Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Bouw

Tweede Kamer vraagt spoed bij opheffen van aantal planprocedures

Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 27 jan. — Het kabinet moet volgens de Tweede Kamer vaart zetten achter het opruimen van verplichte planprocedures bij de overheid, waarmee in totaal 1 miljard gulden per jaar is gemoeid. De Kamer wil dat 20 procent van het aantal planprocedures in deze kabinetsperiode wordt afgeschaft.

Dat staat in een motie van de Kamerleden Wiebenga (VVD), Van Nieuwenhoven (PvdA), Mateman (CDA) en Kohnstamm (D66). De Kamer vergaderde gisteren met staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken), die in plaats van de wegens ziekte verhinderde minister Van Dijk aanwezig was. Op tafel lag het regeringsstandpunt over het rapport van de AdviescommissieVonhoff, dat drastische sanering van de vele planvoorschriften bij de overheid bepleit en dat een kant en klaar wetsvoorstel daartoe bevat. Onderwijs, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer zijn bijvoorbeeld gebieden waarop veel aan plannenmakerij wordt gedaan. Het kabinet erkent dat er moet worden ingegrepen maar wil minder ver gaan dan de commissieVonhoff. In de gemeentewet en in de provinciewet wil het kabinet onder meer vastleggen dat planverplichtingen hoogstens vijf jaar gelden. Verder zal vaker gebruik worden gemaakt van meerjarenbegrotingen ter vervanging van afzonderlijke plannen. De Kamer vreest dat van de ideeën van Vonhoff weinig terecht zal komen. De VVD'er Wiebenga was het slechtst over het

kabinetsstandpunt te spreken: „Reeds bij het begin is deze saneringsoperatie in de modder blijven steken". Er moet volgens Wiebenga snel een wetsvoorstel tot sanering van het aantal planprocedures komen, en als het kabinet dat nalaat zal de VVD zonodig zelf met een initiatiefvoorstel komen. Wiebenga kreeg de meeste overige woordvoerders achter een motie van zijn hand waarin het kabinet als „taakstelling" wordt aanbevolen tot 1990 een vijfde van de zestig tot zeventig verplichte planprocedures op te ruimen. In een motie-Van Nieuwenhoven, die mede door VVD, D66 en SGP werd ondertekend wordt gevraagd om wettelijke regels voor sanering van planprocedures. Staatsscretaris De Graaff, die vooral weinig voelde voor het wettelijke toetsingskader — zij wil de toetsing in dienstvoorschriften vastleggen — wilde geen uitvoering van de moties toezeggen zonder raadpleging van het kabinet. Minder moeite had zij met moties van Mateman en Kohnstamm waarin wordt gevraagd om respectievelijk voortgangsrapporten over de saneringsoperatie en kostenoverzichten van planprocedures.