Meter en kle

De Tweede Kamer hield zich gisteren bezig met uiteenlopende onderwerpen, zoals woonwagens, weduwnaars, andere alleenstaanden, wielklemmen en parkeermeters.

Uitvoerig besprak de Kamer een wetsvoorstel dat regels stelt voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de bovenwettelijke sociale zekerheid. Eigenlijk was het, om met mevrouw Groenman (D66) te spreken, een klein wetsvoorstel, maar het vraagstuk van gelijke behandeling liet zich natuurlijk niet in een vloek en een zucht afdoen. De door mevrouw Soutendijk- van Appeldoorn (CDA) en anderen als ingewikkeld gekenschetste materie betrof het tegengaan van discriminatie tussen mannen en vrouwen bij aanvullende pensioenuitkeringen of aanspraken op pensioenregelingen en andere sociale regelingen tegen de achtergrond van een Europese richtlijn. De staatssecretaris van sociale zaken, mevrouw Ter Veld, kreeg het niet in alle opzichten gemakkelijk en zag zich genoopt een aantal amendementen te bestrijden. Netelig was vooral de kwestie van het weduwnaarspensioen, waartoe bedrijfspensioenfondsen volgens een groot deel van de Kamer thans reeds zouden moeten worden verplicht. De staatssecretaris, die een algemene nabestaandenwet in 1993 in het vooruitzicht stelde, meende dat sociale partners niet reeds daaraan voorafgaand verplichtingen inzake gelijke behandeling op zich behoefden te nemen. Intussen heeft ook de overheid een specifieke verantwoordelijkheid, aldus het PvdA-Kamerlid mevrouw Kalsbeek-Jasperse.

Op fiscaal gebied - en nu hebben we het over de 'Oort-operatie' - wordt de positie van enkele inkomensgroepen, zoals alleenstaanden, wellicht toch nog eens in ogenschouw genomen. Deze mogelijkheid kreeg gisteravond in de Tweede Kamer aandacht van minister Kok bij de begrotingsbehandeling van Financien. Eerder had de Kamer gewezen op nadelen die ten gevolge van het nieuwe belastingstelsel zouden kunnen ontstaan voor bepaalde groepen. Verder leverde de begrotingsbehandeling van Financien gisteren het nieuwtje van de voorgenomen afschaffing van de beursbelasting op - prettig onder meer voor Amsterdam. De wielklem brengt letterlijk en figuurlijk de klem aan, meende het CDA-lid Krajenbrink gisteren in een Kamerdebat over fiscalisering van parkeergelden, waarbij het ging om een wetsvoorstel op grond waarvan gemeenten parkeergelden zullen kunnen innen in de vorm van parkeerbelasting. De wielklem wordt gezien als effectief middel om betalingsplichtigen ook inderdaad tot betaling te brengen, maar is 'geen middel tot dwanginvordering'.

Volgens de leden Hermans (VVD) en Lonink (PvdA) was de regering nogal laat met het wetsvoorstel gekomen. Een wijziging van de Woonwagenwet wegens opheffing van de adviescommissie inzake het beleid voor woonwagenbewoners nam gisteren niet veel tijd in beslag.

    • Mr. B. C. L. Waanders