Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Organisatoren: 'Ponton 010 moet blijven als permanent drijvend podium' Rotterdamse cultuur vaart door de havens

Veel artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd. Deze technieken leiden niet altijd tot een correct resultaat. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. We werken aan verbetering.

Door TIIOM VAN KLEEF ROTTERDAM, 11 aug. - „In Rotterdam kan echt heel' veel en gebeurt ook van alles.' Het kunstbeleid is hecht doortimmerd waardoor goede in-, itiatieven een kans krijgen, maar blijkbaar ontbreekt het' een of ander verbindende element wat er ontstaat nog steeds geen totaalsfeer van "hier is iets goeds aan de hand". Dat zegt Ole Bijster,' naast Evert Maliankay, orga-nisator van een van die "goede intitiatieven": Ponton 010, Rotterdams drijvende'Tribune. Veertien rijen glimmende rode en witte zitkuipjes, opge-bouwd over bijna de hele 60 meter lengte van een soort platte dekschuit en overdekt door een schuin dak van doorzichtigfe golfplaten. In het midden van de tribune in het voorste blok stoelen weggelaten. Daar is een podium geconstrueerd dat zich ook gedeeltelijk vóór de tribune uitstrekt. Verder zijn drie toiletwagens aan boord en een paar grote containers waarin kleedkamers, kantoor, keuken en opslagruimten zijn ondergebracht. Een generator zorgt voor de eigen stroomvoorzining. Reddingsboten zijn er niet, maar dat hoeft ook niet volgens de folder die vermeldt dst „bij het lek raken van twee compartimenten de indompelingslijn van het Ponton niet boven de 7 duim onder vrijboordsdek komt" Sinds begin juni ligt het Ponton in de Parkhaven als onderdeel van Rotterdam... - Thuishaven, de manifestatie die het Rotterdams gemeentelijk havenbedrijf heeft opgezet om het contact tussen haven en stad te herstellen. Ponton 010 is bedoeld als een ontmoetingspunt. De bar is tijdens normale café-uren geopend en zowel op de kade als op het podium wordt een breed opgezet programma geboden met lunchoptredens, kindermiddagen, popconcerten, jazzavonden etc. Maar het Ponton is niet voor niets een drijvende tribune: ongeveer eenmaal per week wordt het a 5000 gulden door drie sleepboten door de haven heen naar een andere lokatie gebracht Daar speelt zich een op die plek afgestemd programma af, waarna de tocht weer huiswaarts gaat „Dat was het plan ja", zegt Hans Oldewarris van Utopia, een Rotterdamse werkgemeenschap op het raakvlak van techniek en kunst, die het idee voor het Ponton lanceerde. „Tot nu toe heeft de formule

jammer genoeg nog niet de invulling gekregen die hij verdiende. Dat komt in de eerste plaats doordat de "voorbereidingstijd erg kort is geweest Na het goedkeuringsbesluit van B en W hadden we nog maar zes weken om het Ponton te bouwen en een programma in elkaar te zetten, en voor een beetje diepte-programmering heb je toch echt een langere aanlooptijd nodig. Verder heeft het weer natuurlijk ontstellend tegen gezeten." „En dan moet je ook als gesubsidieerde

instelling integer met je geld omspringen", vult Ole Bijster aan. „Net zomin als een ijscoman in slechte tijden grote voorraden inslaat om vervolgens te gaan klagen dat niemand bij hem koopt, kunnen wij, omdat we nou toevallig geld krijgen van de gemeente, doen alsof we gek zijn. Dus toen het zo vreselijk slecht weer was hebben we gas terug genomen en minder georganiseerd nadat we een paar keer wat hadden moeten afgelasten." Toch heeft het Ponton al

tenminste één geslaagde tocht gemaakt, helemaal opgezet volgens de oorspronkelijke bedoelingen, voorbereid en uitgevoerd door de bewoners van Katendrecht. Zij stelden zelf het programma vast en daarin was zowel tijd ingeruimd voor huursubsidieproblemen als voor optredens door wijkbewoners. Het Ponton lag die avond afgemeerd in Katendrecht en maakte vandaar uit een tocht door de havens in de buurt waar de Spido-rondvaartcboten nooit komen.

„Dat was voor mij cultuur", zegt Maliankay die eran toevoegt dat hij er niet op uit is het Ponton een bepaald „programmatisch image" te geven, •maar, met de anderen van mening is dat het Ponton zich moet ontwikkelen tot „een faciliteit waarin Rotterdamse groepen op verschillende manieren inhoud kunnen geven". Voorlopig lijken de Rotterdammers daar echter nog niet. zo warm voor te lopen en dus' programmeert de organisatie zelf de uiteenlopende activiteiten

zoals de tocht door de Botlek met twee oude-jazzbands aan boord, afgelopen vijdagavond. Wratjes De publieke belangstelling was nihil, in tegenstelling tot de voorafgaande punk-avond toen 65 stoelen sneuvelden.' Maar ondamks de 1100 lege plaatsen om hen heen vermaakte een honderdtal mensen zich uitstelend. De afvaart alleen al: in verbazingwekkend

hoog tempo werd het Ponton door drie sleepboten gedraaid. Eerst lag de tribune met het gezicht naar de Maas, maar plotseling keken we op de kade uit. Een hallucinerende ervaring want een stuk stadion, en daarmee is de Drijvende Tribune het best te vergelijken, hoort helemaal niet te draaien en zeker niet op het water. Snel werd het Ponton vervolgens weggesleept, de twee dis stootblok fungerende micropontonnetjes als wratjes aan de zijkant bungelend. Verbaasde

reacties Van7> ners van ean enk* l de wal getuigden ' hui s>" hier iets bijzonders n 8,1 Toch zegt Hans- P A >r?' kans zouden krij s ;'^ s w s , de know-how d le ® . °H -I ben opgedaan verde ""^ ken zouden weeriel^C mooiers van kunnen ' "" et . terras (behe^S Rotterdams exrx^ horeca) ligt nu erg i/l!^handig onder de od5''V zou groter moeten ervan uitgegaan dat hVS loodrecht naar be ne J> komen maar dat btau *j praktijk anders uit w !' fc Er moeten meer rL S windschermen komen <5 wind bestand Ponton*,? <9 een meer permanento^N kunnen krijgen i n damse kunstleven w gebrek is aan podia ?'' ton team zou echter niet"' bij wie het plannen zou moeten indienen ^ stuurlijke voorgel 1 *van het Ponton is nX% tisch. het Havenbedr ® S het Ponton laten maar kwam tot de ontS'^' 1 dat het geen^kennist^ maar kwam tot de ontruS dat het geen kenn&S had om voorstel 1 ineen , ganiseren. De R ott L e orKunststichting had te mankracht om zich da» 1 * te belasten (volgens omdat het niet hun eis P „ was). Het bureau Promo,»®" Evenementen van de ge> te nam toen de zore Va „ J 1 ' project op zich en bestip' het vervolgens uit aan rhT 1 coördinator van het r™" damse Werkcentrum Dan! Voorde huur van het rv™ on, de opbouw van de triï en de exploitatiekosten 258.000 gulden ujJS" " In dit bedrag zitten ^ kosten van de afbraak na e temte e r VO ° rStellmg0p ^ Maliankay hoopt dat h.t idee van het Ponton daarin» niet definitef van de baan "Alleen de Lantaren^ speerpunt van het beleid van de Rotterdamse Kunststich ting is veel te mager. Daarnaast wordt er een heleboel afgepraat over drempelverla. ging en als deze stad op één manier gekarakteriseerd lui worden dan is het toch als ha. venstad. Als je dat bij elkaar optelt kun je ook zonder com. puter de conclusie trekken da! juist een stad als Rotterdam ernst moet maken met de gtdachte van een permanent drijvend cultureel centrum", Inlichtingen over het pm. gramma wn het Ponton: tri 360660.

Het Ponton 010, met oude jazz aan boord, wegvarend van de Rotterdamse Parkkade, (foto NRC-Handelsblad/Vincent Mentzel)