Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

Politieke storm in Japan over 'introductie' kernwapens

TOKIO, 19 mel — In Japan Is een nieuwe politick? storm opgestoken nadat een vroegere Amerikaanse ambaasadeur publlekelljk had verklaard dat met kernwapens ultgeruste Amerikaanse marlneschepen regelmatlg Japanse havens aandoen. De "vredesgrondwet" van het op nuclealr gebied ulterst gevoelige Japan verbledt de "introductle" van kernwapens op Japans terrltolr. In de krant Malnlchl Shimbun stelde ex-ambassadeur Edwin Reischauer dat de Japanse regerlng al in I960 mel Washington mondellng Is overeengekomen met kernbewapenlng toegeruste marineschepen In Japanse wateren toe te laten. De Japanse regerlng "zou dit felt eenvoudlg

moeten erkennen", aldus Reischauer. Zoals al 21 Jaar lang gebeurt, weersprak de regerlng gisteren echter bet bestaan van zo'n akkoord. De opposltte op haar beurt beschuldigde de regerlng 21

Jaar te hebben gelogen. Amerikaanse tunctlonarlssen welgerden commentaar. Op een persconferentle verklaarde Reischauer, nu professor In de geschledenls op

de Harvard-unlversltelt en van 1961 tot 1969 amhassadeur In Japan, vandaag dat dit "In Japan een zeer gevoellge kwestle Is zodat regerlngsfunctlonarissen ervoor hebben gezorgd er erg we I nig over te zeggen". Of het toelaten van met kernwapens ultgeruste marlneschepen een schendlng vormt van de Japanse grondwet Is volgens Reischauer een kwestle van Interpretatie. Hlj meende dat bczoeken van dergelljke schepen geen "Introductie" betekencn van kernwapens. Een deel van het probleem Is echter de dubbclzlnnlgheld van de term "introductie" en het Japanse equivalent "mochlkome", aldus Reischauer. Amerikaanse functionarlssen

hadden het akkoord in elk geval uitgeiegd als een belofte dat de VS geen kernwapens op Japanse bod em zouden opslaan. Ondanks de ontkenningen van de Japanse regerlng — premier Suzuki heeft een onderzoek aangekondlgd — wordt prlv£ In Japan wljd en zljd erkend dat Inderdaad kernwapens aanwezlg zljn op Amerikaanse sc&epen die Japan aandoen of er hun basis hebben. Een polltlcus zel gisteren tegenover de Washington Post voorstander te zljn van een openlijke bevestiging van dit felt. Reischauer zell zel vandaag erg "verbaasd" te zljn over de opscbuddlng. ,4k heb hlerover In het verleden gesproken en geschreven." (AP)

Edwin Reischauer