Het nieuws van donderdag 1 februari 1990

De Nederlandse economie is niet gediend met een al te grothandel in stukken; Belast koerswinst voor 100 procent

Minister Kok heeft gehoor gegeven aan de jarenlange aandrang van beleggend Nederland om de beursbelasting af te schaffen. In een reactie zei het beursbestuur dat dit zal bijdragen aan de positie van Amsterdam als financieel centrum in Europa. Dat moge zo zijn, maar men moet bedenken dat het beursbestuur in de eerste plaats spreekt voor de belangen van de handelaren in effecten. Hoe meer handel, des te meer de handelaar verdient. De Nederlandse economie als geheel is echter niet gediend met een al te grote handel in aandelen en obligaties. Nu is het reeds zo dat obligaties die officieel een looptijd hebben van tien jaar, gemiddeld niet langer dan enkele maanden in de portefeuille van grote beleggers verkeren. Vervolgens worden ze omgewisseld in stukken met een hoger rendement. Dat is een van de belangrijkste oorzaken van de sterke fluctuaties in rentestanden en valutakoersen in de wereld. Aandelen horen helemaal niet vaak verhandeld te worden. De aandeelhouder kan slechts aanspraak maken op zijn recht van eigendom van de onderneming wanneer hij op de langere termijn bij die onderneming is betrokken. Voor ondernemingen is het buitengwoon onprettig wanneer de eigenaars van de aandelen om de haverklap andere partijen blijken te zijn. Men kan dus betogen dat het juist een taak van de overheid is om door middel van belastingheffing te voorkomen dat er teveel in aandelen en obligaties wordt gehandeld. Nu was de beursbelasting met een tarief van 1,2 promille en een maximum van f. 1200 geen echte handicap voor speculanten. Maar afschaffing helpt handelaren die uit zijn op snel gewin.

Twijnstra Gudde in grote Europese adviesgroep

AMERSFOORT, 1 febr. - Het organisatie-adviesbureau Twijnstra Gudde NV dat eind 1988 van de Amsterdamse beurs verdween, gaat een nauwe samenwerking aan met enkele buitenlandse branchegenoten. Het ligt in de bedoeling dat de adviesbureaus nog voor de zomer een Europese houdstermaatschappij oprichten die via aandelenruil een belang verwerft in elk van de aangesloten bureaus en die dat belang op termijn uitbreidt tot mogelijk 100 procent. Dit heeft directeur ir. B. Bleker van Twijnstra Gudde gisteren desgevraagd meegedeeld.De adviseurs van de kantoren die meedoen worden op hun beurt aandeelhouder van de Europese houdstermaatschappij. Naast initiatiefnemer Twijnstra Gudde zullen kantoren meedoen uit West-Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italie, Scandinavie en Spanje. Het nieuwe Europese adviesconglomeraat streeft naar een minimale omvang van 1000 adviseurs. Twijnstra Gudde zelf telt 300 medewerkers en maakte in 1988 een omzet van 51,2 miljoen gulden en een winst van 2,4 miljoen. Het initiatief heeft op het eerste gezicht veel weg van The European Independents, een verbintenis van adviesbureaus uit negen Europese landen dat vorig jaar werd opgericht en waaraan het Nederlandse Berenschot deelneemt. Volgens Bleker gaat de Europese samenwerking die Twijnstra Gudde voorstaat evenwel veel verder omdat de adviesbureaus behalve organisatorisch ook financieel aan elkaar geklonken zullen worden 'Het is minder vrijblijvend', aldus Bleker. Twijnstra Gudde was overigens in eerste instantie zelf bijna lid geworden van The European Independents, maar Berenschot bleek uiteindelijk al een voorsprong te hebben. Het bureau is toen, ruim een jaar geleden, zelf maar begonnen met de opzet van een Europees samenwerkingsverband. Twijnstra Gudde werd 26 jaar geleden opgericht, ging in 1973 naar de Amsterdamse Effectenbeurs en werd daar eind 1988 weer afgehaald toen het eigen personeel na een mislukt openbaar bod alle op de beurs uitstaande aandelen geleidelijk had teruggekocht. Door Twijnstra Gudde van de beurs te halen hoopte de directie de motievatie onder de medewerkers te vergroten.Mr. P. P. de Reuver, senior consultant bij Twijnstra Gudde, denkt niet dat de medewerkers minder gemotiveerd zullen raken als het bureau straks eigendom wordt van genoemde Europese vennootschap, want de medewerkers worden aandeelhouder van de holding, net zo goed als zij nu aandeelhouder zijn van Twijnstra Gudde. Twijnstra Gudde denkt met deze vorm van Europese samenwerking voor het eigen kantoor een snellere groei te kunnen genereren en een beter en internationaler carriere perspectief te kunnen bieden aan de eigen werknemers waardoor Twijnstra Gudde in staat zal blijven talentvolle adviseurs aan te trekken en vast te houden. Directeur Bleker constateert nu al dat adviesbureaus die zich beperken tot de Nederlandse markt, zoals Twijnstra Gudde, minder snel groeien dan concurrerende bureau's die mede tegen de achtergrond van '1992' en de verdere Europese integratie internationale samenwerkingsverbanden zijn aangegaan of die zijn aangesloten bij grote internationale accountantskantoren. Twijnstra Gudde heeft een aantal mogelijkheden overwogen om internationaal te gaan. De optie om door overnames groter te worden (overnemen of zelf overgenomen worden) is al vrij snel afgevallen omdat Twijnstra Gudde uitsluitend op voet van gelijkheid samen wil gaan met andere bureaus en omdat bij overnemingen in het buitenland cultuurverschillen voor de nodige problemen kunnen zorgen.

Kransslagader open door 'koud' laserlicht

ROTTERDAM, 1 febr. - In het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is gisteren bij een hartpatient een vernauwing in een kransslagader met behulp van 'koud' UV-laserlicht met succes verwijderd. De behandelende cardiologen verwachten dat er na behandeling met dit soort laserlicht een kleinere kans is op een nieuwe verstopping in het bloedvat. De ingreep was de eerste van zijn soort in Europa. Er is al wel enige ervaring, in Nederland in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, met het gebruik van 'heet' laserlicht. 'Heet' licht maakt vooral gebruik van het warmte-effect, 'koud' richt zich vooral op het verbreken van een moleculaire binding. Het openen van dichtgeslibde kransslagaderen gebeurt tegenwoordig meestal door het vat te dotteren. Met een catheter wordt dan een ballonnetje in de kransslagader gebracht dat op de plaats van de vernauwing wordt opgeblazen. Bij ernstige verstoppingen is een by-passoperatie noodzakelijk. Bij dotteren wordt de wand van het bloedvat opgerekt en ontstaan er soms kleine scheurtjes. Bij ongeveer een kwart van de behandelde patienten slibt de kransslagader op dezelfde plaats opnieuw dicht met vetachtig afzetsel. Cardioloog J. J. Koolen, een van de drie Amsterdamse specialisten die de behandeling uitvoerden, verwacht van de laserbehandeling betere resultaten: 'Met koud laserlicht blijft na de ingreep een gladde vaatwand over. We verwachten dat er daardoor minder nieuwe afzettingen op plaatsvinden.'

Werklozen in vaste dienst van arbeidspool

DEN HAAG, 1 feb. - Langdurig werklozen die in een arbeidspool gaan werken, krijgen betere garanties op een vaste baan. Werkgevers, werknemers en overheid zijn het hierover eens geworden. Hiermee hopen zij de 'arbeidspools' aantrekkelijker te maken voor werklozen. De komende vijf jaar moeten zo'n 95.000 langdurig werklozen een plaats in een arbeidspool krijgen. Het kabinet heeft dergelijke pools een centrale plaats gegeven in zijn beleid van sociale vernieuwing en werkloosheidsbestrijding de komende jaren. De pools zetten werklozen die geen gewoon betaald werk kunnen krijgen, in bij eenvoudige laaggeschoolde arbeid. Voor hun betaling wordt voor het grootste deel gebruik gemaakt van uitkeringsgelden. Bij werklozen bestond tot nu toe weinig animo voor deelname aan arbeidspools, omdat hen hiermee geen uitzicht wordt geboden op een vaste baan. Na een baan via een arbeidspool zouden zij weer op hun uitkering aangewezen raken. Werkgevers, werknemers en overheid willen dit bezwaar nu ondervangen door langdurig werklozen een 'vast' dienstverband in de arbeidspool te geven. Vervolgens wordt jaarlijks bekeken of zij naar een gewone betaalde baan kunnen doorstromen. De pools moeten als sluitstuk dienen van het arbeidsvoorzieningsbeleid; werklozen kunnen daar pas geplaatst worden als uit de herorienteringsgesprekken is gebleken dat zij op geen enkele wijze op de gewone arbeidsmarkt een plek zullen kunnen vinden. Om de pools te onderscheiden van bestaande arbeidspools die door werkgevers en werknemers zijn opgericht voor bepaalde beroepen (chauffeurs bijvoorbeeld), spreekt de commissie van 'banenpools'. De verantwoordelijkheid voor de banenpools ligt bij een zelfstandige organisatie, die optreedt als werkgever voor degenen die in de pool werken. De deelnemers aan de pool worden vervolgens aan andere werkgevers tegen een geringe vergoeding uitgeleend. De langdurig werkloze krijgt een vast dienstverband bij de pool, en zal dus niet in de werkloosheid terug kunnen vallen.

Interne ruzie bij Poolse democraten; Op zoek naar nieuwidentiteit na veertig jaar genadebrood eten

WARSCHAU, 31 jan. - Het rommelt in de SD, de Democratische Partij, een van de twee voormalige blokpartijen die veertig jaar nederig en gehoorzaam het genadebrood van de Poolse communisten hebben gegeten in ruil voor wat aardige baantjes en een minimum aan invloed, en die zich vorig jaar uit de schaduw van die communisten hebben losgemaakt om verder als echte onafhankelijke partijen door het leven te gaan. De interne ruzie, twee weken geleden ontketend door twee (van de 27) parlementariers van de SD, maakt deel uit van het proces van afrekening met het verleden van veertig jaar dictatuur en collaboratie met die dictatuur. In die zin staat ruzie model voor de conflicten die de democratisering overal in Oost-Europa begeleiden. Partijen - nieuwe partijen, maar evengoed de communisten en de oude blokpartijen - zoeken naar een nieuwe identiteit, een nieuwe authenticiteit, nieuwe programma's en echte kiezers en moeten zich zien te ontdoen van alles wat in verband kan worden gebracht met een lelijk verleden. Voor Tadeusz Dziuba en voor Tadeusz Bien, de twee SD-rebellen, is dat nogal wat: het hele bestuur van de SD, om mee te beginnen, en vervolgens het hele partijprogramma. Bien: 'De activiteit van de SD gaat nog altijd gepaard met veel valsheid en oppervlakkigheid. Op de laatste drie partijcongressen heeft het manifesten en programma's geregend, maar in de praktijk is er niets gebeurd. We verliezen aan de lopende band leden. Er zijn er officieel 120.000, in feite bestaat tussen een kwart en een derde daarvan uit dode zielen.'

Eerste oppositiekraint in Bulgarije op straat

SOFIA, 1 febr. - In Bulgarije is gisteren voor het eerst in meer dan veertig jaar met toestemming van de regering een krant van de oppositie verschenen. Het is het blad 'Vrije Mensen', dat door de Bulgaarse sociaal-democratische partij wordt uitgegeven. Later deze maand, mogelijk al maandag, zal ook de overkoepelende oppositiegroepering Unie van Democratische Krachten, waarvan de sociaal-democraten eveneens deel uitmaken, met een eigen krant komen, 'Democratie' genaamd. 'Vrije Mensen' is in een oplage van 100.000 exemplaren op straat gebracht en was in een oogwenk uitverkocht, zegt de huidige 'directeur' van de redactie, de 76-jarige, zeer vitale Roumov Kroumov. Er was aanvankelijk toestemming gegeven voor 50.000 kranten maar hij en zijn staf waren erin geslaagd het dubbele aantal te laten drukken. 'Nu ga ik weer op zoek naar meer papier', kondigt hij aan. De krant verschijnt nu nog wekelijks maar moet zo spoedig mogelijk een dagblad worden, aldus Kroumov. Het sociaal-democratische blad is een voortzetting van de krant die de partij in 1911 voor het eerst uitbracht en heeft de oude naam behouden. Kroumov was de laatste hoofdredacteur voor het blad in 1947 werd verboden. Sindsdien verscheen het van tijd tot tijd in Wenen als publikatie van de Bulgaarse sociaal-democratische partij in ballingschap. Onder de kop van het opnieuw verschenen blad staan de namen genoemd van Kroumovs voorgangers die onder het communistische regime gevangen hebben gezeten en aan de gevolgen daarvan stierven: Kosta Loeltsjev, die in 1965 op hoge leeftijd overleed na te zijn gebroken door twaalf jaar gevangenisstraf, en Sveti Ivanov, die in 1950 als 36-jarige in een Bulgaars concentratiekamp het leven liet. Kroumov heeft voorlopig nog de leiding van de redactie maar is op zoek naar een hoofdredacteur. 'Ik ben daarvoor zelf nu te oud.'

VS beschieten vrachtschip Cub

HAVANA/WASHINGTON, 1 febr. - Een Amerikaans kustbewakingsschip heeft gisteren in de Golf van Mexico een Cubaans koopvaardijschip beschoten, nadat het lange tijd had geweigerd zich door de Amerikanen op de aanwezigheid van drugs te laten controleren. Het schip wist een Mexicaanse haven te bereiken. De Cubaanse ambassadeur in Mexico heeft de beschieting 'een daad van piraterij en terrorisme' genoemd. Het incident vond plaats in internationale wateren. Dinsdagmorgen ontdekte het Amerikaanse kustbewakingsschip 'Chincoteague' het vrachtschip 'Hermann' 190 kilometer uit de kust van het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Volgens een woordvoerder van de kustwacht voldeed het schip aan het 'profiel van een drugs-smokkelend schip', zonder dit verder uit te leggen. Daarom werd besloten het schip te onderzoeken, de Chincoteague zette de achtervolging in en probeerde met verschillende signalen het schip tot stoppen te dwingen. Nadat schoten voor de boeg ook niets hadden uitgehaald vroeg de kustwacht aan de Panamese regering - het schip voer onder Panamese vlag - toestemming om het schip met gerichte schoten te mogen laten stoppen. Ongeveer 72 kilometer uit de kust opende de kustwacht het vuur. Het vrachtschip werd zwaar gehavend maar voer door tot in de Mexicaanse territoriale wateren. Daar staakten de Amerikanen de achtervolging en vroegen de Mexicaanse havenautoriteiten van Tampino het schip te onderzoeken. Er zijn geen mededelingen gedaan over slachtoffers op het Cubaanse schip. Volgens het officiele Cubaanse persbureau Prensa Latina vervoerde het schip geen drugs maar een lading van tien ton chroom. De ambassadeur van Cuba in Mexico-Stad, Jose Fernandez Cossio, noemde de beschieting 'een daad van Noordamerikaanse piraterij en terrorisme' aangezien het schip in internationale wateren werd aangevallen. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, wees deze beschuldiging van de hand. 'Het was geen aanval, noch een provocatie. We waren betrokken in een terechte daad van rechtshandhaving.'