Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Minister met oppositie tegen agere subsidie an Studio

L politieke' redactie I ,ir 12 nov. — Minisf "ffcRMI heeft zich gis, Tweede Kamer J" 1 .«et tegen vermindeIn de subsidie aan de to^ studio. Dit was een rinige onderwerpen bij iSbehandeling waarfe oppositie het volledig 1 bewindsman eens was. L** het amendement E'if regeringspartijen is thans nog met dui■aat er gaat gebeuren. VolÏJls * |U de sub j ld / ever " ÉL betekenen dat zonrede motivering het exJ f van Studio halverEfindigd moet worden. Hij Cf bereid op dit moment f oordeling van het expert te spreken en wilde L gan g van zaken m de Ist eerst een advies van de fcoor de kunst inwinnen. He wrijvingen van woenst 5 en de minister en de opK bleek Engels, evenals de Staatssecretarissen gisteren 1 iets over de stroom van Lsvoorstellen- en moties |en Niettemin werden bij" amendementen, ook een t regeringspartijen, afgef Alleen een motie van de r Du Chatinier werd door lecretaris Vonhoff overge■ Daarin werd bepleit om ■1973 jaarlijks aan de vorïisti tuten Capellerput, *♦. lues en Essenburg subsidie Itennen. jd r had Vonhoff zich ook T verklaard een amendekan Du Chatinier over te | om de medische sportkeulet ƒ20.000 meer te subrt tle amendementen van de pgspartijen die nog een naken a.s. dinsdag bij de [ingen te worden aangenoletreffen: verhoging van de ■ie voor sportvoorzieninpet een half miljoen (ten van toneel en regionale Iele centra) ƒ 250.000 extra |lub- en buurthuiswerk (dit enige voorstel dat ook oppositie wordt onderƒ100.000 meer voor de toep P2 in Utrecht (beelI kunstenaars), (ten koste fe filmsubsidies), ƒ 50.000 or de federatie ZangersIgingen, harmonie en fanfen f 274.000 meer voor de kscholen. lister Engels verklaarde lereid te onderzoeken of er r extra financiële middelen fding gegeven kan worden i activiteiten van de regiowoepen. De suggestie van ID'er Van Dijk om voor de Jtkijkers" (tv-bezitters die kijkgeld betalen) een genelardon in te voeren als zij ►oor 1 januari aanmelden, •hij niet volgen. Dat zou ze bevoorrechte positie plaatfond hij. «sering streeft naar een ^bestand van voldoende n 'eit en rentabiliteit, aldus - °e noodmaatregelen, die Pimissie-Rooij heeft aanbeverstrekken van een w naar rato van het pa■nJfvi' wil de regering met hanteren want dit zou elen 6n te sterlc be " voor voorzieningen ïem.r 6 V , an buit enlandse ers zal in de toekomst j •

tot 100 procent worden opgetrokken, als het heffingensysteem via de werkgevers in werking treedt. Staatssecretaris Vonhoff nam zieh voor in 1973 wat meer financiële armslag te bieden aan het clubhuis-, buurt- en wijkwerk, althans voor de organisaties die goed functioneren. Maar dit zal- wel sterk afhangen van de begrotingsruimte voor dat jaar, zei hij. Vonhoff verzette zich sterk tegen de gedachte dat hij met de verhoging van de bibliotheektarieven „drempels" zou willen leggen. Zijn verklaring, dat met de verhoogde opbrengst wordt beoogd voorzieningen voor de zeer jeugdige lezers te treffen, werd door de PvdA'er Meijer bestreden. Meijer zei dat veel bibliotheken het geld zullen moeten aanwenden om hun tekorten te dekken. Oorlogsslachtoffers Staatssecretaris Van Veenendaal zegde de socialist Voogd toe dat hij de werking van de zogenaamd omgekeerde bewijslast in de uitkeringsregeling voor oorlogsslachtoffers zal laten onderzoeken. Het afwijzen van aanvragen is volgens mevrouw Van Veenendaal alleen mogelijk als buiten twijfel staat dat de oorzaak van de invaliditeit een andere is dan de oorlogsvervolging en/of het verblijf in kampen. In alle andere gevallen dient ervan uitgegaan te worden dat dit verband bestaat. Een aantal klachten die de staatssecretaris bekend waren, zijn te wijten aan de inzichten van artsen die onderscheid maken tussen invaliditeit en het optimaal functioneren van de vervolgden in maatschappelijk opzicht. Deze gevallen zullen worden onderzocht.