Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Human interest

'Graflucht' in vakbondsland

Door onze redacteur MARK KRANENBURG In het jongste nummer van het „FNV Magazine" roept de Industriebond FNV de vakcentrale op tot eenheid. „Ophouden met zeuren, dus, en aan het werk", aldus de boodschap van de grootste bond in de marktsector. Uitgerekend over dat ledenblad waarin de bevlogen oproep staat afgedrukt, is nu de nieuwste ruzie binnen de FNV uitgebroken. De ambtenarenbond AbvaKabo tegen het FNV Magazine, dat is de inzet van de strijd. Waarbij de één de ander verwijt een „graflucht" te verspreiden „van desintegratie van de vakbeweging". Dat het niet botert tussen de diverse FNV-bonden is een bekend verhaal. In feite is de belangenstrijd tussen de aangesloten bonden zo oud als de vakbeweging zelf. De toenmalige voorzitter van het NKV, W. Spit zei het reeds in 1973 als volgt: „Men moet zich er niet over verbazen dat de geschiedschrijver van de Nederlandse vakbeweging welhaast op elke bladzijde melding moet maken van spanningen, van stroom en van tegenstroom, van heftige discussies en moeizame compromissen, van open conflict-situaties ook". De bonden doen ook geen moeite de tegenstellingen te verbloemen. In de ogen van bestuurders van bonden opererend in de marktsector hebben ambtenaren ten opzichte van overige werknemers — in elk geval tot

voor kort — in een redelijk riante positie verkeerd. Desondanks ademt elke FNV nota uiteindelijk toch weer een sfeer van saamhorigheid. Dat dit niet altijd leidt tot consistente teksten, is een ander verhaal. Maar als de onderlinge verdeeldheid niet in het officiële beleid tot uitdrukking mag komen, duikt deze wel ergens anders op. En dat is nu het geval bij het FNV Magazine. Het blad dat na jaren van voorbereiding ruim twee jaar geleden voor het eerst van de persen rolde en was bedoeld voor alle vakbondsleden. Dat laatste is van het begin af aan niet gelukt. Vooral wat kleinere bonden vonden de eigen identiteit belangrijker dan de eenheid die één blad zou uitstralen. Zij konden ook niet akkoord gaan met de uiteindelijke formule dat elke bond in het blad een eigen katern zou behouden. De AbvaKabo lag van het begin af aan dwars, maar besloot toch mee te doen aan het FNVblad, zij het op een geheel eigen wijze: het bondsblad van de AbvaKabo zou geen onderdeel uitmaken van het FNV-Magazine, maar andersom. Het gezamenlijke blad maakte onderdeel uit van het AbvaKabo-orgaan Aaneen. Een kwestie van paginavolgorde dus. Gelukkig met het FNV-Magazine is de AbvaKabo nooit geweest, vandaar dan ook nu het voorstel aan de ledenraad om de samenwerking geheel op te zeggen. Het magazine zou nauwelijks een rol spelen in het vakbondsleven,

zo meent het stuur van de ambtenarenbond! Dit is de hoofdredacteur van FNV Magazine, Gerard Krul weer in het verkeerde keelgs geschoten. In een persoonlijk: brief aan AbvaKabo voorzit Jaap van de Scheur, maar mei afschiften aan andere FNV-bi] stuurders en dus nog geen ?)| uur na het schrijven ervan in openbaarheid, lucht hij zijn har.| Krul verwijt Van de Sch< „zijn kleine koude oorlog tej de FNV uit te spelen over ruggen van mijn collega's en blad". En verder: „Systematis alsof er complotten zouden staan, alsof de AbvaKabo een heim wapen van de tegensl ders zal zijn, wordt elk initiati in FNV-verband om iets s; te doen door de grootste van die organisatie gedwi boomd". Krul beëindigt zijn tii de tegen Van de Scheur mef volgende zinnen: „De vakbewj ging is thans te verzwakt om interne vijanden te kunnen strijden. Maar dat gevecht k< er, en kwaliteit zal dan wini zijn". Tenslotte nog één citaat het commentaar van de Indu triebond FNV in het jongst| nummer van het door de Abv Kabo zo verguisde blad: „Ko den we vorig jaar binnen FNV diverse bonden met elk over de mat zien rollen, ook moet in 1987 maar eens afgc pen zijn". Helaas voor de FNj maar het blad wordt blijkt ook in eigen kring soms sle gelezen. I i | I 1