Typisch en dartel

De avond was al niet zo jong meer toen staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) eindelijk in de Tweede Kamer aan het woord kwam voor de verdediging van een wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van Waterland. De voortgezette bespreking van deze typisch binnenlandse aangelegenheid (wat doen we met Marken?) onderging gisteren enige vertraging wegens een ingelaste discussie met de minister van buitenlandse zaken, Van den Broek, over de recente ontwikkelingen in Zuid-Afrika, waarop - evenals op de gebeurtenissen in de Sovjet-Unie - de ogen van de wereld zijn gericht, terwijl de wereld zich vermoedelijk niet veel aantrekt van de op te heffen zelfstandigheid van gemeenten als Katwoude, Marken, Monnickendam en Jisp. In zekere zin kwam de gedachtengang van de minister van buitenlandse zaken, die een evenwichtig betoog hield, er op neer dat wij toch maar liever niet al te zeer moeten vooruitlopen op de gang van zaken in Zuid-Afrika - hoe moedig de rede van de Zuidafrikaanse president ook was - en dus maar beter even kunnen wachten met het opheffen van het sanctiebeleid en het afschaffen van de visumplicht. En zo zullen niet alle remmen inzake het tot dusver tegenover Zuid-Afrika gevoerde beleid meteen worden losgegooid. Een motie-Van Middelkoop (GPV) om thans reeds een eind te maken aan de Nederlandse visumplicht voor Zuidafrikanen paste dan ook niet in de visie van de minister. De nogal dartele minister van milieubeheer, Alders, kreeg gisteren in de Tweede Kamer een zeer zachte, maar wel nogal duidelijke wenk van CDA-zijde. Het lid Lansink (CDA) zei de 'jonge bewindsman' steun toe op de moeilijke weg naar een schoner leefklimaat, maar was kennelijk niet gediend van 'ad hoc-denkbeelden' of 'onhaalbare zaken'.

Overigens achtte hij een beoordeling van het milieubeleid na drie maanden nog niet mogelijk (de VVD'er Te Veldhuis noemde het beleid 'al behoorlijk teleurstellend'). Stond de CDA-fractie op het standpunt 'milieubeleid kost tijd', de coalitiegenoten van de PvdA leken er meer vaart achter te willen zetten. Volgens mevrouw Van Rijn- Vellekoop (PvdA) voerden vorige (liberale) bewindslieden in verbaal opzicht een mooi beleid, maar nu zou het moeten aankomen op de feitelijke aanpak. Mevrouw Schimmel (D66) achtte de rijksoverheid 'geen toonbeeld van milieuvriendelijk gedrag' - daarin zou dus verbetering moeten komen. Bij vorige debatten over gemeentelijke herindelingen had staatssecretaris De Graaff-Nauta vaak verschillen van inzicht met haar partijgenoten van het CDA en het debat over de operatie-Waterland vormde daarop gisteren geen uitzondering. Het lid Frissen (CDA) stelde met steun van J. T. van den Berg (SGP) voor de gemeente Marken zelfstandig te laten blijven, maar de staatssecretaris zag daarin, evenals de leden De Cloe (PvdA) en Koning (VVD), weinig heil.

    • Mr. B. C. L. Waanders