Sociaal-fiscaal nummer krijgt ruimere toepassing

DEN HAAG, 6 febr. - De gemeentelijke sociale diensten zullen het sociaal-fiscaal nummer als registratienummer hanteren bij de uitvoering van de sociale- zekerheidswetten. Dit vergemakkelijkt controle op fraude met uitkeringen. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft hierover advies gevraagd aan de Sociaal-economische Raad en de Raad voor de Persoonsinformatievoorziening. Volgens Ter Veld kan invoering van het sofi-nummer bij sociale diensten circa 50 miljoen besparen op sociale-zekerheidsuitgaven. Het sofi-nummer dient als registratienummer in verschillende administraties. Zo werken de fiscus en de bedrijfsverenigingen die werkloosheids-, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitkeren, met hetzelfde nummer. Hierdoor is het eenvoudiger gegevens bij elkaar te zoeken die voor de uitvoering van de regelingen nodig zijn. Gemeentelijke sociale diensten kunnen snel informatie krijgen over de woonsituatie, het inkomen en de gezinssamenstelling van uitkeringsgerechtigden. Ook kunnen gegevens worden opgevraagd bij vreemdelingendiensten, of over studiefinanciering en huursubsidie.

Zo kunnen gemeenten voorkomen dat zij ten onrechte een uitkering verstrekken, of een verkeerd bedrag toekennen. In de adviesaanvraag onderstreept de staatssecretaris dat toepassing van het sofi-nummer de persoonlijke levenssfeer van de uitkeringsgerechtigden niet mag aantasten. De sociale diensten zullen in principe worden verplicht tot geheimhouding. Informatie over de klanten van de dienst kan alleen worden verstrekt als daarvoor wettelijke mogelijkheden bestaan, of als de betrokkene zelf schriftelijk toestemming heeft gegeven.