Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Erasmus krijgt een artistiek tintje DIDACTICA

Door G. van de Wetering

Aan Nederlandse universiteiten kunnen wel kunstwetenschappen worden gestudeerd zoals: kunstgeschiedenis, musicologie en theaterwetenschap. Maar kunstvakonderwijs geven zij niet. Dat is aan het hoger beroepsonderwijs voorbehouden. Dansacademies, conservatoria, academies voor beeldende kunst, het zijn allemaal hbo-instellingen. Aan de Erasmus universiteit in Rotterdam echter zijn de plannen gereed om de link met het kunstvakonderwijs te leggen. Waarschijnlijk zal er reeds dit jaar met een nieuwe opleiding worden begonnen: de studierichting kunst- en cultuurwetenschappen, in samenwerking met het hoger beroepsonderwijs in Rotterdam. Zo'n studierichting mag niet hetzelfde bieden als de eerder genoemde studies kunstgeschiedenis of theaterwetenschap. Aan doublures geeft het ministerie van onderwijs in deze tijden geen geld meer uit. Maar waarin zit het onderscheid? In de eerste plaats in de intensieve samenwerking met de praktijkopleidingen van het hoger beroepsonderwijs. In Rotterdam zijn dat de Academie voor beeldende kunsten, de Academie van bouwkunst, het conservatorium en de Dansacademie. Verwevenheid van theorie en praktijk op het terrein van kunst en cultuur zal een van de kenmerken van de nieuwe opleiding zijn. Ook in andere universiteitssteden wordt aan iets dergelijks gewerkt. In Rotterdam willen zij reeds in september, althans met een onderdeel, beginnen. Bijna opgeheven Het is een initiatief van de subfaculteit maatschappijgeschiedenis van de Erasmus universiteit. Jazeker, dat is de studierichting die bijna door minister Deetman was opgeheven. Ook het lot van de kunst- en cultuurwetenschappen in Rotterdam zou dan hoogstwaarschijnlijk afschuwelijk zijn geweest. Nu worden beide straks ondergebracht in de nog op te richten faculteit der historische en kunstwetenschappen. Laten

we hopen dat dit voorlopig een veilige haven is! De ministeriële goedkeuring en financiering van het nieuwe project is er nog niet, maar de verwachting is dat het ministerie van onderwijs dit initiatief niet onverwijld de grond in zal boren. Kunstproduktie en kunstconsumptie zullen de centrale onderwerpen zijn van de studie, in

al hun theoretische, historische en praktijkgerichte facetten. Die mengeling van artistieke en bedrijfskundige inzichten wordt een goed uitgangspunt geacht met het oog op de functies die de afgestudeerden uiteindelijk op het uitgebreide terrein van kunst en cultuur zullen gaan vervullen. Een rapport uit de hoek van maatschappijgeschiedenis toont zich overtuigd van

de behoefte aan dergelijke functionarissen. Het zal voor een belangrijk deel gaan om managementfuncties, maar te denken valt ook aan communicatie en voorlichting, journalistiek, kunstkritiek, radio/televisie- en tentoonstellingswezen. Het gaat dus om een wetenschappelijke opleiding, die dank zij de samenwerking met een aantal praktijkopleidingen uit het hoger beroepsonderwijs een uitgesproken beroepsvoorbereidend karakter krijgt. De ontwikkelingen in het hoger onderwijs gaan op het ogenblik snel. Het hoger beroepsonderwijs is bezig zijn positie te versterken met de oprichting van een groot aantal samenwerkingsverbanden. Terwijl men zich her en der nog zorgen maakt over de concurrentieslag tussen HBO en WO die hieruit zal kunnen ontstaan (ondermeer om de student), zijn er tegelijkertijd allerlei geluiden te horen over toenemende samenwerking. Eén stelsel Er zijn er zelfs die menen dat over niet al te lange tijd hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs zullen samensmelten tot één - geïntegreerd stelsel van hoger onderwijs. Ook aan de Erasmus universiteit — hoe kan het anders met een dergelijk initiatief — wordt uiteraard de concurrentieverhouding met het hbo naar de achtergrond geschoven. De nieuwe opleiding ziet men juist als een goed voorbeeld van een combinatie van beide onderwijssoorten, met behoud van beider karakter. Maar dat is wel een beetje op de zaken vooruitlopen, want er moet nog mee worden begonnen en pas dan kan echt iets zinnigs over deze nieuwe ontwikkeling worden gezegd. Men zou zich zelfs kunnen voorstellen dat het ministerie van onderwijs alleen al uit nieuwsgierigheid een dergelijk experiment van integratie in het hoger onderwijs zal wilen ondersteunen. En de Erasmus universiteit zal op deze wijze toch nog een artistiek tintje krijgen, na de in de jaren zeventig verloren strijd om een heuse letterenfaculteit.

De op te richten faculteit in Rotterdam zal nauw gaan samenwerken met kunstopleidingen, zoals conservatoria, in het hoger beroepsonderwijs. (Foto NRC Handelsblad/Leo van Velzen)