Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

D'66 is een CDA zonder bijbel

De kracht van dr. J. Terlouw is dat hij niet slechts het gezicht van zijn partij is, maar zelf de

belichaming, het vleesgeworden D'66 van de laatste jaren. Wat onder de bohemien Van Mierlo cen beweging wilde zijn om de motor van de Nederlandse partijpolltlek in een hogcre versnclling te brengen, ia nu een voorzichtlge ccntrumpartij. cen CDA zonder Bijbel. Van de ontploffingstheorie ls nleta meer te bespeuren. Men koestert de enquetewlnst en past met de meetlat af: hier zovcel centimeter afstand tot de Partij van de Arbeid. dan daar evcnvcel centimeter afstand tot hct kabinetVan Agt. Steunen wij de loonpolitiek van het kabinet, dan kan Den Uyl op ons rekenen bij zijn afwljzing van de door het Atlantlsch bondgenootschap ontworpen antwoord op de SS-20 raket van dc Sowjets.

Lastig is de fractie van de heer Terlouw voor dit kabinet niet gewcest. Insprirerend evenmin. Welllcht — zo heb ik mij de achter ons liggende drieenhalf jaar wel eens afgevraagd — welllcht bezint D'66 zich op een "rclance" en heeft de club alle inventiviteit en denkkracht nodig om zich in 1981 verrassend aan de kiezer te presenteren.

Ook dat is op een teleurstelling uitgelopen. De meest markante uitspraak tot nu toe was de beschuldlging van "potverteren" met dc aardgasbaten aan het adrcs van partner Den Uyl. lets dergelijks heb ik vier jaar geleden zclf aan de orde gcsteld. Toch plezierig om nu te weten, dat Terlouw. leider van cen toenmalige regerlngsfractie — het met mij eens is gewcest, in zijn hart. H. Wiegel