Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verzekeraars

GAK wil sociale verzekeringen in één organisatie

Door een onzer redacteuren UTRECHT, 8 mei — Het Gemeenschappelijk administratiekantoor (GAK) vindt dat er een organisatie moet komen waarin alle in ons land bestaande werknemers- en volksverzekeringen moeten worden ondergebracht. Dit staat in een nota, die de visie van de hoofddirectie van het GAK weergeeft op de toekomstige uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekeringen in Nederland.

Nu wordt de uitvoering van volksverzekeringen en sociale verzekeringswetten verzorgd door tien bedrijfsverenigingen met een eigen administratie, het Gak, de gemeenschappelijke medische dienst, ziekenfondsen, particuliere ziektekostenverzekraars, de sociale verzekeringsbank en de raden van arbeid. Het GAK pleit voor een zodanige reorganisatie van deze instanties dat het publiek in de toekomst maar met één organisatie te maken krijgt. Om het contact met het publiek verder te verbeteren wil het GAK een groot aantal regionale organisaties in het leven roepen, waar de mensen met al hun vragen en problemen terecht kunnen. Ongeacht of het nu om een werkloosheidsuitkering gaat of om kinderbijslag. Staatssecretaris De Graai van sociale zaken heeft al eerder bij de SER een adviesaanvraag ingediend met betrekking tot de uitvoering van de sociale verzekeringen. Een commissie uit de SER zal dat advies binnenkort naar buiten brengen. Volgens A. de Haan, medewerker van de afdeling organisatie van het GAK moet het huidige aantal van 27 districtskantoren worden uitgebreid naar 40. Deze veertig regionale kantoren moet worden bevolkt

door de medewerkers van de reeds bestaande districtskantoren, de bedrijfsverenigingen en de medewerkers van de raden van arbeid. De Haan denkt dat het plan geen invloed zal hebben op het aantal arbeidsplaatsen bij deze instanties, hoewel hij niet kan zeggen wat 1 er gaat gebeuren als een deel van de administratieve handelingen wordt geautomatiseerd. „De typering eigen plan is een groot woord," aldus De Haan. „Het GAK heft alle bestaande scenario's, die een visie geven op het doorzichtiger maken van het ingewikkelde stelsel van sociale verzekeringen, geanalyseerd en de gemeenschappelijke elementen naast elkaar gelegd om vervolgens met een eigen constrictie te komen." Met het oprichten van regionale en plaatselijke vestigingen, die opereren onder een gemeenschappelijk bestuursorgaan, streeft het GAK een meer op cliëntgerichte benadering na. Volgens De Haan is dit een van de wezenlijke verschillen met het plan-Lamers, dat de regionale organen te weinig speelruimte geeft en zodoende geen rekening houdt met de belangen van de gebruiker.

Bij Hoogovens in IJmuiden nadert de voltooiing van de eerste van twee waterreinigingsinstallaties. Deze apparatuur moet een eind maken aan het lozen van water dat vermengd is met hoogovengasstof. Op pagina 14 van deze krant staat informatie over het verlies dat het Nederlands-Duitse staalconcern Estel (Hoogovens-Hoesch) de afgelopen tijd heeft geleden, (foto Hoogovens IJmuiden)