Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

atuurbouw: specialisme

ïSSELAAR

ide druk van het stanVan Landijs tot Pol•ueedujzend eeuwen Zuipbied)* ran G. D. van der oofd van de afdeling oudjjg bodemonderzoek van dienst voor de IJsselmeerbevat een nieuw hoofdttortgang der ontwikkelin(Tin wordt vooral aandacht ien aan de inrichting van ik polders (ook de Marcd wordt met name genoemd),

die vooral bestemd zijn als woon-, werk- en recreatiegebieden voor de niet-specifiek agrarische bevolking. Dit betekent de introductie van een nieuw specialisme, nl. natuurboüw. Er is meer aandacht dan voorheen voor het bestemmen van gronden ten behoeve van bos. Ook is gedacht aan het instellen van' reservaten, zoals een weidevogelreservaat Een ander vogelreservaat is gesticht nabij de brug van

de Zwolse Hoek. Een deel van 150 ha wordt ingericht voor een permanente landbouwmanifestatie „De Flevohof". In 1990 zal Zuidelijk Flevoland geheel zijn ingericht; in totaal is 21.500 ha voor landbouw- en 10.750 ha voor bos, recreatie- en natuurgebied bestemd. Tegenover Harderwijk komt een stad: Zeewolde. Het noordelijk' deel van de Markerwaard heeft een grof-zandige bodem, vrij sterk versneden doordat dit vanouds een stroomgebied was waar het water de bodem herhaaldelijk veranderde. Een belangrijk deel van het grove zand van het Enkhuizer zand blijft in het IJsselmeer, maar een klein gebied wordt wel ingedijkt en komt in het noorden van de Markerwaard te liggen. De bodemgesteldheid zal zeker niet zo homogeen zijn als de resultaten van de onderwaterkartering aanvankelijk deden geloven. Uit de detailkartering zal later een veel meer gecompliceerde opbouw blijken. De oudere gronden in de nieuwe polders zijn al van grote betekenis voor het archeologisch onderzoek. Gebleken is, dat zowel in de gebieden met pleistocene opduikingen als ook in de oude zeekleilandschappen resten voorkomen van prehistorische bewoning. Reeds tien oude woonplekken konden worden vastgesteld (bij Swifterbant twee). Daarbij kwam aan het licht, dat de be\i^,öJng van het rivierduin dateert van voor plm. 3660 V .C., die van de oeverwal meer naar het Zuidwesten van voor 3350 v.C. Woonplaatsen die herinneren aan mensen, die al in een heel vroeg stadium van het neolithicum naast jacht en visserij ook landbouw hebben kunnen bedrijven. Speciale aandacht vraagt de schrijver voor het nieuwe museum voor de scheepsarcheologie te Ketelhaven. Een heel bijzonder bedrijf in het nieuwe land is de viskwekerij van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij. •Van Landijs tot Polderland, door G. D. van der Heide, vierde druk. Uitg. A. J. G. Strengholt b.v. te N aarden.