Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Algemeen

Raad teleurgesteld na debat over prostitutie

Door een onzer redacteuren ROTTERDAM, 31 aug. — „De prostitutie is er en blijft er; er zijn misstanden en er zullen misstanden blijven. De lokale wetgever is niet in staat daar iets aan te veranderen". Met die noorden besloot burgemeester W. Thomassen gistermiddag een voor vrijwel alle raadsleden teleurstellend verlopen debat over de prostitutie in Rotterdam en meer in het bijzonder over de bestrijding van de uitwassen daarvan.

Directe aanleiding was een voorstel om de Algemene politieverordening in dit opzicht te verscherpen, maar een belangrijk onderwerp van gesprek waren ook de ernstige ongeregeldheden die zich vorige week op Katendrecht hebben voorgedaan tussen een aantal souteneurs en leden van het wijkorgaan. Een grote desillusie maakte zich meester van de meeste raadsleden na een als „uiterst formeel en juridisch" genoemd betoog van burgemeester Thomassen, die zeer beknopt antwoordde op een grote reeks vragen en blijkens de reacties uit de raad niet voldoende blijk gaf van ernstige bezorgdheid over de scherpe tegenstellingen die op Katendrecht tussen de gewone bevolking en de prostitutie aan het licht zijn getreden. ,, Overtrokken'' Burgemeester Thomassen wees de klachten van een aantal raadsleden dat de politie niet krachtig genoeg is opgetreden van de hand. „De politie legt geen klachten terzijde. De zaak is in hoge mate overtrokken bij u overgekomen". Na de verwijten van de raadsleden dat hij wat al te luchthartig over de ernstige ongerustheid van de raad was heengelopen verduidelijkte de heer Thomassen: „Ik ben bezorgd over de uitkomst van het onderzoek naar aanleiding van een aantal klachten en daarom praat ik er nu liever niet over". En ook: ,.]k heb mijn redenen om de politie op Katendrecht rugdekking te geven". De heer Thomassen hield de raad ook voor dat het voor hem geen enkele zin had „breed uit te halen" over deze zaak, al was het maar om de betrokkenen niet meer in het vooruitzicht te stellen dan haalbaar is. „Ik heb de zaak stellig niet gebagatelliseerd", aldus de heer Thomassen. Vrij algemeen bestond in de raad de indruk dat de politie bij het afwegen van de belangen van alle partijen op Katendrecht die van de bewoners ten onrechte niet heeft laten prevaleren. Drs. A. J. Lems (PvdA): „Depolitie heeft een begrijpelijke voorkeur voor concentratie van de prostitutie op Katendrecht met het oog op de criminele randverschijnselen. Tijdens de recente onlusten had de politie de belangen van de bevolking zwaarder moeten laten wegen".

Met de meeste andere raadsleden was hij van mening dat de bevolking van Katendrecht recht heeft op een rustig leven, ongestoord door lawaai en door andere uitwassen van de prostitutie. „We hebben er geen behoefte aan op te treden als zedenmeesters: centraal staat voor ons de handhaving van de openbare orde", aldus de heer Lems, die zich verwonderde over de tolerantie waarmee de politie naar zijn mening in Katendrecht optreedt. Het aantal daar werkende souteneurs is exact bekend. Strafvervolging mag dan moeilijk zijn, het moet, zo .meent de heer Lems, toch op z'n minst mogelijk zijn hen te belemmeren hun beroep uit te oefenen. Vrees De fractievoorzitter van de PvdA had wel waardering voor de motieven van de politie om niet al te streng op te treden, teneinde de rust zoveel mogelijk te handhaven, maar meende ook dat de recente gebeurtenissen op Katendrecht hebben uitgewezen dat deze methode geen vruchten afwerpt. De mededeling van burgemeester Thomassen dat er maar weinig klachten zijn en dat hem zelf slechts één telefonische klacht uit Katendrecht heeft bereikt, maakte op de raadsleden weinig indruk. „De mensen durven niet te klagen uit vrees voor represailles van mensen over wie zij klachten indienen", was de reactie. De fractievoorzitter van de prot.chr.groep, de heer Van der Meiden, zei te vrezen dat het recht van de sterkste op Katendrecht zal gaan gelden als het beleid van de gemeente uitsluitend gericht blijft op het handhaven van de rust. Burgemeesters Thomassen: „Als de Katendrechters zouden zeggen: de 2500 mensen die hier nu nog wonen willen weg, dan kan dit binnen drie jaar worden geregeld. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing". Hij deelde nog wel mee dat met de hoofdcommissaris van politie zal worden besproken of het aantal politiemensen op Katendrecht kan worden uitgebreid. Op verzoek van de gemeenteraad (vervat in een motie die door vrijwel alle fracties werd ondersteund) zullen B en W een aantal maatregelen bespreken die er op korte termijn toe kunnen

leiden dat de overlast als gevolg van de prostitutie op Katendrecht verdwijnt. Aangedrongen werd op stringente toepassing van de Algemene politieverordening, het verwijderen van diegenen uit de wijken die daar alleen komen omdat zij bedrijfsmatig direct of indirect met de prostitutie te maken hebben, zodra hun optreden de openbare orde verstoort en het terugbrengen van de prostitutie op Katendrecht tot de situatie zoals deze in 1970 bestond. Krachtiger beleid Aan de burgemeester is verzocht overleg te plegen met het openbaar ministerie opdat krachtiger zal worden opgetreden tegen souteneurs en bordeelhouders en ook opdat een krachtiger beleid wordt gevoerd tegen intimidatie, geweldpleging e.d. De voorgestelde wijziginggen in de Algemene politieverordening, de directe aanleiding tot het raadsdebat, werden door de meerderheid van de raad zonder bezwaar geaccepteerd. Het tippelverbod zal nu worden aangevuld met de bepaling dat ook de meer passieve vorm van werving door prostituées wordt verboden. Artikel 48, handelend over het vigileren, bepaalt nu ook: „Het is aan personen van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zich aan prostitutie of andere ontucht overgeven verboden met kennelijk ontuchtige bedoelingen op of aan de weg heen en weer te lopen, zich op dezelfde plaats op te houden of post te vatten. De bepaling beoogt optreden van de politie mogelijk te maken tegen prostituées die zich, met name in het centrum van de stad, laten oppikken door automobilisten. Ook de raamprostitutie is nu verboden. Een andere wijziging van de APV betreft het optreden tegen sexclubs die gelegenheid tot rendez-vous geven. Zij kunnen na overtreding van het betrokken artikel worden gesloten. Het opnemen van deze bepaling betekent, zo meenden enkele raadsleden te mogen concluderen, een toleranter houding tegenover sexclubs die zich van het geven van rendez-vous onthouden. Veel waardering bestond er in de raad voor het besluit om het verbod inzake het uitlokken tot homoseksuele opvattingen te laten vervallen.

De fractievoorzitter van de PvdA drs. A. J. Lems aan het woord over de problemen in Katendrecht.