Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Bouw

Doe-het-zelf kan huren verlagen

Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 9 febr. — Redelijke en ook betaalbare woonruimte komt voor veel meer bewoners binnen bereik als zij maar de ruimte zouden krijgen om zelf de handen uit de mouwen te steken. Bestaande wetten, regelingen en subsidies vormen nu nog belemmeringen voor een grotere zelfwerkzaamheid van bewoners. Tot deze conclusie komt een aantal onderzoekers in het rapport "Huis in eigen hand", waarin de voor- en nadelen van de doe-het-zelf-huisvesting op een rijtje zijn gezet. Het rapport is geschreven onder verantwoordelijkheid van een initiatiefgroep waarin onder andere vertegenwoordigd zijn de Landelijk organisatie belangengroepen huisvesting (LOBH) en de Werkgroep 2000. Door de woningnood gedwongen zijn steeds meer mensen ertoe overgegaan op eigen houtje in hun huisvesting te voorzien. Sneller Door bijvoorbeeld te kraken en zelf te verbouwen hebben

bewoners hun eigen kracht leren kennen, zo blijkt uit de cijfers in het rapport. De bewoners doen bovendien zelf sneller en goedkoper wat de overheid al jaren lang alleen lukt via langdurige procedures en tegen zeer hoge kosten. Deze beweging om meer zelf te doen maakt volgens de onderzoekers deel uit van een brede maatschappelijke ontwikkeling. Op allerlei terreinen ontstaat de behoefte om meer mogelijkheden te hebben de eigen problemen op te lossen, zo wordt geconstateerd. Vooral uit financiële noodzaak, maar deels ook uit een groeiende afkeer van een verzorgingsmaatschappij, die mensen vervreemdt van zichzelf en meer belooft dan wordt waargemaakt. Op grond van deze benadering onderzoeken de schrijvers het verschijnsel zelfwerkzaamheid in de volkshuisvesting. Zij constateren daarbij een geweldige angst bij autoriteiten en belangengroepen voor beunhazerij, concurrentievervalsing in de bouw, verlies aan werk voor de officiële

aannemerij en een bedreiging voor de bereikte kwaliteit in de woningbouw. Soepeler Met allerlei rekenvoorbeelden, ontleend aan de praktijk van reeds gerealiseerde projecten worden de voor- en nadelen nader onder de loep genomen. Deze projecten van nieuwbouw en verbouw tot een kleine beurt en het splitsen van flats, zijn steeds bekeken vanuit de invalshoek: hoeveel scheelt het aan kosten en daarmee aan woonlast in de toekomst wanneer de bewoners zelf zoveel doen als maar enigszins mogelijk is. De onderzoekers zijn er geen voorstanders van het bereikte kwaliteitsniveau in de woningbouw te verlagen; zij willen deze dan ook handhaven bij de beoordeling van de zelfbouw door bewoners. Wel pleiten zij in voorkomende gevallen voor een soepeler hanteren van de bestaande voorschriften en regelingen. Met name bij verbouwingen van panden zou dit mogelijk moeten zijn. De zelfwerkzaamheid van de bewoners kan tot een aanzienlijke

verlaging van bouwko! ten en daarmee van latei woonlasten leiden, zo wordt f concludeerd, maar er zijn veel problemen te overwir voordat het zover is. De staande subsidieregeling vormen een te nauw keurslij en er moeten experimenten 1 men. Beloning Bij huurwoningen liggen zaken bovendien veel gecon pliceerder dan bij woningeJ van eigenaren-bewoners. To moet het mogelijk zijn, alduJ de onderzoekers, dat de huurl ders en verhuurders het men eens kunnen worden ovei de voorwaarden voor en de 1 loning van grotere zelfwerkj zaamheid van de huurde Studie naar financieringsatj rangementen, andere ontwer] en bouwmethoden, organisatii en scholing van bewoners zijr| daarvoor onder meer nodig. De ervaringen en onderz kingen, neergelegd in het ra port "Huis in eigen hand", len nader worden behandeld c twee studiedagen, 5 en maart, in het Mozeshuis Amsterdam.