Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Weinig in Jsselmeer

een onzer redacteuren HAAG, 10 juli — Met palingvissery op het IJseer is het slecht geel: de vangresultaten van van slecht tot zeer ht en over de preciese [jaak tast men in het duisAnderhalf jaar geleden erd °P hasis van een raport van het Rijksinstituut oor visserijonderzoek de jilvisserü verboden en ic n verwachtte daarna dat devangsten zouden verberen, maar dat is niet ge„rrl !« rd ' onder de mismoedige vissers, m wie enkelen er al toe zijn ;ergeë aan hun schepen te ver)P en, doen allerlei geruchten - ronde over het verdwijnen is de paling. Zij variëren van m misboring naar aardgas tot j, veel sterkere watervervuiig, nu tengevolge van de Del.werken meer water via de Issel in het IJsselmeer wordt [loosd, maar wetenschapsmenji geloven daar niet in. Bij de Visserijinspectie in ftrecht verklaarde men dat er enkele aanwijzing is dat de djffzaak in deze richting moet lorden ge,zocht. Ir. Th. J. Tienstra van de Diictie van de Visserijen in Den aag toonde zich niet verbaasd ' er de slechte palingvangsten, Er is een bepaalde correlatie issen de vangstresultaten in w bepaald seizoen en de Jasaalintrek 5 jaar daarvoor." )e paling, die nagenoeg in alle innenwateren van Europa oorkomt, trekt, eenmaal 4 tot 5 S ar oud, naar zee, wordt daar slachtsrijp, schiet in de diepte uit en sterft daarna. De jonge iertjes, nog geheel doorschijend — vandaar de benaming lasaal — trekken van de paailaatsen onder de Amerikaanse ust naar het continentale pla[au en W eten hun wég te vine n naar de mondingen van riieren). „Al in de jaren 1964 en 1965 ras er het vermoeden dat er' «el minder glasaal was en ik en dus niet zo verbaasd dat er u minder wordt gevangen. ^uilverbof1 „Ook bij de geregelde controle tan de vangsten — niet alleen laar hoeveelheid maar ook naar amenstelling — bleek een onjunstige ontwikkeling. Daaruit 5 indertijd voortgekomen het Ingenskjfuilverbod. Daaraan wijten de sers nu alle narigheid, maar biologen zijn andere meninfcn toegedaan", aldus ir. TienDit voorjaar is er een bespreing geweest met deskundigen daarbij werd de verwachting "gesproken dat de palingangsten dit seizoen minder ouden zijn tengevolge van een "^inatie van oorzaken. Volgens onze zegsman is er inerdaad minder paling in het Jsselmeer maar buiten de Afluitdijk en de Noordzee zit list veel paling. „Misschien dat aar het milieu wat vruchtbaarer i s > wa * plezieriger vóór de aling; misschien dat het IJsseloeer wat minder plezierig is r ' wor d en nu dat wat kleiner is e worden." Ook op andere plaatsen wordt ieklaagd over geringere vangonder meer in de monding ran de Elbe. De directie van de ^ sseri 3en wil de proefvisserij lu uitbreiden en de vis o.m. op ftwaliteit onderzoeken. Ir Tienstra had de indruk dat ®t over de hele wereld wat ninder goed gesteld is met de "aling, zonder dat daarvoor een fdoende verklaring kan worden gegeven. „Wanneer het goed gaat met 'e vangst, dan wordt daar wei'i§ over gefilosofeerd, maar gaat wat minder goed, dan wor>en reeksen verklaringen gegeten. De vissers wijten het dan iari het kuilverbod, de biologen >an de kwaliteit van het water, »e milieumensen aan de milieuverontreiniging", aldus ir. "enstra. Hij zelf houdt het 'oorlopig op een combinatie van Natuurlijke factoren, waar ook e 'ders in de wereld een geringer telingbestand valt de constateren.