Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

'Meer kinderopvang en overheidsbemoeienis allerjongsten nodig'

Door een onzer redacteuren AMERSFOORT, 7 dec. — Meer kinderopvang en meer overheidsbemoeienis met de allerjongste kinderen, dat zijn enkele wensen die gisteren naar voren kwamen op een studiedag in Amersfoort van de Wiardi Beekman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Centraal op de conferentie stond de vraag waar de verantwoordelijkheid van de ouders ophoudt en de bemoeienis van de s^aat begint. In het overheidsbeleid moet blijken dat de samenleving mede verantwoordelijk is voor de nieuwe generaties. Daarom moeten voorwaarden worden geschapen, die het mensen mogelijk maakt kinderen te krijgen en te verzorgen zonder daardoor in een isolement te raken. Maar ook kinderen moeten de mogelijkheid hebben meer volwassenen te leren kennen en te vertrouwen dan alleen hun ouders, zo stelde de stichting. Volgens Euro-parlementariër Hedy d'Ancona moet kinderopvang niet alleen worden gezien in het kader van de emancipatie van de vrouw, maar ook van de bevrijding van het kind. Zij vindt dat ook voor de kinderen tot vier jaar de staat primair verantwoordelijk moet zijn. Nu is de situatie zo dat de overheid zich pas met het kind bemoeit als het naar school gaat, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen (ontwikkelingsstoornissen) of als de ouders duidelijk falen. Tot het vierde jaar echter leven de meeste kinderen tamelijk geïsoleerd binnen het gezin. Dat houdt een aantal gevaren in, zo vond d'Ancona. „De meeste gezinnen voldoen niet aan die eigenschappen van warmte, koestering en genegenheid die wij toedichten", stelde zij. Binnen die onaantastbare privésfeer spelen zich vele gevallen af van mishandeling en seksueel misbruik van kinderen. Volgens een hulpverlener komen juist in de leeftijd van nul tot vier jaar de meeste gevallen voor van kindermishandeling. d'Ancona wees ook op het risico

dat kinderen lopen in hun ontplooiing te worden belemmerd, als zij door één en dezelfde moeder worden bemoederd. Volgens de Utrechtse ontwikkelingspsychologe Elly Singer hangen veel problemen van kinderen samen met depressiviteit bij de moeder, die weer een gevolg is van het maatschappelijk isolement van veel vrouwen. Daardoor kunnen er binnen het gezin dingen gebeuren die tegen de heersende norm zijn, aldus Singer. Als reactie bouwt het gezin dan een nog dikkere muur om zich heen om maar niemand te laten merken dat er wat aan de hand is. Singer pleitte ook voor het recht op toegang van kinderen tot andere volwassenen en recht op leefruimte en een veilige omgeving waar zij zonder toezicht en ongestoord kunnen spelen. Door het drukke verkeer van onze tijd is hun een groot deel van die leefruimte ontnomen, aldus Singer. De voorzitter van de PvdA, Max van den Berg, toonde zich bereid de positie van het kind binnen de PvdA nader aan de orde te stellen. Wel wees hij erop dat ook in de partij altijd de opvatting de overhand heeft gehad dat kinderen tot vier jaar een privézaak van de ouders zijn, waar de staat zich alleen mee mag bemoeien als er iets mis gaat. Veel hoop op een verandering in dat denken kon hij de aanwezigen gisteren vooralsnog niet bieden. Peelkanaal. De Explosieven opruimingsdiénst begint binnenkort met het schoonmaken van het Peelkanaal. Het vermoeden bestaat dat daarin grote hoeveelheden munitie uit de Tweede Wereldoorlog liggen.