Dit is een artikel uit het NRC-archief Dit artikel is met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd en voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd volledig correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

onder de keizerskroon Gevlijde stenen zijn een vereniging waard

Veel artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken gedigitaliseerd. Deze technieken leiden niet altijd tot een correct resultaat. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. We werken aan verbetering.

„Een keuspot is een pot waarin een as kan ronddraaien". „Gevlijde stenen liggen plat, gestrate stenen staan op een lange smalle zijde". „Veur woonde volk en achter woonde ook volk". . Zo. Oat weten we dan ook weer. Van buiten leren graag! Dit zijn verklarende voetnoten voor de in gevels en puien geschoolde die geïnteresseerd het fraaie met fotografieën verluchte artikel „De restauratie van Hoogstraat 33 te Hasselt" zal gaan doorvorsen. Het staat in het jaarverslag — het vierenvijftigste — over 1972 -i- -ivan de Vereniging Hendrick de Keyser, een van die clubs die er niet in kunnen berusten dat historische percelen voor het nage siacru icioor gaan. ivien teiie tv gulden per jaar neer en dan is men lid en maakt buitendien kans op een woninkje waarin men zich in de 17e eeuw kan wanen, maar waarvoor wel exorbitant hoge I. . _ .1 \ lilt huren worden gevraagd. Vijf- zeshonderd gulden per maand is niet exceptioneel voor een Hendrick de Keyser-huisje, maar ja, de vereniging vindt „het optimaal en verantwoord gebruik maken van de geboden wettelijke mogelijkheden tot aanpassing van de huurovereenkomsten noodzakelijk". Gezien de stijging van prijzen en lonen. Ondanks dat laat' ste zien we Jan de losarbeider nog niet direct in een pandje trekken van Stadsherstel of Hendrik de Keyser of Heemschut en nog minder van de Nederlandse Kastelenstichting die met zijn allen sinds 26 oktober door notarieel ingrijpen verenigd zijn in de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Samen met nog de „Hollandsche Molen" en de ANWB. In de loop van 1972 voegde Hendrick zes nieuwe panden toe aan zijn bezittingen, waarvan een in Amsterdam: Lange Leidsedwarssraat 152. In die straat bezit hij er vijf naast elkaar. Het nieuwe wordt „evenals de andere panden van bedoeld blokje gekenmerkt door een in baksteen opgetrokken ingezwenkte halsgevel met een fraai gedetailleerde natuurstenen bekroning. Van oorsprong hebben wij hier te maken met een beneden- en bovenwoning. hetgeen ook duidelijk spreekt uit de dubbele ingangspartij op de dwarse natuurstenen stoep met eenvoudige gietijzeren bladballusters." We zijn er even gaan kijken en het is zo. Zes panden erbij in een jaar. „Wij vinden het niet om over te roepen maar laten wij ons maar aansluiten bij de directeur, de heer W. Raue want die rept nog maar eens van de „bijzonder zorgelijke situatie die in ons land is ontstaan rond de subsidiëring van monumenten.'.' Het geld dat CRM tot dusverre schokte kan de schulden en de tekorten niet dekken, klaagt de heer Raue. Iets nieuws of eigenlijk als nieuw te maken ouds aanpakken kan bruin nauwelijks trekken. Geen geld? ia dan geeft de gemeente maar weer een sloopvergunning af en »l CCII Siuupvci IJUIIIIilllj ai Cll het is om tranen in de ogen te krijgen — daar gaat weer een

architectonisch be| a „„ , tje neer. Een v er |iJl ' J * herstelbaar a | s de De heer Raue jaarverslag: „z 0 inspanningen'^éecT"' ' arenl) habilitatieproces S ' n o-- 1 ZlJn «chrijft nullen toelaatbare bresssn WHr stads- en dorpsbeelH. 0ntSta^, licht juist door gïft incnannin... T tl ® iar*n!, ..Bedroevend'^inT ««'Mi het subsidié * d cle nieuwe wegen inslaan weCBM^nlt l!a *l het subsidiebeleid „ Waarbij «I even ten^J bedoek een oud CRM niet het fonkelnieuwe h 00 we CRM van de heer Van n! j ®P j oudejaarsavond k 0 „ ? drik de Keyser 189 panden'bezat"?^" ^ 9 e meenten. Waarbij noo opgenomen is de erfenis i^ r - J. C. Martens van $, — hoven. Twee panden in iit» Hendrick de Keyser gi„. 2 ' teden en 196 donate Ll , nipnuuo ififar !. nieuwe jaar in. ^ et '* natuurlijk niet zo dit leden van Hendrik de Key Mr maar zitten te huilen om restauratiebeleid van de ov«4 Ontspanning moet er wem, zijn ze, staat in het ja arve , vorig jaar op 30 Juni met allen naar Middelburg ge» Op vrijdag. Voor velen een „teleurstelling' dat het d> niet op zaterdag werd herhm, daarom willen ze dit jaar vri èn zaterdag uit. Om de een of andere re stemt zo'n jaarverilag ons" halve met droefheid tevtm grote vrolijkheid. Wie lacht, die de mens bezietl „De excui begon", zo herinnert mm van een jaar geleden, „mt samenkomst in de hal vin fraaie stadhuis aan de Ui waar door de goede zorgtn . het gemeentebestuur de >:| werd aangeboden!".,,, m verder was het een heerlijke 1 „Onze voorzitter kon als ;n welkom heten Mr. J. Aarts commissaris van de Koningin de provincie Zeeland, Drs. P Wolters, burgemeester vin delburg, wethouder W. P I. Bi met nog enkele vooraj stu» figuren van besturen der vincie en gemeente." Sommige mensen zijn ook ju moe, zou je haast denker „Het Algemeen Bestuur kwiiti het verslagjaar eenmaal bj en wel op 3 oktober in „Hui van Brienen", Herengracht te Amsterdam. Onze vort prof. mr. F. Baron van der maakte toen bekend dat hij: door zijn drukke werkzaamtwu helaas genoopt 'zag zijn fiw van voorzitter neer te legger En dan: „Het is daarom vere gend dat de scheidende ter de wens te kennen hee^ geven lid te willen blijven 1 het Algemeen Bestuur, zodat tijd nog een beroep op de 1 Van der peltz gedaan zal k»™ worden. De vergadering f* streepte deze woorden niet > hartelijk applaus." Nu ja, een jaarverslagge"', maar een jaarverslaggeve' fraai oud historisch onveil baar pandje 'is nooit weg Udal pclllUJC I» "»* * voor altijd weg. Daar gaat M' ;

N.Z. Voorburgwal 23*—240, postbus 596. Amsterdam, telefoon

Het tweede pand van links is de Amsterdamse Hendrick de Keyser van 1972. De enige.