Coalitie: wet over sancties Zuid-Afrika uitstellen

DEN HAAG, 6 feb. - De coalitiepartners CDA en PvdA zijn het erover eens dat de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel tot verscherping van sanctiemaatregelen tegenover Zuid-Afrika voorlopig wordt opgeschort. Het CDA ziet in dit uitstel een positief politiek signaal tegenover president De Klerk.

De PvdA-fractie vond het vanmorgen tijdens het wekelijks overleg voorbarig om over wijzigingen in het bestaande sanctiebeleid te praten. Zij vond het echter 'verstandig' op dit moment enkele weken te wachten om de Zuidafrikaanse regering gelegenheid te geven de aangekondigde maatregelen in daden om te zetten. De suggestie voor uitstel werd gisteren in Brussel gedaan door minister Van den Broek van buitenlandse zaken. Dat gebeurde na afloop van een beraad met zijn EG-collega's. De minister wil overigens beslist niet zo hard van stapel lopen als de Britse regering, die De Klerk inmiddels voor een officieel bezoek heeft uitgenodigd. De ontwerp-sanctiewet is nog door het vorige kabinet ingediend. Zij verbiedt Nederlandse bedrijven die in Zuid-Afrika werkzaam zijn nieuwe of uitbreidingsinvesteringen in dat land te doen. Als tussen nu en over veertien dagen (het moment waarop de wet in de Kamer zou komen) uitvoering aan de door Pretoria aangekondigde maatregelen wordt gegeven, vindt Van den Broek behandeling niet opportuun. Het CDA-Kamerlid De Hoop Scheffer bepleitte vanmorgen met succes in zijn fractie om Van den Broeks suggestie te steunen. Pag.3: EG positief over De Klerk