het trace binnen de bebouwde kom, zodat de geluidoverlast kan worden beperkt.