Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkeer en infrastructuur

Actiegroep bestrijdt argumenten voor aanleg rijksweg door bos met eigen rapport Verkeer geen reden voor weg Amelisweerd

Door onze correspondent DICK VAN DER PEIJL UTRECHT, 25 febr. — Een paar dagen voordat de Tweede Kamer een uitspraak moet doen over de aanleg van rijksweg 27 door het bos Amelisweerd bij Utrecht, is de actiegroep "Vrienden van Amelisweerd gekomen" met een nieuw eigen rapport. Daarin wordt de aanleg van dit stukje snelweg op verkeerstechnische en financiële gronden bestreden. De actievoerders die al tien jaar tegen de aanleg van de weg protesteren, komen met een oplossing voor de knelpunten op rijksweg 222 (de verbinding tussen het verkeersplein Ouderijn en Amersfoort en Hilversum) die slechts een tiende kost van wat Rijkswaterstaat begroot heeft voor de aanleg van rijksweg 27. Rijkswaterstaat komt uit op een bedrag van 120 miljoen om de nieuwe rijksweg, die een verbinding moet vormen tussen Noord- en Zuid-Nederland, aan te kunnen leggen. De verbeteringen aan rijksweg 222 die de actiegroep voorstelt, zouden het doortrekken vail rijksweg 27 overbodig maken, betogen de Vrienden. De actievoerders hebben een belangrijk deel van het onderzoek laten uitvoeren door een technisch adviesbureau en werden bij de uitwerking bijgestaan door enkele verkeersdeskundigen. Maatschappelijk effect Het is noodzakelijk dat er andere oplossingen worden uitgewerkt dan de weg door Amelisweerd, zegt ir. Hilbert Mast, een van de samenstellers van het rapport. "Zeker als je daarbij de stabilisatie van het autoverkeer, de maatschappelijke effecten van de aanleg van wegen en de economische situatie betrekt. Volgens ons moet een zorgvuldig beleid ervan uitgaan dat er op korte termijn wordt gezocht naar oplossingen voor knelpunten of te verwachten knelpunten als gevolg van eerder genomen beslissingen. Die oplossingen moeten bovendien op korte termijn te realiseren zijn en de ontwikkeling op lange termijn niet in de weg staan," meent Mast. Uit verkeerstellingen die de actiegroep heeft gedaan blijkt dat de verkeersintensiteit op rijksweg 222 zich stabiliseert. In 1979 reden er 68.000 auto's en motoren per dag over de weg, in 1981 is dit verminderd tot 67.000. De tellingen zijn op twee plaatsen verricht; ten noorden en ten zuiden van stadion Galgenwaard. Ten noorden van het stadion blijkt de intensiteit van het verkeer minder te zijn dan ten zuiden van het stadion. Verder blijkt uit de tellingen dat alleen tijdens

de ochtendspits de maximale intensiteit van 2000 auto's per rijstrook, een norm van Rijkswaterstaat, wordt

•overschreden. En dat geldt bovendien alleen voor het verkeer in noordelijke richting. Het rapport signaleert een

aantal knelpunten, die de verkeersveiligheid in de weg staan. De drie grootste struikelblokken vormen de aansluiting

van de A 28 (Amersfoort - Utrecht), op rijksweg 222 (Hilversum - Utrecht), de zuidelijke op- en afritten bij het stadion en de aansluiting rijksweg 222 op het verkeersplein Laagraven. Daarnaast kunnen er bij een aantal viaducten op rijksweg 222 uit oogpunt van verkeersveiligheid vluchtstroken worden aangelegd. Alternatieven Voor de eerder genoemde drie knelpunten geeft het rapport een aantal alternatieven die bij elkaar ongeveer vijf miljoen kosten. De oplossingen variëren van het aanleggen van een extra rijbaan bij het verkeersplein Laagraven richting Gouda tot de verlenging van de op- en afritten bij het stadion waardoor een snellere doorstroming van het verkeer richting centrum mogelijk is. De verkeersknelpunten kunnen volgens de werkgroep van de Vrienden van Amelisweerd op korte termijn gerealiseerd worden, omdat ze nog binnen de huidige bestemming "verkeersdoeleinden van Rijkswaterstaat" vallen. Op de middellange termijn zouden de aanpassingen van de viaducten kunnen plaatsvinden. Voor deze verbeteringen denken de Vrienden nog eens ongeveer zes miljoen nodig te hebben. Het plan van de actiegroepleeft nog een ander voordeel. Ben Papendorp, een van de Vrienden van Amelisweerd: „Ons alternatief levert veel meer werkgelegenheid op dan het doortrekken van rijksweg 27. Ons plan is gebaseerd op fijnmazig werk, waar je meer mensen voor nodig hebt dan met machines een bos doorploegen en daar asfalt neerkwakken". Geluidshinder Een argument dat steeds door de voorstanders van de aanleg van rijksweg 27 wordt gebruikt, is de onaanvaardbare geluidshinder van rijksweg 222 voor de omwonenden. Ben Papendorp: „De geluidshinder is inderdaad onaanvaardbaar hoog. Maar door de aanleg van de weg door Amelisweerd creeer je nieuwe geluidshinder in drie woonwijken en neemt de geluidshinder op de rijksweg 222 maar heel weinig af. In ieder geval zo weinig dat er een onaanvaardbare situatie blijft bestaan." Met het rapport hopen de Vrienden van Amelisweerd minister H. Zeevalking van verkeer en waterstaat te overtuigen dat er "wel degelijk alternatieven zijn voor rijksweg 27 en dat er aan rijksweg 222 nog heel wat te verbeteren valt en dat dit geen tien jaar hoeft te duren." De minister heeft de Kamercommissie die zich vorige maand over de problematiek

boog om de tuin geleid, menen de opstellers van het rapport. Ir. Hilbert Mast: „Het is onbegrijpelijk dat de Kamer zomaar uitspraken van de minister accepteert zonder daarbij de argumenten te vragen. Opmerkelijk was ook dat de minister in zijn antwoorden geen kwantitatieve gegevens gaf. Wij menen dat alleen op grond daarvan een afweging kan worden gemaakt". Dinsdag stemt de Kamer over een motie van PvdA en D'66 waarin om een nader onderzoek wordt gevraagd zonder daarbij de aanleg van rijksweg 27 te betrekken. Een groot aantal wetenschappers van de TH Delft, TH Eindhoven, de Verkeersacademie en een aantal universiteiten heeft de minister al laten weten dat ook zij zo'n onderzoek noodzakelijk achten. Bovendien maken zij daar de kanttekening bij dat onderzoek moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoekbureau en niet door Rijkswaterstaat. Hilbert Mast vindt het "te zot dat Rijkswaterstaat naar een alternatief voor haar eigen plannen moet zoeken." Rij struiken Mocht de motie worden aangenomen, dan maakt ze ook nog een grote kans om te worden uitgevoerd. Hoewel de minister twijfelt aan het nut van een dergelijk onderzoek, liet hij de Kamer wel weten dat hij in beginsel bereid is zich bij een Kameruitspraak neer te leggen. Dat laatste zal vooral voor zijn partijgenoten in de regio Utrecht een hele geruststelling zijn. Eind januari spraken de D'66'ers uit de provincie Utrecht zich nog eens uit tegen de aanleg van rijksweg 27. Hoe de beslissing dinsdag ook uitvalt, opmerkelijk is dat de discussie over de aanleg van de weg door het bos verschoven is van aantasting van het milieu naar een zuiver verkeerstechnische discussie. De milieuargumenten waren door minister Zeevalking kort na zijn installatie terzijde geschoven met het argument dat het slechts "om een rij struiken" gingDe milieuactivisten in Utrecht zijn daar nog steeds kwaad over, want Amelisweerd is hun zeer veel waard. "Het laatste stilte- en natuurgebied rond Utrecht", betogen zij. En als de Kamer toch besluit tot het kappen van een deel van het bos, zullen de Vrienden dit niet zonder meer laten gebeuren. In het Westduitse Frankfurt lopen een aantal Vrienden op dit moment stage om de kunst van het verdedigen van een bos af te kijken van het Bürgerinitiative-comité dat heeft gestreden tegen een vliegveld in een bos aldaar.

In plaats van een nieuwe weg door het bos Amelisweerd (stippellijn) zou de oude rijksweg N 222 (door de blokken 1, 2, 3 en 4) moeten worden verbeterd. De actiegroep Vrienden van Amelisweerd denkt aan extra rijstroken en op- en afritten, onder andere bij het stadion Galgenwaard.