PvdA wil meer macht minister milieubeheer

DEN HAAG, 8 febr. - De PvdA in de Tweede Kamer dringt aan op meer bevoegdheden voor minister Alders (PvdA) van milieubeheer en op meer milieuwetgeving. Het CDA voelt daarentegen niets voor uitbreding van de regelgeving. De Kamer is het erover eens dat veel meer geld moet worden uitgetrokken voor sanering van vuile bodems. PvdA-Kamerlid L.van Rijn-Vellekoop zei gisteren bij de begrotingsbehandeling van milieubeheer dat het milieubeleid pas 'in de kinderschoenen staat' en vaag en vrijblijvend is. De beide voorgaande ministers (van VVD-huize) zouden vooral studies en rapporten hebben geproduceerd. De PvdA wil dat de minister van milieubeheer meer coordinerende bevoegdheden krijgt. Ook Groen Links vindt dat de minister van milieubeheer zich intensief moet kunnen bemoeien met het beleid van alle andere ministers. Kamerlid A. G. W. Lansink zei namens de CDA-fractie dat de christendemocraten niets zien in meer regelgeving, maar veel verwachten van optimale samenwerking en overleg van de overheid met het bedrijfsleven. Lansink pleitte voor het afsluiten van milieuconvenanten tussen overheid en bedrijfstakken en voor financiele tegemoetkomingen voor milieuvriendelijke produktieprocessen.

De Tweede Kamer was unaniem in haar kritiek op de door minister Alders voorgestelde aanpak van de bodemvervuiling, vooral voor het jaar 1990. Daarvoor zou veel te weinig geld beschikbaar zijn. De PvdA diende een amendement om voor dit doel 25 miljoen gulden extra uit te trekken. Dit bedrag zou kunnen worden gevonden door gebruik te maken van posten die dit jaar boekhoudkundig niet tot uitgaven leiden. De VVD kwam met een amendement waarin 100 miljoen extra voor bodemsanering wordt gevraagd. Dat bedrag moet worden gevonden door de verkoop van woningwetwoningen. Ook het CDA vindt extra geld noodzakelijk, maar deze fractie wist niet waar het extra bedrag vandaan zou moeten komen.

VVD-Kamerlid A. J. te Veldhuis verweet minister Alders dat hij een 'felle anti-autohetze' voert en de automobilist tot zondebok heeft verklaard. Het milieubeleid van het huidige kabinet vond Te Veldhuis behoorlijk teleurstellend en vol 'losse flodders'. De VVD meent dat het traditionele principe 'de vervuiler betaalt' volledig is zoekgeraakt omdat het verkeer, dat negen procent van de luchtvervuiling veroorzaakt, 47 procent van de heffingen moet opbrengen om de luchtvervuiling en de verzuring te bestrijden. Te Veldhuis sprak in dit verband over een 'socialistische knevel' van de forenzen door de PvdA-ministers en vroeg zich af hoe het CDA dat kan accepteren. Het kabinet heeft volgens de VVD bovendien niet in de gaten wat het milieubeleid voor de Nederlandse economie betekent. De oververhitte aandacht voor het milieu is volgens de VVD 'desastreus' voor het nationale economische draagvlak. Alle fracties vinden dat grote haast is geboden met de behandeling van het door de vorige minister Nijpels ingediende Nationaal Milieubeleidsplan waarvan de uitvoering sterk is vertraagd door de kabinetscrisis van mei 1989 en door het besluit in de kabinetsformatie om de maatregelen in dit plan te verscherpen. De Kamer vindt verder dat het kabinet meer aandacht moet geven aan de handhaving van bestaande milieuwetgeving en minder vervuiling moeten gedogen. Vrij algemeen wordt prioriteit gevraagd voor de bestrijding van luchtvervuiling, voor afvalpreventie en voor een definitieve oplossing van het mestoverschot. W. Willems (Groen Links) wees erop dat de begroting van milieubeheer voor 1990 maar een 'bescheiden omvang' van 900 miljoen heeft, terwijl er voor de volkshuisvesting 12 miljard gulden op Alders' begroting staat. Verder vroeg Willems om invoering van een ecologische belasting ('groentax') om de maatschappelijke kosten van vervuiling in de prijs van grondstoffen en vervuilende produkten tot uitdrukking te brengen. D66-woordvoerder D. K. J. Tommel meent dat alle technische maatregelen die in het Nationaal Milieubeleidsplan staan opgesomd, niet voldoende zijn om het milieu te redden. D66 drong er daarom bij minister Alders op aan dat hij vandaag onmiddellijk met een principieel en uitgebreid antwoord zou komen over de visie die het kabinet voor ogen staat met betrekking tot 'het ideaal van almaar meer waarin onze samenleving zal stikken'.