Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

„Rendement van vijftien procent haalbaar" Volvo verwacht komende jaren 80 miljoen winst

Door een onzer redacteuren BORN, 23 mei — De Nederlandse automobielfabrikant Volvo Car (70 procent staat der Nederlanden en 30 procent Volvo Car Corp. in Zweden) is optimistisch over de rentabiliteit van het eigen vermogen. Na 1987 moet dat in de buurt liggen van zeker vijftien procent, wat zou neerkomen op een winst van ongeveer tachtig miljoen gulden per jaar.

De voorzitter van de raad van bestuur A.H.C. Deleye sprak deze verwachting gisteren uit bij de presentatie van het jaarverslag over 1985. Hij wees daarbij erop dat een rendementsdoelstelling van vijftien procent hoog is in de automobielindustrie, maar Volvo Car acht die alleszins haalbaar. Wordt evenwel meer dan dertig miljoen gulden winst per jaar behaald, dan moet volgens een uit 1981 daterende overeenkomst alles boven dat bedrag aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als terugbetaling voor de ruim 500 miljoen die zij toen gezamenlijk op tafel legden. Over die clausule zijn inmiddels besprekingen met de overheid gaande. Volgens bestuurslid W. Vlasblom (financiën) heeft de overheid begrip voor Volvo's standpunt en ziet zij in hoe belangrijk het is. „Het is voor ons ook nodig, omdat we bezig zijn extern middelen aan te trekken. Ik wens dat die gesprekken met de overheid snel zijn afgelopen. Ik denk dat het nog zeker voor het einde van dit jaar rondkomt. Het volledig schrappen van die

bepaling is natuurlijk de mooiste oplossing", aldus Vlasblom. Een andere kwestie die nog met de aandeelhouders geregeld moet worden, is het fonds van 618 miljoen gulden (450 miljoen van de Nederlandse overheid en 158 van de Zweedse Volvo) die Volvo Car kreeg voor de ontwikkeling van nieuwe modellen. Bij de eerste daarvan, de 480 ES, is afgesproken dat van iedere verkochte auto 618 gulden naar de staat gaat voor een fonds ter ontwikkeling van een nieuwe genaratie auto's. Over het fonds bestaan nog allerlei onduidelijkheden. „Het beheer van het fonds", zei Deleye, „is niet geregeld en evenmin staat vast wanneer wij geld eraan kunnen onttrekken. Wie uiteindelijk de zeggenschap over het fonds heeft, is ook vaag". Volvo Car boekte over 1985, zoals al in jariuari is bekendgemaakt, bij een omzet van bijna twee miljard gulden een nettowinst van 1,8 miljoen gulden. Het jaar tevoren bedroeg de winst nog 18,2 miljoen gulden bij een omzet van 1,8 miljard. De winst over 1985 is zo laag uitgevallen, zei de raad van bestuur, omdat 32,5 miljoen

aan investeringen ten laste 1 van het exploitatieresultaat is gebracht. Deleye ontkende desgevraagd pertinent dat dat is gedaan om de overwinstregeling met de overheid te ontlopen. „Het is nu eenmaal beleid om de ontwikkelingskosten uit de opbrengsten te financieren en sterke onevenwichtigheden en schommelingen in de cijfers te vermijden", aldus Deleye. « . Investeringen In 1985 bedroegen de investeringen van Volvo Car iets meer dan 300 miljoen gulden en dit jaar zullen die zich op vrijwel hetzelfde niveau bevinden. In de periode 1983 tot en met 1986 zal het totale investeringsniveau daarmee de één miljard gulden overschrijden. Met trots wees Deleye op de nieuwe lakstraat die hij „de modernste van West-Europa" noemde. Verder is in Born een nieuw marketing- en distributiecentrum gebouwd (investering 20 miljoen) waar voor 45 miljoen gulden onderdelen liggen opgeslagen. Aparte aandacht besteede de raad van bestuur aan de onlangs gelanceerde 480 ES die door hem een „specialty car" wordt genoemd. „Auto's die door hun meer perstigieuse en sportiever karakter de markt zullen aanspreken", meent Deleye. Van de 480 zullen er vanaf 1987 35.000 per jaar worden geproduceerd, waarvan 25.000 naar de Verenigde Staten zullen worden geëxporteerd. Volvo Car verwacht met. het steeds verder opvoeren van de kwaliteit en het inpassen van de nodige flexibiliteit in de produktie haar marktaandeel te kunnen uitbreiden. Verdere groei Ondanks de thans bestaande overcapaciteit in de Europese automobielindustrie van ongeveer twee miljoen auto's denkt Volvo Car te kunnen blijven groeien. Na een produktie van 108.500 auto's in 1985 mikt de Nederlandse producent op 125.000 in 1987, „een aantal dat voor een winstgevende exploitatie borgstaat". In het daaropvolgend jaar is een produktie van 130.000 voorzien en Volvo gaat uit van een minimaal aantal van 140.000 in 1990. Het personeelsbestand groeide het afgelopen jaar met meer dan 500 tot 6.842 werknemers. Deleye: „Daar zijn we trots op. We creëren ook werkgelegenheid". Hij wees er tevens met nadruk op dat Volvo Car een belangrijke exporteur is. In 1985 werd ruim 67 procent van de omzet, wat neerkomt op 1,3 miljard gulden, geëxporteerd.

De lasstraat van de Volvofabriek in Born.