Pesticiden in water provincie Zuid-Holland

LEIDEN, 2 febr. - In het oppervlaktewater in delen van Zuid-Holland komen hoge tot zeer hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Dit blijkt uit onderzoek dat de afgelopen jaren is verricht door het Hoogheemraadschap Rijnland.

Uit het onderzoek blijkt dat op veel plaatsen de toegestane normen ver worden overschreden. Als richtlijn is gehanteerd de vorig jaar verschenen Derde Nota Waterhuishouding met normen voor het jaar 2000. De meeste en omvangrijkste overschrijdingen zijn aangetroffen in gebieden met bollenteelt, glastuinbouw en akkerbouw. Als andere vervuilingsbronnen worden genoemd lozingen van bijvoorbeeld houtfabricage-bedrijven en Rijnwater dat in de boezems en polders wordt ingelaten.

Opmerkelijk is dat het voor een deel gaat om bestrijdingsmiddelen die verboden zijn, zoals DDT, aldrin, dieldrin en endrin. Dit kan er volgens het Hoogheemraadschap op duiden dat de vervuiling een erfenis uit het verleden is. Het schap sluit echter niet uit dat de verboden middelen incidenteel toch nog worden gebruikt.

Het Hoogheemraadschap heeft gisteren met boeren en telers in het Rijnland afspraken gemaakt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te laten afnemen. 'Als deze schadelijke stoffen eenmaal in de sloot zitten is het eigenlijk te laat, want dan is het technisch of financieel vrijwel niet meer mogelijk ze er uit te halen. Daarom moeten we zo snel mogelijk meer inzicht krijgen in alle mogelijke bronnen en de routes waarlangs de bestrijdingsmiddelen in het milieu terechtkomen', zegt technisch-directeur ir. A. J. M. Overgaag van het Hoogheemraadschap. Binnenkort begint het Hoogheemraadschap met een vervolgonderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen door bedrijven in het bollengebied. Daarna worden achtereenvolgens glastuinbouw, boomkwekerijen en akkerbouw doorgelicht. Als de bronnen en routes zijn geinventariseerd zal een 'plan van aanpak' worden opgesteld.