Ritzen: geen ernstige risico's in begroting

DEN HAAG, 1 febr. - Minister Ritzen verwacht dat de onderwijsbegroting in 1991 geheel op orde zal zijn. Dat is mogelijk door de gestage verbetering van het financieel beheer en de interne informatievoorziening op het ministerie in de afgelopen jaren. De bewindsman zei dat vanochtend tijdens een technisch overleg met de Tweede Kamer over de begroting van 1990. Hij wees de waarschuwing van de Kamercommissie voor de Rijksuitgaven van de hand, dat de begroting voor dit jaar met 500 miljoen gulden overschreden dreigt te worden. De commissie heeft volgens de bewindsman slechts trends uit het verleden doorgetrokken en geen rekening gehouden met wijzigingen in het beleid, of met de 750 miljoen gulden extra die vorig jaar april voor de onderwijsbegroting is uitgetrokken. De bewindsman verwacht dan ook geen 'majeure risico's' voor dit jaar. Daarbij plaatste hij wel de kanttekening dat 'nog niet alle informatie voorhanden is' om belangrijke risico's uit te kunnen sluiten. Kamer en minister waren het met elkaar eens dat niet alle factoren die de uiteindelijke uitgaven beinvloeden kunnen worden voorzien. Kleine ramingsfouten leiden binnen de onderwijsbegroting van bijna 30 miljard meteen tot forse overschrijdingen. Ritzen ging niet in op de vraag van het Kamerlid Nuis (D66) of compensatie buiten de begroting moet worden gezocht als alles is gedaan om de ramingen te verbeteren, maar toch overschrijdingen optreden. De minister gaat er vooralsnog van uit dat de huidige schattingen voor verbetering vatbaar zijn. De taakgroep die is ingesteld om de begroting door te lichten zal hier in februari rapport over uitbrengen. De overschrijdingen waarvoor de commissie voor de Rijksuitgaven waarschuwde, betroffen vooral de studiefinanciering, de ziekteregeling voor leerkrachten en de verrekening van de voorschotten die scholen jaarlijks krijgen.