Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden bestaan uit drie delen:

  1. Algemene bepalingen
  2. Aanvullende bepalingen voor consumenten
  3. Aanvullende bepalingen voor zakelijke abonnees

 

Deel I: Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definities

Aanbieding
Elk aanbod van de Uitgever tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst door middel van een publicatie in het Uitgeefproduct.

Abonnee
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Uitgever een Abonnementsovereenkomst sluit, aan wie de Uitgever een Dienst levert of met wie de Uitgever in andere rechtsverhouding staat.

Abonnementsovereenkomst
Iedere overeenkomst tussen de Uitgever en een Abonnee die de Abonnee het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de contractsduur het overeengekomen abonnement te ontvangen. Hieronder vallen – afhankelijk van de Abonnementsovereenkomst – ook de Dienst(en) die de Uitgever aanbiedt.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden.

De Uitgever
De Uitgever is Mediahuis NRC B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 242 80 642 en de aan Mediahuis NRC B.V. gelieerde (dochter)vennootschappen en groepsmaatschappijen.

Dienst
Alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die de Uitgever aanbiedt die al dan niet onderdeel uitmaken van een Abonnementsovereenkomst, zoals onder meer maar niet beperkt tot de Website, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven, en alle abonnementen die de Uitgever aanbiedt, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen. Bepaalde Diensten zijn alleen toegankelijk voor hen die een Abonnementsovereenkomst gesloten hebben.

Initiële Termijn
De eerste termijn die aanvangt op het moment dat het abonnement volgens de Abonnementsovereenkomst start en welke termijn voortduurt voor de tussen de Uitgever en de Abonnee in de Abonnementsovereenkomst overeengekomen periode.

Uitgeefproduct
Alle door de Uitgever uitgegeven of uit te geven media zoals ondermeer maar niet uitsluitend de papieren en digitale edities van de krant (NRC) en NRC De Week, met inbegrip van alle bijlagen en specials, nrc.nl en de NRC Audio app. Het staat de uitgever verder vrij om een zelfstandige commerciële uiting van derden of een product van derden toe te voegen aan het uitgeefproduct.

Website
De website(s) beheerd door de Uitgever.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Op alle Aanbiedingen, Abonnementsovereenkomsten en op elk gebruik van de Diensten van de Uitgever zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.7.

2.2. De Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten tot het plaatsen van een advertentie in een Uitgeefproduct.

2.3. In aanvulling op DEEL I van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de Abonnee, tevens DEEL II of DEEL III van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Abonnementsovereenkomst, prevaleert de Abonnementsovereenkomst.

2.4. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website. Op verzoek zal de Uitgever een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

2.5. Door het aangaan van de Abonnementsovereenkomst en de Diensten te gebruiken verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden. De Uitgever wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Abonnee, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

2.6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever is de Abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst of uit het gebruik van de Diensten aan derden over te dragen.

2.7. De Uitgever is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Uitgever zal een voorgenomen wijziging bekend maken in het Uitgeefproduct en op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn gesloten.

2.8. In de gevallen waarin de betreffende Abonnementsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Uitgever een regeling treffen naar redelijkheid.

2.9. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullende Uitgever en de Abonnee het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 - Aanbiedingen en abonnementstarieven

3.1. Alle Aanbiedingen van de Uitgever die gericht zijn op een specifiek persoon of specifieke onderneming zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en alleen geldig gedurende de in de Aanbieding vermelde termijn. Indien niet expliciet een termijn is genoemd, is een Aanbieding geldig gedurende 14 dagen.

3.2. De Abonnementsovereenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden gesloten. De Uitgever bevestigt de totstandkoming van de Abonnementsovereenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Abonnee.

3.3. De Uitgever is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te verbinden.

3.4. De Uitgever is gerechtigd de abonnementtarieven te wijzigen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

3.5. De tarieven vermeld in Aanbiedingen gelden niet voor reeds lopende of te verlengen Abonnementsovereenkomsten, tenzij de Uitgever in de Aanbieding uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Aanbiedingen gelden, met uitzondering van NRC de Week, en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, enkel in Nederland.

3.6. De digital variant van de krant (NRC) is een weergave van de papieren uitgave, te lezen op onder meer (tablet)computers en smartphones. De complete inhoud van de krant wordt weergegeven in het digitale product. De Uitgever is vrij het digitale product te wijzigen of aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft tussen het abonnementsgeld en de geleverde prestatie van de Uitgever.

3.7 De Website kan een andere inhoud bevatten dan de papieren uitgave en de digitale uitgave van de Uitgever.

Artikel 4 - Levering en bezorging van het Uitgeefproduct

4.1. De Uitgever zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering en bezorging van het Uitgeefproduct zorg te dragen. De vastgestelde bezorgtijden worden regelmatig gepubliceerd in het colofon van de krant en op www.nrc.nl. De bezorgtijden van NRC De Week worden gepubliceerd op www.nrc.nl/deweek. Onder bezorging van de digitale uitgave wordt verstaan het aan de Abonnee beschikbaar stellen van de uitgave voor downloaden.

4.2. De Uitgever is gerechtigd om het Uitgeefproduct op elk gewenst moment te wijzigen, te vervangen, te veranderen, in een andere frequentie te laten verschijnen of te laten vervallen, en om de distributiewijze te veranderen.

4.3. Op erkende feestdagen, in de zomer en in uitzonderlijke gevallen, is de Uitgever gerechtigd om het Uitgeefproduct niet dan wel in aangepaste vorm te laten verschijnen.

4.4. Bezorgtijden van het Uitgeefproduct zijn altijd indicatief en zijn nooit een fatale termijn. Klachten met betrekking tot de bezorging geven de Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien de Uitgever de bezorgtermijn structureel overschrijdt dient de Abonnee de Uitgever schriftelijk in gebreke te stellen.

4.5. De Uitgever kan handbezorging niet garanderen. Indien de Uitgever om welke reden dan ook genoodzaakt is om handbezorging om te zetten naar postbezorging en de Abonnee heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de omzetting naar postbezorging, is de Uitgever gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Abonneeovereenkomst te beëindigen.

4.6. Indien het adres waar de bezorging dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het uitbesteden van de bezorging aan een postbedrijf zal de bezorging niet op de dag van verschijning plaatsvinden.

4.7. Indien de locatie waarop de bezorging dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van extra kosten, is de Uitgever gerechtigd deze kosten aan de Abonnee in rekening te brengen. De Uitgever hanteert de bezorgnormen van het postbedrijf in dezen. Voor NRC De Week is postbezorging in de abonnementsprijs inbegrepen.

4.8. Klachten over de bezorging kunnen bij voorkeur online via www.nrc.nl/service of telefonisch bij de Uitgever worden gemeld op de dag van de overeengekomen bezorging vóór een in het colofon van de krant (NRC) vermeld tijdstip. De digitale uitgave zal, wanneer zij niet tijdig voor downloaden beschikbaar is gesteld, zo snel mogelijk alsnog beschikbaar voor downloaden worden gesteld.

4.9. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde abonnementsgeld indien gedurende een of meerdere dagen niet door de Uitgever wordt bezorgd als gevolg van een overmachtsituatie die de levering onmogelijk maakt. Wel kan restitutie aangeboden worden in de vorm van een kosteloze verlenging van het abonnement met de periode dat er niet is bezorgd bij de Abonnee.

Artikel 5 - Betaling

5.1. De betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na de datum zoals op de betreffende factuur aan de Abonnee is vermeld.

5.2. De Abonnee kan er voor kiezen middels een Nederlands (Bank)rekeningnummer een automatische incasso te laten verrichten door Mediahuis NRC B.V. Voor nieuw afgesloten abonnementen kan automatische incasso de enige betaalmogelijkheid zijn. Deze machtiging zal uitsluitend gebruikt worden om het abonnementsgeld te incasseren. Wijzigingen met betrekking tot bankrekeningnummer of de betalingswijze dienen door de Abonnee kenbaar gemaakt te worden aan Mediahuis NRC B.V.

5.3. Vragen met betrekking tot facturen voor de Abonnementsovereenkomst dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur aan de klantenservice van de Uitgever gericht te worden.

Artikel 6 - Adres en bezorggegevens

6.1. De Abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Uitgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Abonnementsovereenkomst, tijdig aan de Uitgever worden verstrekt.

6.2. De Abonnee is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan de Uitgever door de Abonnee verstrekte informatie.

6.3. Adreswijzigingen dienen uiterlijk 5 werkdagen voordat de wijziging intreedt te worden doorgegeven aan de abonnementenadministratie van de Uitgever. Voor NRC De Week geldt een extra verwerkingstijd van 5 werkdagen.

6.4. De Uitgever mag er van uitgaan dat het verstrekte factuuradres evenals het bezorgadres correct zijn, totdat de Abonnee bij voorkeur schriftelijk via www.nrc.nl/service of telefonisch aan de Uitgever een nieuw adres heeft meegedeeld.

6.5. De Abonnee dient medewerking te verlenen aan de levering door de Uitgever, door in ieder geval een brievenbus te hebben, die voldoet aan de geldende PostNL bezorgnormen.

Artikel 7 - Diensten

7.1. De Abonnee is verantwoordelijk voor de aanschaf en beheer van apparatuur, verbindingen en programmatuur ter ontvangst en gebruik van Diensten (zoals computers, internetverbinding, tablets) en is zich ervan bewust dat de Uitgever ten dele afhankelijk is van de fabrikanten en ontwikkelaars van die apparatuur en programmatuur. Indien een fabrikant of ontwikkelaar zijn voorwaarden, richtlijnen of exploitatiemogelijkheden voor een bepaald medium ingrijpend wijzigt, of de apparatuur dan wel programmatuur ingrijpend wijzigt, zal de Uitgever zich inspannen de levering van diensten zoveel mogelijk te continueren. Indien dit echter redelijkerwijs niet mogelijk is, of de kosten daarmee ingrijpend verhoogd worden, kan de Abonnementsovereenkomst enkel ten aanzien van de Dienst(en) die hierdoor geraakt word(t)(e)n, door beide partijen slechts gedeeltelijk worden beëindigd onder instandhouding van de overige Diensten uit de Abonnementsovereenkomst. De beëindiging heeft geen terugwerkende kracht en de Uitgever is wegens deze beëindiging geen schadevergoeding verschuldigd.

7.2. Voor het gebruik van Diensten kunnen bepaalde verbindingen, zoals data- of internetverbindingen, vereist zijn. De Abonnee dient zelf zorg te dragen voor een werkende verbinding en draagt zelf de kosten daarvan.

7.3. De Uitgever verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, onafgebroken of ongehinderde toegang tot de Diensten, noch enige andere garantie die niet expliciet in de Algemene Voorwaarden is opgenomen.

7.4. De Uitgever zal de Diensten met zorg onderhouden en beveiligen. De Uitgever garandeert niet dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan apparatuur of programmatuur van de Abonnee. De Uitgever is voor dergelijke schade niet aansprakelijk.

7.5. De Abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van de Diensten dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van de Uitgever, de tot de Uitgever behorende ondernemingen, leveranciers, serviceproviders of andere gebruikers van de Diensten. In het bijzonder zal de Abonnee de Diensten niet gebruiken op een manier die de Diensten en alle daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen, of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van de Diensten op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.

7.6. De Uitgever is gerechtigd om haar Diensten op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, te onderbreken, bepaalde functies of functionaliteiten, rubrieken, diensten en leveranciers toe te voegen of te verwijderen, wezenlijk te veranderen, te vervangen of te laten vervallen.

7.7. De Uitgever is gerechtigd onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan en veranderingen aan te brengen in de wijze van gebruik van en de toegang tot de Diensten, waaronder mede begrepen procedurele en technische wijzigingen en wijzigingen in de levering evenals in de inhoud en uiterlijke verschijningsvorm van de Diensten.

7.8. De Uitgever is gerechtigd om de Abonnee met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de toegang tot Diensten te ontzeggen, indien en zodra zij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Abonnee de Diensten gebruikt op een wijze die in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, de wet of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Artikel 8 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van het Uitgeefproduct en de Diensten rusten rechten van intellectuele en industriële eigendom. Door het aangaan van een Abonnementsovereenkomst of het gebruik van de Diensten verkrijgt de Abonnee op geen enkele wijze enig dergelijk recht.

8.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Uitgever niet toegestaan om (eventueel: delen van) de het Uitgeefproduct openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren tenzij anders overeengekomen.

8.3 Het overnemen van artikelen, afbeeldingen, of overige content van de Uitgever door media met een nieuwsfunctie als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

8.4 In het Uitgeefproduct worden verschillende handels- en merknamen, logo’s en andere tekens gebruikt, die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van de Uitgever, als merken van derden die de Uitgever op grond van een met die partij gesloten overeenkomst mag gebruiken. Elk gebruik van deze handelsnamen, merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) daarop.

8.5 Indien de Abonnee de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de Uitgever schendt is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade die de Uitgever daardoor of in verband daarmee lijdt.

8.6 Voor zover het bepaalde in dit artikel betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals leveranciers van de Uitgever of adverteerders zijn de bepalingen en bedingen van dit artikel aan te merken als derdebeding als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1. Indien de Abonnee door een aan de Uitgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Abonnementsovereenkomst schade lijdt, is de Uitgever met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 9 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.

9.2. Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van de Uitgever of zijn (leidinggevende) werknemers, is de Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig bezorgen van het Uitgeefproduct.

9.3. De Abonnee dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand na het ontstaan daarvan aan de Uitgever te melden.

9.4. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die de Uitgever voor de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie de Uitgever of een dergelijke derde aansprakelijk is.

9.5. De informatie in het Uitgeefproduct is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door De Uitgever samengesteld. De Uitgever is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Uitgeefproduct of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met het Uitgeefproduct.

Artikel 10 - Privacy

10.1. De Uitgever zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de Website gepubliceerde privacy verklaring. De Abonnee verklaart de privacy verklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op elke Abonnementsovereenkomst en op en elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. De rechtbank in Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Abonnementsovereenkomst, een Dienst of de Algemene Voorwaarden.

Deel II: Aanvullende bepalingen voor consumenten

Onder ‘consument’ wordt hier verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep. In aanvulling op DEEL I gelden voor consumenten de volgende aanvullende voorwaarden:

Algemeen
1.1. De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Een Abonnementsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

1.2 De Abonnee kan tijdens de Initiële Termijn de Abonnementsovereenkomst opzeggen tegen het einde van de Initiële Termijn met inachtneming van een opzegtermijn een (1) maand de Initiële Termijn de Abonnementsovereenkomst opzeggen tegen het einde van de Initiële Termijn met inachtneming van een opzegtermijn en overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.

1.3 De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst telefonisch via 088 572 0572, per e-mail of schriftelijk opzeggen.

1.4 Indien een abonnement, al dan niet naar aanleiding van een aanbieding van de Uitgever, gewijzigd wordt door de Abonnee, geldt dit als een nieuwe Abonnementsovereenkomst met een nieuwe Initiële Termijn waarbij de opzeggingsregeling zoals omschreven in artikel 1.2 van toepassing is.

Overeenkomst voor bepaalde tijd
1.5 Een Abonnementsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt bij het bereiken van de expiratiedatum van de Initiële Termijn automatisch verlengd met een gelijke periode, maar met maximaal 3 maanden, en tegen het op dat moment geldende Abonnementstarief. De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst na de verlenging opzeggen overeenkomstig artikel 1.3, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand voor de einddatum van de verlenging.

Indien de Abonnee korter dan 1 maand voor het einde van de Initiële Termijn opzegt, wordt de Abonnementsovereenkomst nog eenmalig verlengd met 3 maanden na de einddatum van de verlening.

Overeenkomst voor onbepaalde tijd
1.6. Na de verlenging van de Initiële Termijn naar een Abonnementsovereenkomst voor onbepaalde tijd gelden de reguliere abonnementstarieven en kan de Abonnee de Abonnementsovereenkomst te allen tijde opzeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3. en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

Proefabonnement
1.7. Indien de Uitgever in de Aanbieding heeft vermeld dat er sprake is van een proefabonnement, dan eindigt de Abonnementsovereenkomst bij het verstrijken van de overeengekomen termijn van rechtswege.

1.8. Indien de Abonnee in verzuim is, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van de Abonnee en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan de Uitgever ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

1.9. De door de Uitgever vermelde abonnementstarieven zijn inclusief BTW en inclusief bezorging van het Uitgeefproduct aan het adres van de Abonnee binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij bezorging buiten Nederland worden additionele kosten aan de Abonnee in rekening gebracht. Aanbiedingen gelden, met uitzondering van NRC de Week, en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld enkel in Nederland. Voor NRC De Week is levering in het buitenland in de abonnementsprijs inbegrepen.

1.10. Het recht om gebruik te maken van de Diensten, zoals geboden onder verschillende Abonnementsovereenkomsten, en gebruik te maken van de aldaar opgenomen informatie is persoonlijk gebonden aan de Abonnee en mag niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijzen aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen natuurlijke personen die behoren tot de huiselijke kring van de Abonnee, die de Diensten gebruiken voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden. Indien Abonnee handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare en niet terugvorderbare boete van € 250, onverminderd het recht van de Uitgever volledige schadeloosstelling te eisen.

Deel III: Aanvullende bepalingen voor zakelijke abonnees

In aanvulling op DEEL I gelden voor de Abonnees die handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep de volgende aanvullende voorwaarden:

1.1. Waar in DEEL III wordt gesproken van ‘Gebruiker(s)’ wordt daarmee bedoeld: de natuurlijke persoon die – al dan niet in dienst van de Abonnee – als medewerker of werknemer van de Abonnee door de Abonnee geautoriseerd is gebruik te maken van de Abonnementsovereenkomst en de Diensten die daar eventueel onderdeel van uitmaken.

1.2. De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen termijn, waarna de Abonnementsovereenkomst telkens stilzwijgend zal worden verlengd met 1 jaar. De Abonnementsovereenkomst kan telkens 3 maanden voor het eind van de lopende periode schriftelijk worden opgezegd middels aangetekende briefpost, maar kan niet tussentijds worden opgezegd.

1.3. Indien de Abonnee in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de Abonnementsovereenkomst, komen alle kosten van gerechtelijke- en buitengerechtelijke incasso van het verschuldigde voor rekening van de Abonnee en is hij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over openstaande bedragen een vertragingsrente verschuldigd aan de Uitgever ter hoogte van de wettelijke handelsrente verhoogd met 2 procent. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

1.4. De Uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Abonnee, ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis, uit de Abonnementsovereenkomst waaronder uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van dergelijke schade, de redelijke kosten ter vaststelling van dergelijke schade, alsmede redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De aansprakelijkheid van de Uitgever is beperkt tot het bruto-bedrag van de meest recente door Abonnee onder de Abonnementsovereenkomst betaalde factuur. De Uitgever is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, omzet- en winstderving, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill in het bedrijf, claims door derden en vermogensschade niet zijnde zaakschade of lichamelijk letsel.

1.5. De door de Uitgever vermelde abonnementstarieven zijn inclusief BTW en inclusief bezorging van het Uitgeefproduct aan het adres van de Abonnee binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  Voor NRC de Week is de levering in het buitenland in de abonnementsprijs inbegrepen. Bij bezorging buiten Nederland worden additionele kosten aan de Abonnee in rekening gebracht.

1.6. De Uitgever kan de Abonnementsovereenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.7. Onverminderd de bevoegdheden die de Uitgever op grond van de wet toekomen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn is de Uitgever gerechtigd een Abonnementsovereenkomst of de levering van Diensten met onmiddellijke ingang, en onverminderd het recht om terugbetaling van de reeds betaalde bedragen en schadevergoeding te vorderen, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

(i) de Abonnee, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst niet nakomt;

(ii) de Abonnee onder curatele wordt gesteld;

(iii) de Abonnee faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt dan wel een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van voornoemde gebeurtenissen of toestanden; of

(iv) een wijziging van omstandigheden zich voordoet die instandhouding van de Abonnementsovereenkomst niet meer rechtvaardigt.

1.8. Indien de relatie en de Abonnementsovereenkomst tussen de Uitgever en Abonnee wordt beëindigd, om welke reden of op welke grond dan ook, zijn alle vorderingen van de Uitgever op de Abonnee onmiddellijk opeisbaar en zal de Abonnee omgaand alle openstaande vorderingen betalen aan de Uitgever, waarvoor zij bij gebreke daarvan aansprakelijk wordt gesteld.

1.9. Bij beëindiging van de Abonnementsovereenkomst om welke reden of op welke grond dan ook, blijven alle bepalingen uit de Algemene Voorwaarden inzake de geheimhouding en intellectuele en industriële eigendom in stand.

1.10. De Abonnee doet afstand van alle rechten op opzegging en ontbinding van de Abonnementsovereenkomst, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

1.11. Het recht om gebruik te maken van de Diensten, zoals geboden onder verschillende Abonnementsovereenkomsten, en gebruik te maken van de aldaar opgenomen informatie is voorbehouden aan en beperkt tot het aantal overeengekomen Gebruikers en kan niet aan derden of andere medewerkers of werknemers van de Abonnee worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijzen aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. De Abonnee garandeert de Uitgever dat geen andere medewerkers of werknemers van de Abonnee anders dan de Gebruikers de Diensten van zoals overeengekomen onder de Abonnementsovereenkomst zullen gebruiken of daar toegang toe zullen hebben.

De Abonnee zal afdoende maatregelen treffen om ongeautoriseerd gebruik door medewerkers te voorkomen. Indien de Abonnee handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij een direct opeisbare en niet terugvorderbare boete van €5.000, onverminderd het recht van de Uitgever volledige schadeloosstelling te eisen.