Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Garageklant: meer rechten

Onder redactie van W. J. van Campen en B. Greif

op de klant Q) O "O de klant af ,

De garageklant heeft er een paar rechten bijgekregen. Onlangs heeft de Bond van garagehouders (Bovag) nieuwe leverings- en betalingsvoorwaarden opgesteld, die voor de cliënten bepaalde verbeteringen inhouden. Een van die verbeteringen is dat degene die bij een Bovag-bedrijf een nieuwe of een gebruikte auto of een ander artikel koopt, het recht krijgt de koop ongedaan te maken als de overeengekomen levertijd drie maanden of meer is overschreden. Annulering van de koopovereenkomst moet per aangetekende brief gebeuren. De nieuwe leveringsvoorwaarden geven de werkplaatsklanten ook een betere garantie. Vroeger gold de garantieperiode van drie maanden alleen voor reparatiewerk dat de Bovag-garage zelf verrichtte. In de nieuwe bepalingen wordt deze garantie uitgebreid tot allp montage-, herstel- en onderhoudswerkzaamheden en ook tot het werk dat de garage bij andere bedrijven uitbesteedt. Vooral dat laatste is van belang, omdat nogal wat garagewerkplaatsen bepaalde werkzaamheden, zoals plaatwerk en klussen aan het elektrische systeem laten verrichten bij andede bedrijven, die in dat werk gespecialiseerd zijn. In de nieuwe Bovag-voorwaaiden is verder de sinds 1973 bestaande mogelijkheid ' tot het regelen van geschillen met garagehouders over verrichte reparaties en onderhoudswerkzaamheden opgenomen. De geschillenprocedure houdt in dat de ontevreden klant, die bij zijn garagehouder geen genoegdoening krijgt, zich — wel binnen de garantietermijn — kan wenden tot het Bovag-bemiddelingsbureau (postbus 5043, Den Haag). Als deze bemiddeling niet helpt, kan hij een beroep doen op de Geschillencommissie ANWB-Bovag, die een bindende uitspraak doet in zijn zaak en die over een eigen fonds beschikt waaruit gedupeerde klanten schadeloos kunnen worden gesteld. De Bovag heeft de nieuwe voorwaarden aan al zijn leden geadviseerd, maar ze nog niet dwingend opgelegd. Dat laatste wacht nog op de afhandeling van een aantal formaliteiten en op een regeling met de autoimporteurs, waarvan sommigen hun dealers eigen (voor de klant minder gunstige) leveringsvoorwaarden laten hanteren. De garageklant die wil weten waar hij aan toe is, doet er voorlopig dus verstandig aan vooraf te informeren of zijn garagehouder de nieuwe Bovagvoorwaarden hanteert. Ergernis De wijziging van de Bovagvoorwaarden is het resultaat van overelg tussen de Bovag aan de ene kant en ANWB en Consumentenbond aan de andere. Dit overleg heeft plaatsgevonden onder auspiciën van de Commissie

voor Consumentenaangelegenheden van de SER. De bemoeienis van deze SER-commissie met leverings- en betalingsvoorwaarden vloeit eigenlijk voort uit de woede en ergernis, die er al sinds vele jaren bij de Consumentenbond leeft over de verkoopvoorwaarden die in veel bedrijfstakken worden gehanteerd. Deze voorwaarden zijn meestal erg eenzijdig gericht op de belangen van de leverancier, die zich allerlei rechten voorbehoudt en zoveel mogelijk risico's en kosten op de klant afwentelt. Daartegenover kwam de Consumentenbond ruim twee jaar geleden met eigen standaardkoopvoorwaarden. Vrij algemeen werden en worden deze consumentenvoorwaarden door het bedrijfsleven afgewezen en het moet gezegd dat zij op hun beurt wel wat eenzijdig op de belangen van de koper waren afgestemd. De consumentencommissie ^an de SER besloot daarom vorig jaar bij wijze van proef in enkele branches te trachten door onderling overleg te komen tot standaard-leveringsvoorwaarden, die aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht zouden doen. Een van die branches was de automobielbranche. Het gewijzigde Bovag-contract is dan ook het eerste resultaat van het SER-initiatief. Nieuwe a uto Afgezien van de kritiek die de Consumentenbond nog heeft op enkele onderdelen van de nieuwe Bovag-voorwaarden is hiermee echter de autobranche bepaald

nog geen consumentenparadijs geworden. Met name de positie van de koper van een nieuwe auto is bepaald nog verre van ideaal. Die positie wordt bepaald door de garantievoorwaarden van de autofabrieken, waarnaar ook de nieuwe Bovagvoorwaarden verwijzen als het gaat om de levering van nieuwe auto's en andere nieuwe goederen. Als volgende stap in de ,,gezondmaking" van de autobranche zijn ANWB en Consumentenbond daarom in de slag gegaan met de auto-importeurs om een verbetering te krijgen in de vaak voor de koper bijzonder ongunstige bepalingen in de garantievoorwaarden. Het overleg over deze zaak is echter vastgelopen omdat de importeurs, verenigd in de RAI, zich beroepen op het feit dat het hier gaat om internationale voorwaarden die door de buitenlandse autofabrieken zijn opgesteld.

Wat de gebreken van de autogaranties betreft een paar punten uit de rijke praktijk van de juridische afdeling van de Consumentenbond: — De meeste automerken hebben ontbinding van de gesloten koopovereenkomst onder alle omstandigheden uitgesloten. — Als er defecten optreden moet de koper vaak aantonen dat ze niet door zijn schuld zijn ontstaan voordat hij recht heeft op vervanging en reparatie. — Als er onderweg defecten aan het licht komen, moet de koper vaak opdraaien voor de kosten van het verslppen naar een garage. — Vaak beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich tot de vervanging van defecte onderdelen. De verdere schade die door dit defect is veroorzaakt, valt dan buiten de garantie. Tot welke belachelijke situaties deze bepaling kan leiden blijkt uit het voorbeeld van de auto die door een bepaald mankement in brand vloog, waarbij de importeur (Chrysler-Simca) zich uitsluitend verplicht achtte het defecte onderdeel te vergoeden en de koper met de schade van de verloren gegane auto kwam te zitten. Andere sectoren De autobranche is maar een sector waarin voor de klant ongunstige verkoopvoorwaarden gelden. Al dan niet onder de paraplu van de SER-commissie wordt er in een aantal branches gepraat over aanpassing van de voorwaarden in voor de consument gunstiger zin. Zo zijn er onlangs nieuwe verkoopvoorwaarden

tot stand gekomen in de meubileringsbranche (stoffeerders, woninginrichtingzaken), voor de Bovag-huurautobedrijven, voor begrafenisondernemers en met de bouwondernemers voor nieuwe huizen. Over betere voorwaarden wordt verder — met wisselend succes — gepraat met de bouwers (over flatkoopcontracten), met de centraleverwarmingsinlateurs, met de parketvloerenleggers en met de openbare nutsbedrijven (gas, water en stroom). Op het verlanglijstje van de Consumentenbond staan daarnaast onder meer de NBM-makelaars (die tot dusver hardnekkig weigeren hun vreemde tariefsyifteem, waarbij zowel de koper als de verkoper betaalt, op te geven), de verkoopvoorwaarden voor bestaande huizen en de polisvoorwaarden van allerlei verzekeringsvormen. Afgezien van enkele incidentele successen zijn de vorderingen die aan het front van de leverings- en betalingsvoorwaarden ten gunste van de consument worden gemaakt niet indrukwekkend. Vandaar dat men bij de Consumentenbond zo langzamerhand tot de overtuiging is gekomen dat de noodzakelijke grootscheepse sanering op dit gebied alleen te bereiken is via een wettelijke regeling voor standaard-verkoopvoorwaarden. Op het ministerie van justitie wordt al enige tijd gedacht over zo'n regeling. Als het denkproces in het huidige tempo doorgaat, kan een wet op de verkoopvoorwaarden echter niet binnen vijf jaar tegemoet worden gezien.

De Buvag heeft de garantie voor reparatiewerk verbeterd,

(Foto IPO)