'Niet alles in de samenleving is plooibaar'

Minister d'Ancona (WVC) gisteren tijdens haar eerste begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer: 'Iedereen is ervan overtuigd, ookik, dat we een te optimistische visie hadden op de mogelijkheden van de verzorgingsstaat. We hebben de mogelijkheden van de overheid overschat. Het beleid is toe aan een herwaardering van de private sector. 'Mijn woorden moeten niet worden geduid als teken van passiviteit, maar meer als een teken van realiteitszin. Niet alles in de samenleving is plooibaar. Ik geloof niet in het opleggen door de overheid van wat dan ook. Het gaat nu om de vraag hoe we omgaan met de normen en waarden die zich aan het ontwikkelen zijn. Daarbij moet de overheid zich niet laten verleiden tot morele dwingelandij. Wij willen vooral het publieke debat enthousiast entameren. 'Ik koester het publieke debat. Het is de kern van de democratie. Het ontbreekt te vaak. 'Ik vind dat de discussie over de herformulering van rechten en plichten teveel in het teken staan van individuele sancties. Te weinig wordt gekeken naar de collectieve inspanningen die nodig zijn om burgers weer bij de samenleving te betrekken. Mijn voorkeur gaat uit naar convenanten met organisaties en instellingen. 'Ik verwacht geen heil van ambitieuze projecten. De overheid moet niet meer willen dan zij aankan. De overheid moet bescheiden normen stellen. De faciliterende taak van de overheid moet meer nadruk krijgen. De overheid moet toe naar een dienstbare opstelling tegenover de burger. 'Het maatschappelijk middenveld zou een CDA-thema zijn... Ik erken de mogeijkheden van een vitaal middenveld. Het overheidsbeleid is niet effectief als het niet kan rekenen op een zekere wilsovereenstemming in de samenleving. 'Het gaat om het opbouwen van een zelfstandig bestaan door mensen zelf.'