Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

Consumenten

Milieu kost huishouden 30 gulden.

Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 25 mei — De huishoudens zullen in 1994 door 2,2 miljard extra milieukosten gemiddeld dertig gulden per maand kwijt zijn. Het grootste aandeel in die extra kosten vormen de autokatalysator, de prijzen voor energie en de afvalverwijdering. Het Centraal Planbureau gaat er van uit dat dank zij de economische groei geen effecten op de koopkracht zijn te verwachten, maar bij bevriezing van minimumlonen en uitkeringen zullen die groepen er 1 a 1,5 procent op achteruit gaan. Van de consument wordt gevraagd het autoverkeer in 2000 ten opzichte van 1985 met 15 procent te verminderen. Het elektriciteitsgebruik moet in dat jaar gelijk zijn aan dat van 1985, vooral door een vermindering met 40 procent van energiegebruik door huishoudelijke apparaten. Bij het afval moeten in 2000 batterijen, glas, textiel, papier en klein chemisch afval gescheiden worden ingezameld. Van het organisch huishoudelijk afval moet de helft worden gecomposteerd of vergist. In 1994 wordt er statiegeld op huishoudelijke apparaten geheven en zal er een systeem voor Droduktinformatie worden ingesteld,

waarbij een milieukeur voor produkten wordt ingevoerd. Voorlichting In het milieuplan worden de huishoudens als een belangrijke 'nieuwe' doelgroep omschreven omdat 'de consument uiteindelijk de vraag naar produkten bepaalt'. Voorlichting zal de huishoudens moeten aanzetten tot milieubewust handelen, waarbij de effecten vooral afhangen van de mate waarin milieu-vriendelijk gedrag 'statusverhogend' werkt. De consumentenorganisaties kunnen bij vergelijkend warenonderzoek de milieu-aspecten sterker onderstrepen en meer aandacht besteden aan voorlichting, terwijl gemeentelijke en provinciale overheden de voorlichting dicht bij huis voor hun rekening moeten nemen. Van de organisaties wordt ook een intensievere voorlichting verwacht over de budgetbesteding, zodat de aandacht van de consument kan worden omgebogen van goedkopere produkten naar hoogwaardige milieuvriendelijker produkten. Ook de detailhandel kan een belangrijke bijdrage leveren in de verandering van het consumptiepatroon door voorlichting aan de consument over milieu-aspecten van Droduktie en eebruik van orodukten,

maar ook door te wijzen op milièu-vriendelijke produkten, zoals energiezuinige lampen en cadmiumvrij speelgoed. De detailhandel kan druk uitoefenen op de leveranciers door meer milieuvriendelijke produkten op de markt te brengen. Voor 1994 wordt van de detailhandel verwacht dat zij produkten in milieuschadelijke verpakkingen weigert en dat zij de verkoop van verpakkingloze produkten stimuleert.