Zelfredzaamheid

Een ochtend vol parkeerbelasting, een middag vol welzijn en een avond vol volksgezondheid - zo was de vergaderdag van de Tweede Kamer gisteren gevuld. Wat het welzijn aangaat sprak de nieuwe minister van WVC, mevrouw d'Ancona, gisteren over een 'herijking' van het beleid, mede wegens veranderde omstandigheden. Aan de zoveelste definitie van het door het kabinet gelanceerde begrip 'sociale vernieuwing' had de minister geen behoefte, liever koerste zij aan op concrete uitwerking in de vorm van daden. De VVD'er Dijkstal zette intussen zijn speurtocht naar het begrip 'sociale vernieuwing' voort en kwam met een motie die bij de regering aandrong op duidelijkheid - deze motie leek een nieuw parlementair fenomeen te zijn: een motie van opheldering, al is het de vraag of zo'n motie haalbaar is.

Erg veel concreets hield het betoog van de minister van WVC bij de eerste verdediging van haar begroting niet in: in zekere zin bleef het bij een verhoging van de begrotingspost ten behoeve van dak- en thuislozen (op voorstel van CDA en PvdA) en het oprichten van meer anti-discriminatiebureaus.

De minister, die geen breuk met het beleid van vorige kabinetten op het oog zei te hebben, maar eerder een herorientatie, sprak over een 'faciliterende' overheid, over het scheppen van 'kaders waarbinnen zelfredzaamheid en solidariteit tot stand kunnen komen', alsmede over de noodzaak te 'globaliseren', maar ook te 'differentieren' en te 'individualiseren'. Verder zou de overheid zich moeten onthouden van expliciete oplegging van waarden en normen. (Hier zou zich misschien wrijving met het CDA kunnen voordoen.) Nog even een lucide opmerking: 'Kadervorming schept helderheid voor het veld'. De nieuwe bewindsman voor het volksgezondheidsbeleid, staatssecretaris Simons, leek zich gisteren in de Tweede Kamer te manifesteren als een nuchter bestuurder, die een systematisch betoog hield over hetgeen hem voor ogen stond, zonder evenwel steeds het achterste van zijn tong te laten zien. Opmerkelijk was dat hij zich bediende van normaal Nederlands, waarin geen moeilijk vakjargon en ingewikkelde uitdrukkingen waren te horen.

Komt er toch een volksverzekering op het gebied van de ziektekosten? Volgens de staatssecretaris zouden essentiele voorzieningen voor ieder toegankelijk moeten zijn (dus in het 'basispakket' moeten zitten), maar dan is het de vraag wat er dan nog in het 'aanvullende' pakket moet worden opgenomen. De bewindsman wilde in de kwestie van de stelselwijziging te werk gaan met 'voorzichtige stapjes', rekening houdende met uitvoeringsproblemen en niet politiseren. Het sleutelen aan knelpunten achtte hij meer voor de hand te liggen dan het verwezenlijken van een 'grand design'. Aandacht kregen ook de mondige patient en diens rechtspositie. Van belang was verder dat de staatssecretaris evenals het Kamerlid Kohnstamm (D66) een duidelijk verschil wilde maken tussen euthanasie en coma.

Bij de verdediging van het wetsvoorstel tot fiscalisering van gemeentelijke parkeergelden ontkende staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) gisteren in de Tweede Kamer dat er sprake was geweest van een 'stammenstrijd' tussen verschillende departementen waardoor er vertraging bij het wetsvoorstel was opgetreden. Het heeft lang geduurd maar een goed produkt kan niet steeds snel tot stand komen, aldus de bewindsvrouwe.

    • Mr. B. C. L. Waanders