Vis en legbatterij

'Tot nu toe valt de samenwerking met de PvdA niet tegen.'

Eigenlijk had het wel wat hartelijker gekund, maar nieuwe coalitiepartners moeten nu eenmaal aan elkaar wennen. De door het Tweede-Kamerlid Van Noord (CDA) gisteren bij de begrotingsbehandeling van landbouw aan het adres van zijn socialistische coalitiegenoten uitgesproken woorden leken in elk geval niet te getuigen van overdreven enthousiasme. Naast het reeds eerder uitentreuren besproken probleem van de zwarte vis doet zich ook het vraagstuk van de zwarte melk voor. Vragen over de omvang van dit zwarte circuit in verband met EG-regelingen bleven gisteren in de Tweede Kamer dan ook niet uit. In CDA-kring ziet men geen aanleiding een versoepeling van het superheffingensysteem tegen te houden; het behoud van de melkveehouderij zou volgens Van Noord in het geding zijn. Van zijn kant waarschuwde het lid Van Zijl (PvdA) tegen ingewikkelde en fraudegevoelige regelingen, al benaderde hij de omstreden superheffing op melk niet op dezelfde wijze als de coalitiegenoot. De VVD'er Blauw kwam op voor een 'grenzeloos Europa', maar dan wel zo eenvoudig en duidelijk mogelijk, evenals voor een Europa dat op democratische wijze parlementair controleerbaar is.

Helaas schort het hier, zeker op landbouwgebied, in toenemende mate aan, was de verzuchting. Het nog steeds door minister Braks beheerde departement heet tegenwoordig Landbouw, natuurbeheer en visserij - uiteraard kreeg ook het natuurbeheer gisteren veel aandacht. Zal de minister zich inspannen voor scherpere milieunormen? Volgens mevrouw Beckers (Groen Links) was de bewindsman 'diervriendelijker' geworden, maar deze verbetering zou, meende zij, niet te danken zijn aan de CDA-fractie, die ernaar zou streven afschaffing van de legbatterij op te schorten. Geprikkelde interrupties van Van Noord, die dit niet op zich wilde laten zitten, waren het gevolg. Behalve legkippen kwamen ook batterijkonijnen en hun tragische lot ter sprake. Het landbouwbeleid mag ingewikkeld zijn, het volkshuisvestingsbeleid, dat gisteren ook in de Tweede Kamer aan de orde kwam, is evenmin eenvoudig. Debatten over onderwerpen van deze aard munten doorgaans niet uit door overmatige levendigheid. Soms evenwel kan er nog sprake zijn, zoal niet van poezie, dan toch van een enigszins inspirerende woordkeus. De waarschuwing van mevrouw Versnel-Schmitz (D66) om het Groene Hart van Holland geen stenen hart te laten worden waren vermoedelijk menigeen uit het hart gegrepen. Zal de Randstad met een miljoen woningen in 2015 nog leefbaar zijn? Zorg over de slechte verkoopbaarheid van premiekoopwoningen bracht onder meer de leden De Korte (VVD) en De Pree (PvdA) tot de suggestie het subsidie-element, gegeven de stijging van de hypotheekrente, te verruimen.

    • Mr. B. C. L. Waanders