Auto-emissies stijgen weer

Het ging een tijdje redelijk goed met de uitstoot van schadelijke stoffen door het wegverkeer, maar daar is nu een eind aan gekomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Sinds 1980 daalde de uitstoot van koolmonoxyde (CO), stikstofoxyden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS, ook wel koolwaterstoffen: HC). Dat kwam vooral doordat de motoren steeds schoner werden. In 1988 was dat afgelopen. De reden: er wordt steeds meer gereden. De motoren die onze auto's en vrachtauto's voortstuwen worden wel steeds schoner, maar omdat de 'verkeersprestatie' nog steeds toeneemt, is het netto effect negatief. In 1980 werd er in totaal 75 miljard kilometer verreden op de Nederlandse wegen, in 1988 was dat gestegen tot 94 miljard. Daardoor kwam er in 1988 een einde aan de gestage daling van de emissies van CO en HC. Die emissies zijn voor verreweg het grootste deel van benzinemotoren afkomstig. Door het gebruik van zuinige motoren de katalysator daalden ze de afgelopen jaren, maar in 1988 kwam bleven ze voor het eerst gelijk.

De emissie van NOx neemt sinds 1986 zelfs weer toe en is nu al weer ruim boven het niveau van 1980. De oorzaak daarvan is vooral het toegenomen vrachtverkeer. De dieselmotoren van vrachtauto's emitteren weinig HC en CO, maar wel NOx. Het toegenomen dieselverkeer is ook verantwoordelijk voor een toename van de vaste en vloeibare deeltjes (aerosolen) die in de lucht terecht komen. Deze deeltjes worden ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. In 1980 werd de totale hoeveelheid uitgestoten deeltjes op 25 duizend ton geraamd, in 1988 op 36 duizend ton. Daarvan is 62% afkomstig van het vrachtverkeer.

De berekeningen van het CBS komen tot stand doordat het aantal verreden kilometers wordt vermenigvuldigd met de zogenaamde emissiefactoren. Dat zijn schattingen van de gemiddelde emissies van de verschillende motorvoertuigen. (Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaalbericht milieustatistieken 1990, jrg 7 nr 1).