Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Inspectie juicht arrest dwangbehandeling toe

Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 1 aug. — De hoofdinspectie voor de geestelijke volksgezondheid reageert positief op enkele rechterlijke uitspraken, waaronder één van de Hoge Raad, die erop neerkomen dat dwangbehandeling in de psychiatrie is toegestaan, zolang het deze naam maar niet krijgt. Het blijkt dat de Hoge Raad in december een uitspraak heeft gedaan waardoor weer wat meer ruimte ontstaat. Dwangmedicatie mag, als tijdig medicijngebruik levensgevaar voor de patiënt kan afwenden, zo stelde de Raad. Met andere woorden: er hoeft geen sprake te zijn van zeer acuut gevaar. Ook uitspraken die onlangs werden gedaan door de rechtbanken in Den Bosch en Haarlem volgen eenzelfde lijn. Herhaalde dwangmedicatie is geoorloofd, als bij niet toedienen van medicijnen regelmatig een noodsituatie ontstaat, daar kwamen de vonnissen van deze rechtbanken op neer. De term dwangbehandeling wordt vermeden, maar in de praktijk betekent herhaaldelijk onder dwang toedienen van rustgevende medicamenten hetzelfde. Hoofdinspecteur geestelijke volksgezondheid J.B. van Borssum

Waalkes toont zich tevreden: „Ik ben blij dat de Hoge Raad een uitweg heeft gevonden die juridisch verantwoord is. De huidige Krankzinnigenwet kent geen ruimte voor dwangbehandeling, maar wel mag je middelen toepassen en maatregelen treffen om een noodsituatie te laten verdwijnen. Als je dat tijdig kan doen, en bijvoorbeeld niet pas als het gevaar zich al heeft gemanifesteerd, dan is er al veel gewonnen. Deze en de andere rechterlijke uitspraken geven de psychiaters èn hun patiënten weer wat mogelijkheden om niet helemaal in een moeras te verdwalen". De uitspraak van de Hoge Raad betekent een uitweg uit het dilemma waarin veel psychiaters vorig jaar terechtkwamen na de beslissing, in augustus, van het Arnhemse gerechtshof waarin werd gesteld dat „dwangbehandeling thans niet is toegestaan". Immers, zo redeneerde het Hof, de nieuwe Grondwet garandeert de onaantastbaarheid van het lichaam. Dwangbehandeling is daarmee in strijd. Pas als de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) is ingevoerd, en dat kan nog jaren duren, is behandeling onder dwang toegestaan.

Met alle mogelijke middelen proberen deze Duitse kampeerders in Domburg zich droog en warm te houden. De fotograaf van NRC Handelsblad was erop uitgestuurd overbezette campings in Zeeland te fotograferen, maar trof tussen de open plekken op de kampeerplaatsen slechts deze met extra lagen plastic omkapselde tenten aan van doorzettende toeristen. (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)