Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Nijverdal maakt herstel door

Door onze correspondent ALMELO, 5 nov. — De Koninklijke textielfabrieken Nijverdal-Ten Cate (8500 werknemers) verwacht dat de omzet dit jaar zal stijgen van ƒ 360 miljoen tot ƒ 400 miljoen. Tevens wordt verwacht dat de voorraden met ongeveer ƒ tien miljoen zullen verminderen. Er heeft daarbij een — overigens noodzakelijke — prijsaanpassing naar boven plaatsgevonden. De resultaten van het eerste halfjaar zijn bevredigend en behoorlijk beter dan die over de eerste zes maanden van 1970. .Er is geen reden om aan te nemen dat de zaken zich in de tweede helft van dit jaar ongunstiger zullen ontwikkelen. De investeringen zullen kleiner zijn dan in 1970, toen 24 miljoen gulden in de bedrijven werd gestoken. In 1971 zal er voor 16 miljoen worden geïnvesteerd, terwijl er 20 miljoen vrijkomt uit de afschrijvingen. De textielconjunctuur onderscheidt zich nog gunstig van de algemene conjunctuur. De nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Nijverdal-Ten Cate, mr. J. J. C. Alberdingk Thijm, rekent er echter op dat. indien de bestedingen zullen teruglopen, ook de textiel daar de gevolgen van zal ondervinden, en wel in de loop van het volgend jaar of in 1973. Op de huidige gang van zaken in de textiel is de koude sanering, waardoor vele bedrijven het bijltje erbij neer hebben gelegd, van invloed geweest. Reorganisatie Het concern Nijverdal-Ten Cate zit in een periode van reconstructie en reorganisatie. De traditionele weef- en spincapaciteit wordt niet verder uitgebreid. De heer Alberdingk Thijm herinnert aan een uitspraak van zijn- commissaris dr. W. T. Kroese, die onlangs constateerde dat „terwijl er nog

heftig over gediscussieerd wordt inmiddels al een belangrijk stuk van het arbeidsintensieve deel van de textiel vertrokken is naar Oost-Europa en de ontwikkelingslanden". De heer Alberdingk Thijm is van oordeel dat de produkties die kapitaalintensief zijn en die, onder meer om modieuze redenen dicht bij de markt moeten zitten, hun plaats in de westerse landen zullen behouden. De nieuwe machines, die een grote produktie geven, maken dat de textielfabriek van vandaag niet zo groot van omvang behoeft te zijn als enkele decennia geleden. Nijverdal-Ten Cate zit dan ook met het probleem dat de heer Alberdingk Thijm „de holle kies" noemt: leegstaande fabrieken bij een gelijkblijvende of hogere produktie. Nieuwe artikelen In het programma van het grootste Nederlandse textielconcern komen artikelen voor, waarvan men enkele jaren geleden nooit heeft kunnen denken dat ze ooit door een textielfabriek zouden worden vervaardigd. De nieuwste synthetische vezels en garens hebben de weg gebaand voor produkten voor de boten- en tankbouw, weg- en waterbouw (onder meer kunstmatig zeewier voor het in toom houden van zeestromingen). Verder sportartikelen en proaukten voor de elektrotechnische en verfindustrie. De samenwerking van Nijver - dal-Ten Cate met het Amerikaanse chemische concern Thiokol wordt verder uitgebreid. De fabriek voor versterking van vaste tapijten in Nijverdal. waar ook glasweefselk worden vervaardigd, zal ook worden vergroot. Met dit project is NijverdalTen Cate. aldus de heer Alberdingk Thijm, de eerste fabrikant van synthetische vezels en garens in Twente geworden. Het is niet de bedoeling om te gaan opereren op de markt voor de traditionele synthetische vezels. De hele technische sector is, zegt de heer Alberdingk Thijm, over het algemeen goed rendabel. De omzet is gegroeid tot 65 milioen. Nijverdal-Ten Cate is sedert enke'e jaren samen met Andex ir> Uithoorn actief op de markt voor c'f h reise's. Tn Oidenzaal zal het hoofdkwartier worden gevestigd van de Andes-Ten Cate-groep, die daarnaast over vestigingen beschikt in Groenlo en Rh enen.

Een batterij spinmachines bij Nijverdal-tén Cate in Almelo. Het texticlconcern heeft besloten zijn spin- en weefcapaciteit te bevriezen.